Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 12 maart

In navolging van de geadviseerde maatregelen van het RIVM en het kabinet omtrent het coronavirus heeft het presidium besloten dat er in de komende twee weken in principe niet vergaderd wordt. Dit betekent dat de actualiteitenraden en commissievergaderingen komen te vervallen. De gemeenteraad komt alleen bijeen voor noodgevallen of om onderwerpen met dringende noodzaak te bespreken. Vooralsnog gaat de gemeenteraadsvergadering van donderdag 2 april door. Als daar verandering in komt, wordt u daarover geïnformeerd via een persbericht.

Personalia

De gemeenteraad nam afscheid van de heer G.J.M. (Gerben) Vreugdenhil (Leefbaar Rotterdam) als lid van de gemeenteraad.

De heer B. (Bart) van Drunen (Leefbaar Rotterdam) werd beëdigd tot raadslid van de gemeenteraad van Rotterdam.

De gemeenteraad heeft…

…geheimhouding bekrachtigd van de geheime brief van burgemeester en wethouders over stand van zaken renovatie Museum Boijmans van Beuningen;

…de voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam herbenoemd;

…de eerste wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vastgesteld, in verband met het toekennen van een vergoeding aan de leden van een onderzoekscommissie;

…de tweede wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vastgesteld, in verband met het toekennen van vergoeding aan de leden van de Adviescommissie Cultuur;

…gesproken over het initiatiefvoorstel-Versnel ‘Wapperen met die handel’. Het initiatiefvoorstel is aangenomen. Daarnaast is de motie ‘Over de brug met die wapperende handel’ (Nida, VVD) aangenomen;

…het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Een opdracht voor de stad, onderzoek naar toepassing en resultaten social return’ besproken. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.. De motie ‘Social Returnbeleid vooruit’ (PvdA, Nida, SP) is aangenomen;

…de nota’s ‘Kantoren in Rotterdam’ en ‘Bedrijfsruimten in Rotterdam’ besproken. Het voorstel is aangenomen. Op het voorstel werd een amendement aangenomen: ‘De integrale afweging gebeurt in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan' (50PLUS, PvdD, GroenLinks).  De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van D66 een debat gevoerd over 'Tegenvaller renovatie Museum Boijmans van Beuningen'. De motie ‘Geen gemeentelijk geld naar ambitie-scenario Boijmans’ (CDA, D66, DENK, VVD, 50PLUS, Leefbaar Rotterdam, Nida) is aangenomen;

…een debat gevoerd over het beleidskader ‘Verbonden Partijen & Governance Samenwerkingsrelaties’. Het beleidskader is aangenomen met twee amendementen ‘Ook culturele diversiteit’ (D66, DENK, Nida, GroenLinks) en ‘Leidraad Governance ook voor verbonden partijen’ (D66). De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over 'Politiecapaciteit en keuzes inzet politie' (DENK). De volgende moties zijn aangenomen:

…gedebatteerd over ‘Steeds verder oplopende wachttijden WMO-aanvragen’ (Leefbaar Rotterdam, SP, 50PLUS, DENK). De motie ‘Informeer burgers over hun recht op dwangsom’ (DENK, Nida, D66, 50PLUS, Leefbaar Rotterdam, SP, GroenLinks) is aangenomen;

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam een debat gevoerd over ‘Ontwikkelingen en maatregelen coronavirus Rotterdam’. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over ‘Oproep NGO’s en platform Rotterdam verwelkomt vluchtelingen over opname alleenstaande vluchtelingenkinderen’ (SP). De volgende moties zijn aangenomen:

…een tweeminutendebat gevoerd over ‘Beleid rond shishalounges’ (Leefbaar Rotterdam, CDA). De motie ‘Waar rook is, is vuur’ (VVD, PvdA, CDA, Leefbaar Rotterdam) is aangenomen;

…op verzoek van GroenLinks en CU-SGP een tweeminutendebat gevoerd over ‘Actieplan coöperatieve woonvormen’. De volgende moties zijn aangenomen:

…een tweeminutendebat gevoerd over ‘Right to Cooperate verdient beter’ (D66). De motie ‘Het Right to Cooperate verdient beter’ (D66, PvdA, GroenLinks, CU-SGP) is aangenomen;

…motie vreemd aan de orde van de dag ‘Suze Groenewegzaal‘ (PvdD) aangenomen;

…motie vreemd aan de orde van de dag ‘Eerst de raad, dan de media’ (Leefbaar Rotterdam, 50PLUS, DENK, Nida, PvdD, PVV) met algemene stemmen aangenomen;

…motie vreemd aan de orde van de dag ‘Dans in de nacht tijdens het songfestival’ (D66) aangenomen.

Mevrouw A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks) diende een initiatiefvoorstel ‘Fysieke toegankelijke stad voor iedereen’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Mevrouw I. (Ingrid) van Wifferen (D66) diende een initiatiefvoorstel ‘Bewoners aan de bal bij het welzijnswerk’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport.

De heer B.J. (Joost) Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) diende een initiatiefvoorstel ‘Rotterdams Aanvalsplan Wapengeweld’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Veiligheid en Bestuur.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.