Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 28 juni

Initiatiefnotitie

Leefbaar Rotterdam diende de initiatiefnotitie ‘Intolerant tegen intolerantie’ in. De fractie stelt het college een breed pakket met aanvullende maatregelen voor om radicalisering tegen te gaan en de gemeente weerbaarder te maken tegen extremisme. De initiatiefnotitie wordt doorgeleid naar de betreffende raadscommissie en het college is gevraagd met een reactie te komen.

De gemeenteraad heeft…

… uitvoerig gedebatteerd over de doorontwikkeling van het complex De Evenaar, het doorlopen participatietraject en de opvang van psychiatrische patiënten in voormalig verzorgingstehuis De Evenaar in Oosterflank. De raad nam de volgende moties aan:

… op verzoek van DENK en SP een debat gevoerd over de uit de hand gelopen parkeerproblematiek in Bloemhof. De raad nam de volgende moties aan:

… besloten om financieel bij te dragen aan het WK Vrouwen Volleybal 2022 en de volgende motie met algemene stemmen aangenomen:

… het Plan van nieuwe scholen 2019-2021 vastgesteld;

… ingestemd met een wijziging van de begroting 2018 (viermaandsrapportage);

… de volgende motie vreemd aan de orde van de dag over categorieën evenementenvergunningen aangenomen:

… besloten de grondexploitatie ASVZ (Charlois) in uitvoering te nemen;

… het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) goedgekeurd en kennisgenomen van de eerste voortgangsrapportage over 2018;

… besloten een aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet (BUIG) over 2017 in te dienen;

… ingestemd met de voorgestelde zienswijze op de begroting 2019 van het Recreatieschap Rottemeren;

… de welstandsparagraaf A16R vastgesteld als toetsingskader voor omgevingvergunningsplichtige bouwaanvragen in het kader van de realisatie van de A16;

… mevrouw B.J. van Doorn benoemd tot lid voor de commissie voor Welstand en Monumenten benoemd;

… mandaat verleend aan de Commissie tot onderzoek van de rekening om de aanbestedingsprocedure voor de accountantsdiensten te starten.

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde het volgende bestemmingsplan vast:

  • Hoek van Holland-Buitengebied

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.