Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 27 september

Personalia

De raad benoemde Ellen Verkoelen (50PLUS) en Chantal Zeegers (D66) tot leden van de Adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De raad heeft…

… het Rekenkamerrapport ‘Niet thuis geven, onderzoek opvang daklozen’ besproken en stemde in met de hoofdconclusies en aanbevelingen. Zo kreeg het college de opdracht om uitvoering te geven aan aanbevelingen als het versterken van de inzet op de preventie van dakloosheid bij risicogroepen. En om met alternatieve vormen van opvang te komen en het tekort aan plaatsen in de crisisnachtopvang aan te pakken. Net als de doorstroomvoorzieningen en zelfstandige woonruimte voor jongeren. Naast twee amendementen zijn de volgende moties – allen met algemene stemmen – aangenomen;

… gedebatteerd over de transformatie en sloopplannen van de Tweebosbuurt. De volgende motie is met algemene stemmen aangenomen:

… ingestemd met de ontwikkeling van de Tollenslocatie in de Spaanse Polder en de aankoop en uitgifte in erfpacht van enkele percelen;

… de geheimhouding bekrachtigd van de bijlagen die horen bij de collegebrief over Eendrachtsplein 1-3 en de ontwikkelingen warmtebedrijf.

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde de volgende bestemmingsplannen vast:

  • Zuiddiep
  • Kleiwegkwartier (bestuurlijke lus). De motie Altijd inspraak bij eigendom (Leefbaar Rotterdam, DENK, PVV, CDA, PvdA, D66 en 50PLUS) is aangenomen
  • Reparatie Alexanderknoop.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.