Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 24 mei

Personalia

De gemeenteraad benoemde Jan-Willem Verheij (VVD) tot eerste plaatsvervangend voorzitter van de raad van Rotterdam.

De gemeenteraad heeft…

… beraadslagingen gevoerd over een Kinderpardon en de 400 kinderen in Nederland die met uitzetting worden bedreigd. Dit op verzoek van SP, D66, GroenLinks, NIDA, DENK, Partij voor de Dieren, CU-SGP en de PvdA. Deze partijen willen dat Rotterdam zich – net als 80.000 Nederlanders en 117 gemeenten – achter een petitie schaart die oproept tot het verruimen van het Kinderpardon. De volgende motie van deze acht fracties is aangenomen:

… de gemeenteraad debatteerde met het college over het rapport van de onderzoekscommissie Hoekse Lijn. Dit was de voortzetting van het debat dat op 22 februari werd gevoerd. De raad nam de conclusies en aanbevelingen van de commissie over;

… stelde investeringskredieten beschikbaar voor het onderdeel wonen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en het Leuvepaviljoen. De volgende motie werd aangenomen bij de behandeling van het Leuvepaviljoen:

… stelde de zienswijze vast over de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard en de geamendeerde zienswijze over de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag;

… de nota ‘Schatten van Rotterdam, visie collectie Rotterdam’ vastgesteld;

… de Omissieregeling 2018 vastgesteld;

… ingestemd met de onttrekking aan het openbaar verkeer van het fietspad Coolhaven ‘bovenlangs’, ten westen van de ’s-Gravendijkwal, en ten zuiden van het benzinestation tot aan het Droogleever Fortuynplein;

… de raad benoemde meerdere leden en plaatsvervangers voor verschillende (advies)commissies van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag;

… de geheimhouding bekrachtigd van de grondexploitatie van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard.

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde de volgende (herziene) bestemmingsplannen vast:

–    Mijnkintbuurt fase 1. De volgende motie is raadsbreed aangenomen:

–    Struisenburg

–    IJsselmonde-Centrum, eerste partiële herziening

Verordeningen

De volgende verordeningen zijn (gewijzigd) vastgesteld:

–    Werkgeverscommissie Rotterdam

–    Inspraak, burgerinitiatief, digitale meningspeiling en referenda Rotterdam 2018, met inachtneming van de aangenomen amendementen. Denk aan het amendement geen niet-bindende referenda te houden rond de huisvesting van kwetsbare groepen, jongeren vanaf 16 jaar stemrecht te geven en het jongereninitiatief niet te beperken. De volgende moties zijn aangenomen:

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.