Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 29 juni 2017

De gemeenteraad heeft…

… gedebatteerd over de actuele politieke situatie in Rotterdam. Dit als gevolg van de overstap van raadslid M. (Mohamed) Anfal van Leefbaar Rotterdam naar oppositiepartij Nida. De coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA hebben daardoor geen meerderheid meer in de gemeenteraad. Het is volgens de oppositie de vraag of de voorgestelde coalitiekoers, collegeplannen, bestedingen en uitgaven in de Voorjaarsnota 2017 nog op steun kunnen rekenen. De raad debatteert binnen een week al over die nota, op 4 juli. Op 6 juli besluit de raad over de voorstellen en ingediende moties rond de behandeling van de Voorjaarsnota. Een ‘beleidsarme’ versie, een nota die ontdaan is van alle politieke keuzes, zorgt ervoor dat de stad bestuurd kan blijven worden. De motie Beleidsarme Voorjaarsnota (GroenLinks, PvdA, SP, VVD, Nida, CU-SGP en Partij voor de Dieren) is met algemene stemmen aangenomen. De fracties gaan de komende dagen praten over een oplossing om tot een stabiele bestuurlijke situatie te komen;

… uitvoerig over de uitkomsten van de raadsenquête Boompjeskade gedebatteerd en het college om verantwoording gevraagd. Wethouder Schneider (vastgoed) legde – voorafgaand aan dit debat – zijn functie als wethouder neer. Wethouder Visser (organisatie en financiën) voerde namens het college het woord. Uit de enquête blijkt dat de oorzaak van de fraudezaak Boompjeskade, waar de gemeente voor ruim € 8 miljoen is benadeeld, primair ligt bij diegenen die met opzet hebben gehandeld. De vastgoedorganisatie van de gemeente Rotterdam heeft echter nooit voldaan aan de normen die gelden voor een professionele vastgoedorganisatie. Onder andere zijn tekortkomingen geconstateerd op het gebied van gevolgde werkprocessen, analyses van financiële overzichten, automatisering en bemensing gedurende de hele onderzoeksperiode en de bestuurlijke afwikkeling. De motie Monitor vastgoed (SP, PvdA) is met algemene stemmen aangenomen;

… vergaderd over het advies ‘Draagvlak Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA)’, ingestemd met de brief van het college over een nieuw Luchthavenbesluit RTHA en het advies van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Het college is voorstander van groei, zolang dit plaats vindt binnen de bestaande vergunde geluidsruimte. Om ruimte te scheppen voor het versterken van het zakelijk profiel van de luchthaven wordt aanbevolen het trauma- en politiehelikopterverkeer te verplaatsen naar een locatie die minder hinder veroorzaakt. De fracties dienden in totaal 17 moties in. De volgende zeven moties zijn aangenomen:

 … ingestemd met het voorstel tot vorming van één bestemmingsreserve NPRZ pijler wonen. De volgende motie is met algemene stemmen aangenomen:

… het beleidskader ‘Detailhandel Rotterdam 2017: stedelijke ambities en spelregels voor een toekomstbestendige detailhandelsstructuur’ en de daarbij behorende gebiedskoersen detailhandel 2017-2020 voor de desbetreffende gebieden vastgesteld. De volgende moties zijn aangenomen:

… het besluit goedgekeurd van het bestuur van de ‘Stichting tot Beheer der Gebouwen van de stichting Adriaan-Stichting en de Gemeentelijke School voor lichamelijk gebrekkige kinderen’ om haar statuten te wijzigen;

… besloten het dagelijks bestuur van de DCMR te informeren dat wordt ingestemd met de voorgestelde DCMR begroting 2018.

Verordeningen

De raad stelde de volgende verordening vast:

  • Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Rotterdam 2016.

De motie Versoepeling beleidsregels individuele inkomenstoeslag (SP, PvdA) is met algemene stemmen aangenomen.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.