Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 20 februari

Personalia

De heer J.W. (Jan Willem) Verheij (VVD) is benoemd als voorzitter van de Onderzoekscommissie Warmtebedrijf. Daarnaast is Mevrouw T.C. (Tanya) Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) benoemd als vijfde lid van de onderzoekscommissie.

De heer D.P.A. (Dennis) Tak (PvdA) is benoemd als voorzitter van de commissie tot Onderzoek van de Rekening. Daarnaast zijn de heren G.F.E. (Geert) Koster (Leefbaar Rotterdam) en J.P. (Jeroen) Postma (GroenLinks) benoemd als leden van de commissie.

De heer M.J.P. (Maurice) Meeuwissen is benoemd als lid van de Werkgeverscommissie.

Mevrouw I. (Ingrid) van Wifferen is benoemd als plaatsvervangend lid van de Adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

De raad benoemde mevrouw Jessica van Wingerden en de heer Hamit Karakus per 1 maart 2020 tot leden van het algemeen bestuur van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR).

De gemeenteraad heeft…

…het voorstel over wensen en bedenkingen met betrekking tot de oprichting van de vereniging ‘Coöperatief Parkmanagement Dutch Fresh Port U.A.’ door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard vastgesteld;

…de Verordening AOW- en jeugdtegoed Rotterdam 2020 vastgesteld;

…wijziging van de bevoorschottingsregels in de BIZ- verordeningen vastgesteld;

…de vergoeding van de kosten voor opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vastgesteld;

…besloten tot een gewijzigd coördinatiebesluit als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van Feijenoord City;

…het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Druk op inhuur, onderzoek naar externe inhuur’ vastgesteld en de conclusies en aanbevelingen overgenomen;

…gesproken over het coffeeshopbeleid naar aanleiding van de afdoening motie-De Roon e.a. ‘Vertrouwen in een werkbaar coffeeshopbeleid’. De motie ’Wiet uit de wijk’ (CDA, DENK, CU-SGP, PvdA, Leefbaar Rotterdam) is aangenomen;

…het herziene voorstel tot gedeeltelijke intrekking van de Structuurvisie Rotterdam Central District voor het onderdeel Schiekadeblok aangenomen;

…het herziene voorstel tot het vestigen van voorkeusrecht gemeenten op percelen gelegen in het plangebied Schiekadeblok aangenomen;

…het voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van 22,7 miljoen euro ten behoeve van de verwerving van gronden en opstellen in het plangebied Schiekadeblok aangenomen;

…de zienswijze over het concept van de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam vastgesteld. Er is één amendement aangenomen ‘Evalueren kun je leren’ (CU-SGP, GroenLinks) op het voorstel aangenomen;

…een debat gevoerd over de ‘Rotterdamse Mobiliteits Aanpak’, verkeersveiligheid en de nota ‘Betaald parkeren in Rotterdam’. Het voorstel is aangenomen. Amendement Modaliteit & snelheid (VVD, DENK, 50PLUS) is aangenomen. Daarnaast is amendement P+R netwerk de sleutel (VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, Nida) met algemene stemmen aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…een debat gevoerd over het ‘Rotterdams klimaatakkoord’ en het Rotterdams duurzaamheidskompas. De volgende moties zijn aangenomen:

…gedebatteerd over de voortgangsrapportage van het Rotterdams Onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent 2019’. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd naar aanleiding van de uitkomst van de onderzoeksresultaten van het doelgroepenvervoer door Trevvel;

…motie vreemd aan de orde van de dag ‘College en raad: gezamenlijke rentmeesters van 1,3 miljard euro’ (Leefbaar Rotterdam, D66, PvdA, VVD, DENK, GroenLinks, CDA, 50PLUS) met algemene stemmen aangenomen.

De heer F. (Faouzi) Achbar (DENK), mevrouw C.M. (Chantal) Zeegers (D66) en mevrouw D. (Dieke) van Groningen (VVD) dienden een initiatiefvoorstel ‘Modernisering openingstijden nachtwinkels’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.