Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 7 september 2017

Personalia

De raad nam afscheid van mevrouw D. (Daniëlle) Knieriem (CDA). Mevrouw E.C. (Christine) Eskes (CDA) volgt haar op.

De raad stond stil bij het overlijden van oud-raadslid mevrouw G.L.S. (Ity) Tellegen-Buist.

Initiatiefvoorstel

Mevrouw T.C. (Tanya) Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) diende het initiatiefvoorstel ‘Zachte kracht’ in. De fractie vindt dat met de immigratie van de afgelopen decennia vrouwenonderdrukking opnieuw Nederlandse grond onder de voeten heeft gekregen en dat een nieuwe emancipatiegolf nodig is. Niet om rechten af te dwingen, maar om reeds verworven rechten te beschermen. De fractie stelt te nemen maatregelen voor rond thema’s als zelfbeschikking, huwelijksdwang, eerwraak en huiselijk geweld. Het voorstel wordt besproken in de commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid.

De gemeenteraad heeft…

… beraadslagingen gevoerd over ‘Flexibele sluitingstijden in de horeca’. Dit op verzoek van D66, VVD, Leefbaar Rotterdam, GroenLinks, SP en Nida. Deze fracties dienden de volgende motie in die is aangenomen:

… op verzoek van de PvdA beraadslagingen gevoerd over ‘Gebruiken is betalen’. Een debat over de komst, het gebruik en het stallen van deelfietsen in de stad. De raad nam de volgende door GroenLinks ingediende motie aan:

… gedebatteerd over het initiatiefvoorstel ‘Meer Rotterdamse regie op inburgering: De vrijblijvendheid overboord’ van de raadsleden T.C. (Tanya) Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) en S. (Sven) de Langen (CDA). De raad nam het voorstel niet over. PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, Nida en CU-SGP stemden tegen. De volgende moties zijn aangenomen:

… de volgende moties aangenomen die opnieuw in stemming zijn gebracht, omdat in de vorige vergadering de stemmen staakten:

… het Rekenkamerrapport ‘Informatiebeveiliging in onveilige handen’ besproken, een onderzoek in hoeverre de gemeente Rotterdam de informatiebeveiliging op orde heeft. De raad nam de hoofdconclusies en aanbevelingen met algemene stemmen over. Het college is opgedragen uitvoering te geven aan de aanbevelingen;

… ingestemd met de actualisatie van het Masterplan Zestienhoven;

… de grondexploitatie Noorderhelling-Zuiddiepje – met inachtneming van het aangenomen amendement – vastgesteld;

… het Meerjarenperspectief Grond & Vastgoed 2017 vastgesteld. De volgende drie moties zijn met algemene stemmen aangenomen:

… ingestemd met het voorstel de plaatsvervangend gemeentelijke ombudsman niet te herbenoemen.

Verordeningen

De raad stelde wijzigingen vast van de:

  • Participatieverordening Rotterdam 2015
  • Maatregelen en handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ
  • Wet sociale werkvoorziening Rotterdam

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde het volgende bestemmingsplan vast:

  • Kralingseveer 

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.