Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 16 mei

In memoriam
De raad stond stil bij het overlijden van oud-raadslid mevrouw F. (Fatima) Talbi.

Personalia
De gemeenteraad beëdigde de heer J.G. (Joop) Siem (50PLUS) tot burgerlid van een commissie.

De gemeenteraad heeft…

…de zienswijze met betrekking tot de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard aangenomen;

…het voorstel tot aanwijzing van gronden ex artikelen 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ten behoeve van het project Nieuw Kralingen aangenomen;

…het uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid aangenomen. Er zijn vier moties aangenomen:

…het voorstel inzake programmawijziging nieuwbouw Lloydkwartier en tot vaststelling van de herziene grondexploitatie aangenomen.;

…het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hoek van Holland-Zuidwest’ aangenomen;

…het voorstel tot vaststelling van een zienswijze met betrekking tot het ontwerp van de Strategische Agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aangenomen. Daarnaast is ook het voorstel tot vaststelling van een zienswijze met betrekking tot de begroting 2020 en het ontwerp van de Risicomanagement en weerstandsvermogen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aangenomen.  De volgende moties zijn aangenomen:

…de toekomst van het Sinterklaasfeest besproken;

…het initiatiefvoorstel-Achbar inzake modernisering Rotterdamse winkeltijden tot vaststelling van de Verordening winkeltijden Rotterdam 2019 aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over wonen in Rotterdam. Het (herziene) voorstel tot vaststelling van ‘Thuis in Rotterdam-Addendum Woonvisie 2030’ is met een amendement aangenomen. Daarnaast is ook het actieplan Middenhuur aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over ‘Zorgzaam010 – Stedelijke uitvoeringsagenda informele zorg en ondersteuning’. De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam een debat gevoerd over Tientallen gevaarlijke jongeren lopen onbehandeld rond. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat over Miljoenenstrop Rotterdam door mislopen teruggeëist bijstandsgeld op verzoek van Leefbaar Rotterdam. De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van D66 een debat gevoerd over richtlijnen voor Citylab010. De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van PvdD een debat gevoerd over confetti in de buitenruimte;

…een tweeminutendebat gevoerd over uitvoeringsprogramma Kleine Kernen 2020-2030, aangevraagd door DENK. De volgende moties zijn aangenomen:

…een tweeminutendebat gevoerd over Parkeren Noordereiland. Er zijn twee moties aangenomen:

Raadslid Büyükçifci (NIDA) bood de raad initiatiefvoorstel ‘Huurkoop 3.0’ aan.

Bestemmingsplan
De gemeenteraad stelde de volgende bestemmingsplannen vast:

  • Koninginneweg 2a
  • Charloisse Lagedijk 421

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.