Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 30 januari

Personalia

De raad beëdigde de heer S.F. (Steven) Lammering (PvdA) tot raadslid van de gemeenteraad Rotterdam.

Mevrouw I.C.M. (Isabelle) Broeders is beëdigd als raadsgriffier.

De gemeenteraad heeft…

…een debat gevoerd naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen jaarwisseling 2019-2020. De volgende moties zijn aangenomen:

…de geheimhouding bekrachtigd van de brief van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een incident in Rozenburg op 27 december 2019;

…de geheimhouding bekrachtigd van de geheime brief van burgemeester en wethouders over het Warmtebedrijf;

…besloten tot het in behandeling nemen van een burgerinitiatief ‘Speeltuin Kleiweg’;

…een wijziging van de Verordening inspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018 vastgesteld;

…besloten tot het toepassen van de coördinatieregeling artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het project Kralingseweg 466-468;

…een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van een verpleeghuis aan de Kralingsweg 466-468;

…het voorstel van de BBV-aspecten met betrekking tot de grondexploitatieportefeuille jaarrekening 2019 vastgesteld;

…ingestemd met de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard;

…het initiatiefvoorstel- Van der Velden ‘Carnivoor? Geeft het door’ besproken. Het initiatiefvoorstel is aangenomen;

…het voorstel met betrekking tot het instellen van een raadsenquête over het Warmtebedrijf met algemene stemmen aangenomen. De raad benoemt tijdens de raadsvergadering van 20 februari de voorzitter van de commissie. Mevrouw P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS) is benoemd als plaatsvervangend voorzitter. De onderzoekscommissie bestaat verder uit de heer S. (Stephan) Leewis (GroenLinks), de heer R.C.J. (Robin) de Roon, (D66) en de heer J.W. (Jan Willem) Verheij (VVD);

…het rapport van de rekenkamer ‘Een wereld te winnen, onderzoek naar het beleid voor acquisitie voor internationale bedrijven’ besproken. Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport zijn overgenomen. De volgende moties zijn aangenomen:

…de tweede voortgangsrapportage 2019 van de Stichting Openbaar Onderwijs Rotterdam besproken. Het raadsvoorstel is aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…de regiovisie ‘Geweld hoort nergens thuis’ besproken en met algemene stemmen aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over het ruimtelijk en programmatisch toetsingskader ‘Unsolicited proposal Parkhaven’. Het voorstel is aangenomen met twee amendementen: Amendement A ‘Betrek Rijksdienst Cultureel Erfgoed bij masterplan Parkhaven’ (CU-SGP, D66, GroenLinks, PvdA), Amendement B ‘Groencompensatie binnen het plangebied’ (PvdA, D66). Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…een debat gevoerd over het raadsvoorstel ‘Een kind is geen kavel’. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. De conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de hoorzittingen van de commissie Zorg, Onderwijs en Sport over de praktijk in de specialisitische en forensische jeugdzorg zijn vastgesteld. Daarnaast zijn de volgende moties met algemene stemmen aangenomen:

…het beleidskader ‘Gezond010: het akkoord’ en de nota Publieke Gezondheid 2020-2024 besproken en met algemene stemmen aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over de verkoop van de aandelen van Eneco. Het raadsvoorstel is aangenomen. De motie 'Inlossen Ereschulden Mitsubishi' (PvdA, D66, Nida, GroenLinks, DENK, 50PLUS, CU-SGP, CDA) is aangenomen;

…een debat gevoerd over het afboeken van verjaarde verordeningen Werk en Inkomen;

…een debat gevoerd over ‘Rechter geeft bewoners Tweebosbuurt gelijk’ (DENK, SP, Nida, 50PLUS, PvdD);

…op verzoek van DENK een debat gevoerd over ‘Lokaal quotum voor statushouders’;

…op verzoek van D66 een debat gevoerd over ‘CityLab010 een parel voor de stad’;

…een debat gevoerd over ‘Onveilig werkklimaat gemeente’ (Leefbaar Rotterdam);

…op verzoek van PvdD een tweeminutendebat gevoerd over ‘Regels voor spiegelende massa’s in de Vuistregels voor het bouwen’. De volgende moties zijn aangenomen:

…een tweeminutendebat gevoerd over ‘Herijking verdeelmodel budgetten bestuurscommissies’ (Leefbaar Rotterdam). De volgende moties zijn aangenomen:

…de motie vreemd aan de orde van de dag ‘Wat zwart is moet zwart blijven’ (PvdA, Leefbaar Rotterdam, SP, VVD, DENK, D66, GroenLinks, PvdD, CU-SGP, Nida, 50PLUS, CDA, PVV) met algemene stemmen aangenomen.

De heer Segers-Hoogendoorn (CDA) en mevrouw Yildirim (PvdA) dienden een initiatievoorstel ‘Wijkbasisbanen’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.