Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 12 december

Personalia

De gemeenteraad nam afscheid van de heer M.J.W. (Maarten) Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) als lid van de gemeenteraad. De heer Struijvenberg ontving bij zijn afscheid stadspenning ‘de Rotterdammert’.

De raad beëdigde mevrouw E.H. (Eline) Duijm-Wickerhoff (Leefbaar Rotterdam) tot raadslid van de gemeenteraad Rotterdam.

De gemeenteraad heeft…

… geheimhouding bekrachtigd van het rapport van het Zorgconsulaat naar aanleiding van een onderzoek met betrekking tot een voorval aan de Kralingse Kerklaan;

…de geheimhouding bekrachtigd van de (geheime) brief van burgemeester en wethouders over Warmtebedrijf;

…de geheimhouding van collegedocumenten, met uitzondering van enkele passage, met betrekking tot het Warmtebedrijf opgeheven;

…drie adviezen van de Algemene Bezwaarschriftencommissie vastgesteld naar aanleiding van bezwaren op het raadsbesluit tot vestiging van voorkeursrecht gemeenten over percelen gelegen in de Mijnkintbuurt;

…het bestemmingsplan ‘Ommoord’ vastgesteld;

…een wijziging van de Telecommunicatieverordening Rotterdam 2015 vastgesteld;

…besloten tot het aangaan van de Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020;

…de lijst van relevante wet- en regelgeving ten behoeve van de accountantscontrole van de rekeningen 2019 en 2020 vastgesteld;

…een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-zuid A16 A4 vastgesteld;

…het bestemmingsplan ‘Parlando’ aangenomen;

…het bestemmingsplan ‘Blok S, Parkstad Zuid’ aangenomen;

…het initiatiefvoorstel-Van der Velden over ‘Verbod op het verspreiden van confetti’ besproken;

…de 13e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening aangenomen. De wijzigingen hebben betrekking op trouwstoeten, technische wijzigingen, verbod oplaten ballonnen, vergunningsplicht deelmobiliteit en de tarieventabel behorende bij de algemene legesverordening 2020.. Amendement A1 Lachgasverbod (DENK, Leefbaar Rotterdam, 50PLUS, VVD, CU-SGP, CDA) is aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen:

…de zevende wijziging van de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 aangenomen;

…het voorstel met betrekking tot de onteigening van de uitvoering van het bestemmingsplan Bloemhof: onteigening Dahliastraat 18a t/m 32, Jasmijnstraat 62a t/m 68b en Lange Hilleweg 15a t/m 27c aangenomen;

…het voorstel met betrekking tot de grondexploitatie Urkersingel aangenomen. De motie ‘Slim Bouwen’ (GroenLinks, D66, CU-SGP, PvdA) is met algemene stemmen aangenomen;

…het voorstel tot vaststelling van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woonvoorraad 2019 aangenomen. Amendement A‘Afspraken vrijwilligerswerk’ (CU-SGP) is op het voorstel aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…de Hoogbouwvisie 2019 is met amendement A ‘Samen hoog van de toren blazen’ (DENK, Nida, PvdA) aangenomen. De motie ‘Kansen GFE-afval in hoogbouw benutten’ (GroenLinks, PvdA, VVD) is met algemene stemmen aangenomen;

…het voorstel tot vaststelling van de 10-maandsrapportage is met algemene stemmen aanvaard;

…het raadsvoorstel met betrekking tot de liquiditeit van het Warmtebedrijf aangenomen;

…een debat gevoerd over de aanbevelingen van de werkgroep Openbaarheid. De aanbevelingen zijn door de raad met algemene stemmen overgenomen. De motie ‘De kluis niet eeuwig sluiten’ (D66, CDA, 50PLUS, VVD, SP, GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, DENK, PvdA) is met algemene stemmen aangenomen;

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam, PVV en PvdD een debat gevoerd over ‘Red het politiemuseum’;

…een tweeminutendebat gevoerd over ‘Shelter City’ (D66). De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van D66 een tweeminutendebat gevoerd over ‘Plan van aanpak bodycams gemeentehandhavers en politiemensen’. De motie 'Beelden zeggen meer dan duizend woorden' (D66, GroenLinks, DENK) is aangenomen;

…motie vreemd aan de orde van de dag ‘Stop en shop zone rondom Afrikaandermarkt’ (DENK, Leefbaar Rotterdam, VVD, SP, 50PLUS, PvdA, Nida) aangenomen.

Meneer Simons diende namens Leefbaar Rotterdam het initiatiefvoorstel ‘Op naar een miljoen Rotterdamse bomen‘ in.Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.