Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Woensdag 21 en donderdag 22 februari

Initiatiefnota

D66, GroenLinks, Nida en SP dienden de initiatiefnota ‘Straatnamen, zet de diversiteit van Rotterdam letterlijk op de kaart!’ in. Rotterdam anno 2018 is volgens de fracties een wereldstad, waar zowel mannen als vrouwen van verschillende achtergronden aan bijgedragen hebben. 92% van de staartnamen verwijst nu nog naar ‘witte mannen’. De fracties doen voorstellen om zowel de mannen als de vrouwen uit onze geschiedenis evenredig te eren met straatnamen. De nota wordt behandeld in de betreffende raadscommissie en het college is gevraagd om een reactie.

De gemeenteraad heeft…

… met het college gedebatteerd over het raadsonderzoek Hoekse Lijn. Een raadscommissie onderzocht de afgelopen twee maanden de vertragingen en kostenoverschrijdingen van de ombouw van de Hoekse Lijn – de spoorlijn tussen station Schiedam Centrum en Hoek van Holland – naar metrolijn. Onvoldoende regie, coördinatie en een gebrekkige organisatie en voorbereiding zijn de belangrijkste conclusies die de onderzoekscommissie trekt. Ook zijn conclusies en aanbevelingen van eerdere (raads)onderzoeken onvoldoende ter harte genomen en doorgevoerd, waardoor kostbare tijd verloren is gegaan. Wethouder Langenberg nam zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid en trad af;

… beraadslagingen gevoerd over:

– de veiligheidscultuur bij chemische bedrijven (GroenLinks). De volgende motie is aangenomen:

– de transitiestrategie voor het nemen van afscheid van kolen (GroenLinks, PvdA, SP, Nida). Fracties dienden vier moties in. De volgende drie zijn aangenomen:

… Tweeminutendebatten gevoerd over:

– de initiatiefnota ‘Heel Rotterdam gaat sociaal incasseren’ (CU-SGP). De volgende motie van deze fractie is aangenomen:

– het niet halen saldo nul na aanleg A13/A16 (GroenLinks)

– tegenprestatie 50 euro vergoeding (SP, PvdA)

– voorlichtingsfolders voor ouderen in meerdere talen (SP, PvdA)

– inclusief politie-uniform (Nida, PvdA)

– parkeerproblematiek Plaswijckpark (CDA, Leefbaar Rotterdam). De volgende motie is  aangenomen;

… gedebatteerd over de Monitor Rotterdamse aanpak statushouders 2016-2020. De raad nam de volgende moties aan:

… de OV-visie Rotterdam 2018-2040 vastgesteld met algemene stemmen. De volgende moties zijn aangenomen:

… het initiatiefvoorstel-Yildiz ‘Rotterdamse regelgeving toeristisch verhuur’ verworpen. Het voorstel Regels vakantieverhuur woningen van het college is aangenomen, met inachtneming van het aangenomen amendement over aantal personen bij grote woningen. Ook werd de volgende motie aangenomen:

… gedebatteerd over de uitgangspunten van het Deltaplan water Rotterdam. De raad nam de volgende moties aan:

… besloten een voorbereidingskrediet ter beschikking te tellen voor de renovatie van museum Boijmans Van Beuningen, met inachtneming van het aangenomen amendement over een combinatie van maatregelen en voorwaarden;

… de (herziene) Kadernota Vastgoed, met inachtneming van het aangenomen wijzigingsvoorstel over de definitie voor het minimum kwaliteitsniveau voor maatschappelijk vastgoed, vastgesteld;

… het Kader herhuisvesting bij herstructurering vastgesteld;

… de motie Tjoeke, tjoeke, tjoek, zo doet de trein (VVD, D66) aangenomen die gaat over het terughalen en plaatsen van een originele Hofpleintrein op de Hofbogen;

… de motie Gedenksteen oude Bijenkorf (PvdA, SP, Leefbaar Rotterdam, D66) aangenomen. De monumentale gevelsteen van de vooroorlogse Bijenkorf moet een plek krijgen bij de herinrichting van de Coolsingel;

… ingestemd met de aanvraag om een financiële bijdrage van het Rijk voor de in 2017 gemaakte kosten voor opsporing van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog;

… ingestemd met het voorstel van het college om maximaal € 3,0 mln. aan te kunnen wenden binnen de bestemmingsreserve NPRZ om in te kunnen spelen op kansen die de markt biedt voor niet-projectmatige aankoop van panden in het kader van de grondige aanpak particuliere voorraad;

… ingestemd met de conclusies en aanbevelingen uit het vervolgonderzoek van de Rekenkamer Rotterdam over de informatiebeveiliging;

… besloten een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de intensivering budgetten sportvoorzieningen (kwaliteitsslag sportaccommodaties);

… besloten het Experimenteerbesluit wijkraden en gelote wijkcomités te wijzigen;

… ingestemd met het voorstel om het investeringskrediet van Hart van Zuid te verlagen in verband met wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);

… de voorgestelde wijzigingen in de grondexploitatieportefeuille in verband met wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vastgesteld;

… ingestemd met de start van de tenderprocedure Delftseplein (Rotterdam Central District);

… een lid van het algemeen bestuur van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) benoemd;

… ingestemd met het verstrekken van een algemene machtiging inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in juridische procedures;

… de geheimhouding bekrachtigd van:

  • de bijlagen die horen bij de brief van het college over de second opinion Open Venster;
  • de bijlagen die horen bij de brieven van het college over het onderzoeksrapport renovatie en over de renovatie van het museum Boijmans van Beuningen;
  • de bijlagen met juridische analyses die horen bij de brief van het college over het akkoord financiële dekking tekort Hoekse Lijn en de toelichtende brief van de Onderzoekscommissie Hoekse Lijn die hoort bij het eindrapport van de Onderzoekscommissie Hoekse Lijn;
  • de bijlage die behoort bij de brief van het college over de Vaststellingsovereenkomst Eneco.

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde de volgende (herziene) bestemmingsplannen vast:

– Zuiderpark

– Bloemhof

– Ferro locatie

– Schiemond

– Waalhaven en Eemhaven en de veiligheidscontour Waalhaven. De volgende motie is aangenomen:

Verordeningen

De volgende verordeningen zijn (gewijzigd) vastgesteld:

– Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2017/2

– Havenbeheersverordening Rotterdam 2010

– Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2018. De volgende motie is aangenomen:

De raad besloot de volgende verordeningen in te trekken:

– Bedrijveninvesteringszone eigenaren en gebruikers Bedrijventerrein Pothof 2018

– Bedrijveninvesteringszone gebruikers en eigenaren Boulevard Kralingen 2018.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.