Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 19 februari 2015

"Je hamert erop en je hoort poëzie. Dit geldt voor Rotterdam". De nieuwe stadsdichter Hester Knibbe leidde aan het begin van de vergadering haar gedicht 'Laden en lossen' in en droeg dit voor. Daarna stond de raad stil bij het overlijden van het oud-raadslid C.P. (Kees) Mulder (D66). In 1999 nam de raad een motie van Mulder aan die uitsprak dat openbaarheid het uitgangspunt moest zijn van alle bestuurlijk handelen, een onderwerp dat nog steeds van betekenis is.

Initiatief-notitie

De VVD diende de initiatief-notitie "Iedere vrouw in Rotterdam leeft in vrijheid" in. In de betreffende commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid wordt de procedure bepaald en het college komt met een reactie.

De gemeenteraad heeft…

  • op verzoek van de PvdA en de VVD gedebatteerd over het afgelasten van een striptekencursus door boekhandel Donner;
  • op verzoek van de Partij voor de Dieren, PvdA, SP en GroenLinks een debat gehouden naar aanleiding van het onderzoek dat de Erfgoedinspectie uitvoert naar de registratie en stukken bij het Wereldmuseum;
  • op verzoek van vrijwel alle fracties een debat gehouden over onwettige Cito-verzoeken door scholen in het voortgezet onderwijs;
  • bij de aanvraag door de SP van een Regeling van Werkzaamheden over de wachttijd voor HV en Vervoer op Maat afgesproken dat de raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport dit in maart behandelt op basis van een brief van wethouder De Jonge waarin wordt ingegaan op de ervaringen tot nu toe en op gestelde vragen;
  • het protocol Behandeling vermoedens niet integer handelen raadsleden Rotterdam 2015 vastgesteld;
  • nadere eisen vastgesteld voor het elektronisch indienen van verzoeken in het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB);
  • de Welstandsparagraaf voor Lijnbaan en Korte Lijnbaan en de gewijzigde Welstandsparagraaf RDM-Heijplaat vastgesteld.

Verordeningen

De gemeenteraad nam besluiten over verordeningen op het gebied van participatie naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Participatiewet. De raad stelde de Participatieverordening Rotterdam 2015 vast. De SP, Nida en Partij voor de Dieren stemden tegen. Ook de gewijzigde Verordening Wet sociale werkvoorziening 2008 stelde de raad vast, waarbij ChristenUnie-SGP en Partij voor de Dieren tegen stemden. De Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet werd unaniem aangenomen. Ten slotte besloot de raad tot vaststelling van de Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015. Tegen stemde de Partij voor de Dieren. De raad nam enkele moties aan:

  • de motie Eigen initiatief richting beschut werk (SP), om het mogelijk te maken dat Rotterdammers met een beperking en/of hun familie bij de intake van Werk en Inkomen zelf kunnen vragen om een indicatie voor beschut werken;
  • de motie Rotterdam schrijft niemand af (Leefbaar Rotterdam), die het college opdraagt de raad te informeren hoe groot de groep mensen is met een lichamelijke of geestelijke beperking die tot werk of tot activiteit in staat zijn en onvrijwillig thuis zitten en ervoor te zorgen dat deze groep de komende twee jaar niet groeit. De Partij voor de Dieren stemde tegen;
  • de motie Zitting nemen in de Cliëntenraad telt als tegenprestatie (GroenLinks, Nida, Partij voor de Dieren).

Ten slotte stemde de gemeenteraad in met een voorstel tot wijziging van diverse regelgeving rondom voormalige deelgemeenten en wijzigingen in regelingen gebiedscommissies. Dit zijn voornamelijk veranderingen van technische aard en reparatie van enkele onvolkomenheden in de verordeningen.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Ton van Bree, adviseur communicatie en dienstverlening  raadsgriffie Rotterdam, 06 22 21 37 46 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl.