Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 28 november

Personalia
De raad benoemde mevrouw drs. I.C.M. (Isabelle) Broeders per 13 januari 2020 als nieuwe raadsgriffier van Rotterdam.

De gemeenteraad heeft…

…geheimhouding bekrachtigd van:

  • De geheime brief van burgemeester en wethouders over het Warmtebedrijf met de daarbij behorende bijlage;
  • De brief van burgemeester en wethouders met bijlage over Wigo4it;
  • De geheime brief van burgemeester en wethouders over de voortgang Schiekadeblok;

…vier adviezen van de Algemene Bezwaarschiftencommissie over het raadsbesluit tot vestiging van voorkeursrecht gemeenten met betrekking tot percelen gelegen aan de Urkersingel overgenomen;

…de Havenverordening Rotterdam 2020 vastgesteld;

…het bestemmingsplan ‘Hordijk-locatie’ vastgesteld;

…besloten tot het vaststellen van de herindelingsregeling voor een grenscorrectie ‘Hordijk-locatie’ met gemeente Lansingerland;

…het voorstel met betrekking tot de pilot ‘Omgevingswet regelluw maken kleine bouwwerken’ vastgesteld;

…het voorstel met betrekking tot de herziening van de grondexploitatie Vierhavenstrip vastgesteld;

…gesproken over het initiatiefvoorstel-Verkoelen over een ‘Rotterdamdag’;

…een debat gevoerd over de ‘Gebiedsvisie Schiebroek 2030. Tuinstad van de 21e eeuw’. De gebiedsvisie is aangenomen. Ook zijn de volgende moties aangenomen:

…de Havenvisie aangenomen. Ook zijn de volgende moties aangenomen:

…de wijziging van de verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2019 is met algemene stemmen aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen:

…gesproken over de voortgang uitvoering Reset Rotterdam, de nieuwe Rotterdamse schuldenaanpak. De volgende motie Gemeente Rotterdam schiet Rotterdammer graag te hulp (PvdA, GroenLinks) is met algemene stemmen aangenomen;

…de doorontwikkeling van Social Return besproken;

…een debat gevoerd over het plan van aanpak ‘Kwetsbare Rotterdammers’. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over het Masterplan Feyenoord City en het voornemen om een gedeelte van de Korte Stadionweg en de Klinkerstraat, Bankwerkerstraat, Koperslagerstraat en IJzerwerkerkade te verwijderen. Het voorstel is aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…een debat gevoerd over de financiële consequenties van de samenwerkingsovereenkomst en de grondexploitatie en het beschikbaar stellen van een investeringskrediet ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen. Het voorstel is aangenomen. De motie Rust langs de A20 (VVD) is aangenomen;

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam een debat gevoerd over ‘Onzekerheid en angst onder ambtenaren Werk en Inkomen’. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over ‘Stop in de maling nemen van chronisch zieken en gehandicapten’ (Leefbaar Rotterdam, SP, DENK, 50PLUS, PVV);

…op verzoek van D66 en Nida Rotterdam een debat gevoerd over ‘Verbieden Demonstratie Rif-protest’;

…een tweeminutendebat gevoerd over ‘Actieplan Geluid 2019-2023’ (VVD, Leefbaar Rotterdam). De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van CU-SGP een tweeminutendebat gevoerd over ‘Toekomst flatgebouwen Oost-Sidelinge’. De volgende moties zijn aangenomen:

…motie vreemd aan de orde van de dag ‘Live stream op Facebook van de gemeenteraadsvergadering’ (DENK, Nida Rotterdam, D66, PvdA, VVD, CDA, SP)’.

Mevrouw Zeegers diende namens D66 en DENK het initiatiefvoorstel ‘Meedraaien aan de top. Tijd voor de volgende tik op het glazen plafond' in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding.

Mevrouw Hoogwerf diende namen Leefbaar Rotterdam het initiatiefvoorstel ‘Actieplan veiligheid – Veiligheidscordon rond Rotterdamse mbo- en vo scholen’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.