Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 14 juni

Personalia

De gemeenteraad benoemde Chantal Zeegers (D66) tot tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad van Rotterdam.

Marianne Benard, Kristel Bottinga en Jaap Rozema (Partij voor de Dieren) zijn beëdigd tot burgerleden.

De gemeenteraad heeft…

… een debat gevoerd over de Monitor Discriminatie 2016 en 2017 van de politie-eenheid Rotterdam. De fracties dienden vijftien moties in. Daarvan werden de volgende acht aangenomen:

… de jaarrekening 2017 – inclusief de baten en lasten per programma, de baten en lasten per taakveld en de bestemming van het rekeningresultaat – vastgesteld. De jaarrekening is de verantwoording van het college over de gemeentelijke uitgaven in 2017. Een goedkeurende verklaring werd al eerder afgegeven door de accountant. De raad nam de conclusies en aanbeveling van de raadscommissie tot Onderzoek van de rekening over;

… beraadslagingen gevoerd over de loopduur van de wijkagenda’s van gebiedscommissies en wijkraden. Dit op verzoek van GroenLinks, D66, NIDA, CDA en DENK. De volgende motie is met algemene stemmen aangenomen:

… de gebiedsvisie ‘Nieuw Kralingen’ en de hoofdlijnen van de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. De fracties dienden acht moties in. De volgende twee moties zijn met algemene stemmen aangenomen:

… het voorbereidingsbesluit ‘Actualisatie Wro 1 juli 2018’ vastgesteld;

… ingestemd met de door het college voorgestelde zienswijzen op de conceptbegroting van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond en de ontwerp-programmabegroting, meerjarenbegroting en het uitgiftestrategiekader van de gemeenschappelijke regeling RZG Zuidplas;

… de geheimhouding bekrachtigd van de brief van het college over de actuele situatie Schiekadeblok en de bijlage van de Projectenmonitor grondexploitaties jaarrekening 2017.

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde het volgende bestemmingsplan vast:

  • Parapluherziening Biologische Veiligheid en de daarbij behorende beheersverordening. 

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.