Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

11-sep-14

De gemeenteraad heeft ….

  • het initiatiefvoorstel ‘Actieplan tegen Arbeidsdiscriminatie’ van mevrouw P.M. (Peggy) Wijntuin en de heer J.C. (Carlos) Gonçalves van de PvdA in behandeling genomen;
  • op verzoek van SP, Nida, GroenLinks en de Partij voor de Dieren gedebatteerd over de aanpak van jihadisten in Rotterdam. Dit naar aanleiding van het opinie-artikel dat de burgemeester en locoburgemeester hebben gegeven in een krant en de daarop volgende media-aandacht. De SP diende een door alle fracties ondersteunde motie in, waarin stond dat de raad het initiatief van de burgemeester toejuicht voor het houden van een conferentie over de invloed van internationale conflicten op de Rotterdamse samenleving. Verder sprak de raad met deze motie uit krachtig stelling te nemen tegen alle vormen van extremisme die een ontspannen Rotterdamse samenleving kunnen bedreigen, inclusief jodenhaat, moslimhaat en homohaat;
  • de Jaarstukken 2013 vastgesteld. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De controleverklaring van de accountant is goedkeurend voor wat betreft de getrouwheid van de jaarrekening. Met andere woorden: het geld is uitgegeven zoals het staat geboekt. Voor de rechtmatigheid van de baten en lasten en balansmutaties heeft de accountant een beperking afgegeven. Met rechtmatigheid wordt bedoeld: zijn de uitgaven gedaan binnen de door de raadgestelde kaders, aanbestedingsvereisten, etcetera. Leefbaar Rotterdam diende een motie in die het college verzocht maatregelen te nemen om het percentage medewerkersgesprekken naar 100% te laten stijgen en daarover te rapporteren. De motie werd aangenomen. Tegen stemden VVD, D66 en enkele leden van PvdA. 
  • Momenteel wordt door de raadscommissie tot Onderzoek van de rekening uitvoerig onderzoek gedaan naar de oorzaken van de vertraging en het proces van de totstandkoming van de jaarrekening. Voorzien wordt dat de politieke discussie daarover op 16 oktober in de raad zal worden gevoerd;

  • zeven moties opnieuw in stemming gebracht wegens het staken van de stemmen tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2014 op 10 juli. Alleen de motie ‘Weg uit Armoede’ van Leefbaar Rotterdam, D66, CDA werd aangenomen;
  • met algemene stemmen ingestemd met de hoofdconclusies van het Rekenkamerrapport ‘Kind van de rekening’ en – met inachtneming van de aangenomen amendementen – het college opgedragen de overgenomen aanbevelingen uit te voeren. Denk aan het vasthouden aan het uitgangspunt dat voor de realisatie zowel sociale als fysieke elementen worden ingezet en te beoordelen bij de totstandkoming van gebiedsplannen in hoeverre die bijdragen aan kindvriendelijkheid in de wijk;
  • met algemene stemmen besloten om de bijna 70 miljoen euro aan vrijgevallen ISV-gelden toe te voegen aan de bestemmingsreserve ISV-3. ISV staat voor Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing.

Verordeningen
De Rotterdamse gemeenteraad stelde verordening Maasvlakte vast. Deze verordening verplicht eigenaren en bestuurders van vrachtauto’s zich te registeren als ze de Maasvlakte oprijden. Ook stelde de raad de voorgestelde wijziging vast van de algemene legesverordening Verkeersbesluit Maasvlakte.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering is live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.