Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 6 juni

De gemeenteraad heeft ….

…de zienswijze met betrekking tot het ontwerp van de programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas vastgesteld;

 …de zienswijze met betrekking tot het ontwerp van de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond vastgesteld;

 …een voorbereidingsbesluit voor het Schiekadeblok, gelegen tussen Schiekade, Delftsestraat, Delftseplein en de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht genomen;

…het raadsvoorstel met betrekking tot de grondexploitatie ‘Smeetsland Noord’ vastgesteld;

…artikel 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard op percelen in de Mijnkintbuurt blok 3. Een krediet voor de verwerving van wooneenheden in de Mijnkintbuurt blok 3 beschikbaar gesteld en de business case ten behoeve van sloop en nieuwbouw van 132 woningen in de Mijnkintbuurt blok 3 de status ‘uitvoering’ toegekend;

…besloten tot verlenging van de werkingsduur van de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam;

…een debat gevoerd over de uitplaatsing van Piekfijn. De volgende moties zijn aangenomen:

…het voorstel met betrekking tot de herziening grondexploitatie ‘Maasranden Hoogvliet’ besproken en aangenomen. De motie Sociale huur in Hoogvliet Maasranden (DENK) is aangenomen;

 …het raadsvoorstel over Kadernota Vastgoed, paragraaf 5.1 ‘Transparant Verkoopproces’ is met een amendement van CU-SGP en GroenLinks aangenomen;

…artikel 2 en 5 op de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard op percelen gelegen in de Groningerstraat en de grondexploitatie Groningerstraat geopend;

…de stand van zaken met betrekking tot Acato besproken. De coalitiepartijen dienden een motie van treurnis in, vanwege het niet juist informeren van de Gemeenteraad. Wethouders Bokhove en Kasmi hebben in februari 2019 gemeld dat Acato voldeed aan de minimale gestelde wettelijke eisen, maar dit bleek niet zo te zijn. De motie van treurnis is met algemene stemmen aanvaard. De oppositiepartijen dienden op ditzelfde punt een motie van wantrouwen in tegen wethouder Bokhove. Deze motie is verworpen. De  coalitiepartijen stemden tegen.

 De volgende moties zijn aangenomen;

…gedebatteerd over het beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022 ‘Uit de knoop’. Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aanvaard. De volgende moties zijn aangenomen:

 …de motie vreemd aan de orde van de dag ‘Roze zaterdag 2021 in Rotterdam organiseren’ (GroenLinks, PvdA, 50PLUS, VVD, SP, CDA, D66, Leefbaar Rotterdam, PvdD) aangenomen.

Het raadslid Verkoelen (50PLUS) diende een initiatiefvoorstel voor een jaarlijkse Rotterdam-dag op 1 mei in. Zij wil hiermee de eenheid in de stad versterken. Voor deze feestdag zou Goede Vrijdag als vrije dag moeten worden ingeleverd. Het initiatiefvoorstel wordt in behandeling genomen.

 Voortzetting raadsvergadering 13 juni

De vergadering is aan het einde van de avond geschorst. Op donderdag 13 juni a.s. wordt de vergadering heropend en behandelt de gemeenteraad de overige punten op de agenda. Op 13 juni zal er geen besluitvorming plaatsvinden en ontvangt u dus geen persbericht met genomen besluiten. Met betrekking tot die onderwerpen zal bij aanvang van de raadsvergadering op 27 juni 2019 besluitvorming plaatsvinden.

 Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.