Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 20 december

Statement
De voorzitter van de raad, Ahmed Aboutaleb, legde namens de gemeenteraad een verklaring af over enkele recente gebeurtenissen in Rotterdam die betrekking hebben op geweld jegens anderen en in het bijzonder tegen vrouwen. Het geweld neemt steeds ernstigere vormen aan. Soms met een fatale afloop. Al 18 moorden dit jaar, met als voornaamste slachtoffers: vrouwen. De raad keurt elke vorm van geweld af en gaat zich – samen met justitie, politie, burgemeester en andere relevante maatschappelijk betrokken organisaties – oriënteren op hoe deze toenemende spiraal van geweld tegengegaan kan worden.

Initiatiefnotitie
Het CDA diende de initiatiefnotitie ‘De vlucht vooruit’ in. Een oproep om als raad een richtinggevend besluit te nemen waar Rotterdam The Hague Airport en de stad een paar decennia mee vooruit kunnen. Dit omdat het vliegveld wilt groeien, maar er volgens het CDA een goede afweging tussen economische belangen, mens en milieu moet plaatsvinden. Zolang er geen duidelijkheid is, wil het CDA de huidige situatie niet veranderen en vooruitlopend daarop bijvoorbeeld de helikopters al uitplaatsen of de geluidsruimte uitbreiden. Het voorstel komt aan de orde in de betreffende vakcommissie en het college is om een reactie gevraagd.

De gemeenteraad heeft…

… gedebatteerd over de uitlatingen van wethouder Bert Wijbenga in de media rond het recht doen aan de oppositie in de raad en polarisatie. De motie van afkeuring (Leefbaar Rotterdam, DENK, NIDA, 50PLUS, SP en Partij voor de Dieren) is verworpen, net als de motie van aanbeveling Doe ff relax man van dezelfde fracties;

… uitgebreid gedebatteerd over het evenementenbeleid. De fracties dienden 13 moties in. De volgende moties zijn aangenomen:

… met inachtneming van het aangenomen amendement, ingestemd met het voorstel voor de renovatie en de aanpak van de renovatie van het Museum Boijmans Van Beuningen. 13 moties zijn ingediend. De volgende moties zijn aangenomen:

… gedebatteerd over de overvalgolf in Prins Alexander op verzoek van Leefbaar Rotterdam;

… op verzoek van Leefbaar Rotterdam gedebatteerd over problemen met vervoer via Trevvel;

… gedebatteerd over de actieve informatieplicht bij onderhandse verkoop van gemeentelijk vastgoed. Dit op verzoek van de Partij voor de Dieren. De fractie diende drie moties in en de volgende is aangenomen:

… een debat gevoerd over de ontstane onduidelijkheden rond de prestatieafspraken die tussen gemeente en woningcorporaties zijn gemaakt voor 2019. Dit op verzoek van 50PLUS;

… op verzoek van de Partij voor de Dieren een debat gevoerd over de uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling. Aangenomen zijn de moties:

… gedebatteerd over de huisvesting van De Veilige Veste van Fier op verzoek van Leefbaar Rotterdam. De motie Fier op De Veilige Veste van de fractie is aangenomen;

… gestemd over tien – op 6 december ingediende – moties. De volgende motie is aangenomen:

… ingestemd met de verlenging van de werkingsduur van het beleidsplan Nieuw Rotterdamse Jeugdstelsel 2015-2018 en het beleidsplan Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019;

… het afwegingskader voor toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet) vastgesteld, net als de wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en de samenstelling van de woningvoorraad. De volgende motie is aangenomen:

… ingestemd met de herziene grondexploitatie Katendrecht;

… besloten tot het in uitvoering brengen van de grondexploitatie Windpark Charloisse Poort;

… ingestemd met de herziening en samenvoeging van de grondexploitatie WaterwegCentrum Hoek van Holland;

… ingestemd met de wegonttrekking van delen van de Van Maasdijkweg en de Geyssendorfferweg en de Merseyweg;

… ingestemd met het voorstel over de verklaring van geen bedenkingen voor de realisering van een woontoren in het Baankwartier;

… de 10-maandsbrief en de wijziging van de begroting voor 2018 vastgesteld;

… de wijziging van het Mandaatbesluit raad aan de griffier 2006 vastgesteld;

… ingestemd met de Tweede voortgangsrapportage 2018, het Jaarplan 2019 en de begroting 2019-2022, het Strategisch Beleid 2019-2021 en de statutenwijziging van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) en de herziening van het toezichtkader gemeente Rotterdam en stichting BOOR;

… de lijst van relevante wet- en regelgeving accountantscontrole rekeningen 2018 en 2019 vastgesteld;

… drs. F.W. Vijselaar per 1 januari 2019 benoemd tot lid van het algemeen bestuur van de stichting BOOR;

.. ir. F.K R. Eilander benoemd als architect-lid en ir I. van Oort en ir. J. Ruitenbeek herbenoemd als architect-lid in de Commissie voor Welstand en Monumenten;

… besloten de geheimhouding gedeeltelijk op te heffen van documenten met betrekking tot het Schiekadeblok en de geheimhouding te bekrachtigen van de bijlagen die horen bij de brieven van het college over ‘privatisering Eneco’ en 'vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf’.

Bestemmingsplannen
De raad stelde het volgende bestemmingsplan vast:

  • Oostpoldersedijk

Verordeningen
De gemeenteraad stelde de volgende verordening gewijzigd vast:

  • Financiën Rotterdam 2013

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. U kunt daar alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.