Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 14 december 2017

Initiatiefvoorstel

Het CDA diende het initiatiefvoorstel ‘Onzichtbaar maar niet ongrijpbaar’ in. De fractie wil ondermijning extra aanpakken en ziet de drugshandel als ’de motor’ van deze criminaliteit. Het CDA doet concrete voorstellen, waaronder meer controles, extra camera’s in de haven en drugshonden in de horeca. Het initiatief wordt behandeld in de betreffende raadscommissie en het college is gevraagd te reageren.

De gemeenteraad heeft…

… op verzoek van de VVD met het college gedebatteerd over hoe het kan dat de oplevering van de Hoekse lijn – de ombouw van de spoorlijn tussen Schiedam en Hoek van Holland tot metrolijn – wederom is uitgesteld en tientallen miljoenen hoger uitvalt dan geraamd. De volgende moties zijn aangenomen:

Een motie van wantrouwen (SP) werd verworpen. SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, Nida, drie leden van de PvdA en twee leden van Leefbaar Rotterdam stemden voor;

… ingestemd met de uitbreiding van de Rotterdamwet. Rotterdammers die een huis willen huren kunnen nu ook gescreend worden op overlastgevend, crimineel, extremistisch en radicaal gedrag. Verschillende straten in Prins Alexander, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hoogvliet, IJsselmonde, Noord en het Centrum zijn hiervoor aangewezen. Voor het voorstel stemden VVD, Leefbaar Rotterdam, D66, CDA, CU-SGP;

… ingestemd met het voorstel van het college om Open Rotterdam aan te wijzen als lokale publieke omroep in de periode 2018-2023;

… besloten mee te doen aan het experiment Centrale stemopneming voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op 21 maart 2018;

… de 10-maandsbrief 2017, de investeringskredieten en de wijziging van de begroting 2017 vastgesteld;

… ingestemd met het Regionaal beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020 en de voortgangsrapportage ‘Eerder thuis en aanpak personen met verward gedrag’. De volgende motie is aangenomen:

… de weg te onttrekken van een gedeelte van de Torontostraat;

… het ‘Kader Bescherming publieke taak raadsleden Rotterdam 2017’ vastgesteld;

… de kadernota Accountantscontrole 2017 en verder en de lijst van relevante wet- en regelgeving accountantscontrole rekeningen 2017 en 2018 vastgesteld;

… ingestemd met de grondexploitatie Squares (Prins Alexander);

… ingestemd met de Tweede voortgangsrapportage 2017 en het jaarplan 2018 en de begroting 2018-2021 goedgekeurd. Ook keurde de raad de lening goed voor de nieuwbouw van twee scholen;

… de geheimhouding bekrachtigd van de huurovereenkomst met de exploitant van de parkeergarage Markthal/Grote Markt.

Verordeningen

De raad stelde de volgende verordeningen (gewijzigd) vast:

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde het volgende (herziene) bestemmingsplan vast:

  • Overschie, inclusief het amendement over het respecteren van oorspronkelijke gebiedsgrenzen. Ook de motie Van uitstel komt afstel (GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, VVD, PvdA, SP) werd – met algemene stemmen – aangenomen
  • Parapluherziening Parkeernormering Rotterdam

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.