Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 18 december 2014

Personalia

De raad benoemde G.J.V. (Gerda) Eeuwijk (D66) tot de nieuwe voorzitter van de raadscommissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid. Dit vanwege het terugtreden van N. (Nils) Berndsen (D66). De raad benoemde ook de heren L.P.M. (Leo) de Kleijn (SP) en G.J.M. (Gerben) Vreugdenhil (Leefbaar Rotterdam) tot lid van de commissie tot Onderzoek van de rekening (COR). Dit wegens het terugtreden van de leden A.N. (Anton) Molenaar (Leefbaar Rotterdam) en J. (Judith) Bokhove (GroenLinks).

De gemeenteraad heeft….

  • op verzoek van SP, CDA, GroenLinks en Partij voor de Dieren gesproken over de huidige situatie rond Fort aan den Hoek en de museale invulling. Deze partijen dienden samen met VVD en PvdA een motie in die het college opdraagt om, samen met de provincie, een poging te doen tot bemiddeling. De motie werd aangenomen. Leefbaar Rotterdam en D66 stemden tegen;
  • op verzoek van Leefbaar Rotterdam en SP gesproken over het in gebieden inzetten van medewerkers van Werk en Inkomen om zo nog beter samen te kunnen werken met andere professionals bij de Vraagwijzer en het wijkteam. Samen met Nida, Partij voor de Dieren en CU-SGP werd een motie ingediend om een pilot te houden in Delfshaven, Hoogvliet en Charlois. De motie werd aangenomen. D66 stemde tegen;
  • met algemene stemmen het Onderwijshuisvestingsplan en de bijbehorende verordening vastgesteld. Hiermee wordt 200 miljoen euro geïnvesteerd in het vernieuwen van scholen. In vier jaar tijd worden 82 scholen aangepakt. Ook werd met algemene stemmen een motie van VVD, CDA en PvdA aangenomen. De motie droeg het college op om bij nieuwbouw, aanpassing en onderhoud aan en van schoolgebouwen rekening te houden met medegebruik van het pand buiten schooltijden en hierover afspraken te maken met de schoolbesturen;
  • het beleidskader ‘Met taal versta je elkaar’ vastgesteld en de daarbij behorende ‘Nadere regels taal en rekeneducatie 2015-2019’. Doel is laaggeletterdheid effectief aan te pakken. SP en Partij voor de Dieren stemden tegen;
  • de 10-maandrapportage 2014 vastgesteld, waarmee de begroting 2014 werd gewijzigd. SP en Partij voor de Dieren stemden tegen;
  • de actiepunten voortgangsrapportage 2014, het jaarplan 2015 en de begroting 2015-2018 van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) vastgesteld. Met algemene stemmen werd een motie aangenomen die het college opdroeg alles in het werk te stellen om BOOR te ondersteunen bij het vinden van oplossingen die eraan bijdragen dat de investeringen in het onderwijs sneller op het gewenste niveau komen;
  • met algemene stemmen de hoofdconclusie overgenomen uit het rapport van de Gemeentelijke Ombudsman ‘Opsporing verzocht’. De conclusie is dat er sprake is van een onbalans tussen de omvang van de inspanningen van de gemeente bij een adresonderzoek en de acties die de burger moet ondernemen om onterechte uitschrijvingen uit de GBA te corrigeren. Verder nam de raad de aanbevelingen over;
  • een motie van Leefbaar Rotterdam, SP, Nida, GroenLinks en Partij voor de Dieren aangenomen. De motie verzocht het college corporaties jaarlijks te laten rapporteren over hun energieprestaties. VVD stemde tegen;
  • de geheimhouding bekrachtigd van de brief van het college over erfpachtmaatregelen Rotterdam Central District.

Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten

De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan Westewagenstraat 62-80 vast. Een tweetal leegstaande kantoorpanden wordt herontwikkeld naar (studenten)woningen, waarbij in de plint een commerciële invulling is voorzien. Tegen stemden SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, CU-SGP en een lid van Nida.

Ook stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Tracé olieleiding Rotterdam-meetstation-1 naar Shell Pernis, gedeelte Charlois vast.

Verordeningen

De raad stelde de volgende verordeningen (gewijzigd) vast:
– Individuele inkomenstoeslag Participatiewet;
– Havenbeheersverordening;
– Bedrijveninvesteringszones Charloisse Poort, Eigenaren West-Kruiskade e.o en Gebruikers West-Kruiskade e.o.;
– Winkeltijden;
– Rechtspositie wethouders. De motie van GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, D66, PvdA, Nida en CU-SGP om de huidige dienstauto’s voor het college in te ruilen voor schone auto’s werd aangenomen.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.