Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 28 september 2017

Personalia

De gemeenteraad heeft de heer ir. J. Michel herbenoemd als voorzitter van de commissie Welstand en Monumenten.

De gemeenteraad heeft…

 …op verzoek van de SP, de PvdA en de VVD een beraadslaging gehouden over Behoud Woonwijk Wielewaal. Dit naar aanleiding van een brief van het Cuypersgenootschap waarin de gemeenteraad wordt opgeroepen het behoud van dit stukje Rotterdam mogelijk te maken en de huidige sloop van de Wielewaal te stoppen. Bij de motie Stop sloop van de Wielewaal (SP, PvdA, NIDA, GroenLinks en Partij voor de Dieren) staakten de stemmen. Deze motie wordt in een volgende raadsvergadering nogmaals in stemming gebracht;

 … op aanvraag van NIDA en de SP gedebatteerd over het sociaal-cultureel centrum Ayasofya. De gemeente eiste uitzetting uit het tijdelijke onderkomen in de Jan Kobellstraat, waarna het bestuur van Ayasofya de kwestie aan de rechter heeft voorgelegd. Een motie van NIDA, SP en de PvdA om respijt te verlenen, haalde geen meerderheid;

…de geheimhouding bekrachtigd van de rapporten bij de collegebrief over het Open Venster;

… besloten de geheimhouding van SBV-rapport over het feitenonderzoek  Boompjeskade 10-14 niet op te heffen;

… besloten tot instelling van de subcommissie Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR), onder vaststelling van de verordening subcommissie BOOR, waarvoor drie raadsleden (Buijt, Engberts Verheij) en verder (als extern lid) mevrouw S. van Dijk zijn benoemd;

… de conclusies van het Rekenkamerrapport ‘Een cultuur van vast goed; bedrijfsvoering en organisatie rondom het beheer en onderhoud van culturele panden’ onderschreven en de aanbevelingen aan het college overgenomen. Het rapport geeft antwoord op de vraag in hoeverre de gemeente adequaat inzicht heeft in de kwaliteit van de deelportefeuille kunst en cultuur als onderdeel van maatschappelijk vastgoed, of ze haar rol als eigenaar / verhuurder adequaat vervult en of de gemeente doelmatig omgaat met de betreffende financiële middelen. De motie Een duidelijke lijn (Leefbaar Rotterdam en D66) werd met algemene stemmen aangenomen;

…het beleidskader Verkoop huurwoningen (geamendeerd)  vastgesteld. De motie Ambitieus energielabel bij verkoop huurwoningen (D66, GroenLinks en SP) werd aangenomen. De VVD-leden Laan en Becker stemden tegen;

…. Heijplaataan aangewezen als beschermd stadsgezicht;

…. wensen en bedenkingen bij het voorgenomen hoofdlijnenbesluit tot verzelfstandiging van natuur- en milieu-educatie en kinderboerderijen behandeld. De raad nam twee moties aan:

 Bestemmingsplannen

De gemeente stelde de volgende bestemmingsplannen vast:

  • Coolhaven;
  • Doggersbank Hoogvliet;
  • Kleiwegkwartier;
  • Binnenterrein Osseweistraat / Schonebergerweg.

Hierbij werd de motie Binnenterrein Hemelwater-proof  (D66, SP, ChristenUnie-SGP, Leefbaar Rotterdam en GroenLinks) aangenomen;

  • (geamendeerd) Bedrijventerrein Hordijkerveld.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op https://rotterdam.raadsinformatie.mlen kan in het archief en in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.