Direct naar de content

Genomen besluiten raadsvergadering

Dinsdag 4 en donderdag 6 juli

Personalia

R.A.C.J. (Robert) Simons (Leefbaar Rotterdam) is geïnstalleerd als opvolger van de vertrokken wethouder R.E. (Ronald) Schneider.

T. (Turan) Yazir (CDA) keerde weer terug in de raad. Hij legde tijdelijk zijn werk neer na een smaad- en lastercampagne door de Turkse krant Sabah en bedreigingen.

Initiatiefvoorstel

D66 diende het initiatiefvoorstel ‘Bijverdienen naast de bijstand’ in. D66 wil dat tijdelijk werk, werk voor een beperkt aantal uren per week en startend ondernemerschap lonend worden. De striktheid van de Participatiewet mag geen belemmering zijn om uit de bijstand te komen. D66 stelt voor om te experimenteren met een andere werkwijze waarin vertrouwen, autonomie en kansen om op eigen kracht uit de bijstand te komen centraal staan. Het voorstel wordt ter bespreking doorgeleid naar de raadscommissie en het college is verzocht te reageren.

 De gemeenteraad heeft…

 … algemene beschouwingen gehouden over de Voorjaarsnota 2017. Het college wil voor het laatste jaar van deze bestuursperiode extra middelen vrijmaken om Rotterdam nog veiliger, gezelliger, groener en sterker te maken.De coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA staat achter de voorstellen en keuzes die gemaakt worden in de nota. Dit als uitwerking van het coalitieakkoord dat ze in 2014 sloten. Als gevolg van de overstap van raadslid M. (Mohamed) Anfal van Leefbaar Rotterdam naar oppositiepartij Nida hadden de coalitiepartijen geen meerderheid meer in de gemeenteraad. De coalitie sloot op 3 juli het zogenoemde ‘zomerakkoord’ met de CU-SGP om die meerderheid weer terug te krijgen en de stabiliteit en de continuïteit van het stadsbestuur te versterken. Voor die gedoogsteun is een intensivering van het beleid afgesproken op de thema’s armoede, duurzaamheid en vaderschapsverlof. De oppositiepartijen reageerden kritisch op de totstandkoming en inhoud van de deal, het proces en de gevoerde gesprekken met de oppositie en het financieel ongedekte akkoord. Ook omdat de coalitiedeur volgens de oppositie vooral rond sociale onderwerpen afgelopen jaren gesloten bleef. SP, VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en Nida dienden als reactie op het gesloten zomerakkoord gezamenlijk de motie An offer you can’t refuse! in, waarin een pakket aan wijzigingen met dekkingsvoorstellen wordt gedaan dat op de onderwerpen armoede, integratie en duurzaamheid nog verder gaat dan de gemaakte afspraken. Deze motie werd met 22 stemmen tegen verworpen. De Voorjaarsnota is, met inbegrip van de afspraken in het Zomerakkoord en het amendement Aanpassing armoedebeleid, aangenomen. Leefbaar Rotterdam, D66, CDA, CU-SGP, VVD en GroenLinks gingen akkoord met de Voorjaarsnota.

Kijk voor de inhoudelijke bijdragen van de tien raadsfracties op de internetsites van de partijen of kijk en luister ze terug via de opnames op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Klik hier voor de tweets van de raadsleden op twitter. De fracties dienden 110 moties in. Na reactie van het college en tijdens het afsluitende debat op 6 juli zijn de volgende 47 moties aangenomen:

Bij de motie ‘Sloop de sloopregeling niet’ (VVD en GroenLinks) staakten de stemmen. Deze motie wordt in een volgende raadsvergadering nogmaals in stemming gebracht.

 … op verzoek van SP gedebatteerd over Magis010. De twee ingediende moties worden de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht. De stemmen staakten namelijk. De uitslag was 21 voor en 21 tegen. Het gaat om de volgende moties:

… het Plan van scholen 2018-2020 vastgesteld en besloten de Hindoestaanse Karmavadische en de Evangelische (Broedergemeente) school niet op te nemen in het plan;

 … de zienswijze op de ontwerp Kadernota OV van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vastgesteld;

… project Feyenoord City als risicovol project aangewezen;

… ingestemd met het voorstel voor een kredietaanvraag voor het terug verwerven van appartementen aan Weenahof.


Verordeningen

De volgende verording vastgesteld:

  • Archiefverordening 2017

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde het volgende bestemmingsplan vast:

  • Haringvliet


Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op https://rotterdam.raadsinformatie.nlen kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.