Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

27-nov-14

De gemeenteraad heeft….

 • op verzoek van de Partij voor de Dieren, PvdA, SP en GroenLinks een spoeddebat gehouden over de gang van zaken bij het Wereldmuseum. De fracties wilden een debat over het ontbreken van een functionerende Raad van Toezicht en de relatie tussen het museum en de gemeente Rotterdam. Samen met de VVD dienden de fracties een motie in de Rotterdamse Rekenkamer snel een onderzoek te laten doen in hoeverre en op welke wijze de in 2005 gemaakte afspraken rond de verzelfstandiging worden nageleefd. De motie werd met algemene stemmen aangenomen;
   
 • met algemene stemmen besloten een kinderombudsman in te stellen, een ombudsman die zich specifiek richt op het domein jeugdhulp, en de Verordening Ombudsman opnieuw vastgesteld;
   
 • een krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum in Rozenburg;
   
 • de directeur Rekenkamer Rotterdam herbenoemd;
   
 • de aanbevelingen naar aanleiding van het rapport van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) ‘Control of controle’ vastgesteld. Dit met inachtneming van het aangenomen amendement. Het rapport gaat over de – herhaaldelijk – te late totstandkoming van de jaarrekening;
   
 • ingestemd met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam;
   
 • de geluidsnorm horeca in de APV gewijzigd;
   
 • het beleidskader Verbonden partijen vastgesteld. Het beleidskader is een visie met betrekking tot het aangaan, beheren en afstoten van de verbonden partijen van de gemeente Rotterdam. SP en Partij voor de Dieren stemden tegen. Een motie van Leefbaar Rotterdam, VVD en CU-SGP om met een voorstel te komen rondom het invullen van integriteit bij verbonden partijen werd met algemene stemmen aangenomen;
   
 • de geheimhouding bekrachtigd van de brief over de erfpachtmaatregel Schiekadeblok. SP stemde tegen.


Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag werd de Rotterdamse dichter Jules Deelder voor één dag geïnstalleerd als nacht- én dagburgemeester van Rotterdam. De heer Deelder kreeg een bijzondere ambtsketen om en gaf in zijn inauguratiespeech zijn visie op de stad.


Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten
De gemeenteraad nam een reparatiebesluit voor het bestemmingsplan Pernis en nam een voorbereidingsbesluit Stationsweg Hoek van Holland.

Verordeningen
De raad stelde de Verordening maatregelen en handhaving Participatiewet IOAW en IOAZ vast. SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, CU-SGP en Nida stemden tegen. Ook werd de geamendeerde Verordening tegenprestatie Participatiewet vastgesteld. Dezelfde fracties stemden tegen deze verordening. De ingediende motie van PvdA en CDA werd aangenomen. De motie verzocht het college als uitgangspunt te hanteren dat aan werkzoekenden die reeds 20 uur of meer werken geen tegenprestatie zal worden opgelegd. D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, VVD en CU-SGP stemden ook voor. Vervolgens werd een motie van GroenLinks aangenomen die het college verzocht het maatregelenbeleid te monitoren en te evalueren of deze beleidskeuze leidt tot financiële problemen bij de betreffende Rotterdammers. Voor waren SP, PvdA, Partij voor de Dieren, CU-SGP, GroenLinks, Nida en D66.

De gemeenteraad stelde met algemene stemmen de Verordening kinderopvang en peuterspeelzalen Rotterdam 2014 vast. Deze verordening heeft met betrekking tot de artikelen over binnen- en buitenspeelruimte peuterspeelzalen een kleine aanpassing ondergaan.


Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.