Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 22 juni 2017

Personalia

De raad heeft afscheid genomen van mevrouw S.Y. (Sun) van Dijk die namens de SP-fractie in de gemeenteraad zat. De heer P.R. (Pieter) Schol is haar opgevolgd.

Initiatiefnotitie

Het CDA diende een initiatiefnotitie in over ‘Gezin in 010’. Uit gehouden onderzoek door de fractie blijkt dat 67% van de respondenten weleens heeft overwogen om de stad te verlaten, zodat hun kinderen beter kunnen opgroeien. Terugkerende thema's zijn betaalbare en prettige gezinswoningen, onveiligheid en hufterig gedrag, gezonde lucht, fijne speelplekken en goede scholen en kinderopvang. Het CDA doet voorstellen om hier wat aan te doen. Het initiatief wordt doorgeleid naar de raadscommissie voor Zorg, onderwijs, cultuur en sport en het college is verzocht te reageren.

De gemeenteraad heeft…

… op verzoek van de VVD en PvdA beraadslagingen gevoerd over ‘Milieuzone op losse schroeven’. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Rotterdamse rechtbank dat personenauto’s en bestelauto’s van vóór 1 juli 1992 die op benzine rijden niet langer mogen worden geweerd uit de milieuzone. VVD, PvdA en GroenLinks dienden in totaal zes moties in.Geen van de moties is aangenomen;

… op verzoek van de PvdA beraadslagingen gevoerd over de samenwerking tussen wethouder Eerdmans als politiek leider van Leefbaar Rotterdam met Forum voor Democratie. De geloofwaardigheid en de aanpak van straatintimidatie in Rotterdam is, volgens de fractie, in het geding door uitspraken van de heer Baudet. Uitspraken waarin hij het seksueel intimideren van vrouwen positief beoordeelde. Omdat de wethouder als boegbeeld en kartrekker geen afstand doet van de uitspraken van de heer Baudet, noch zijn portefeuilleverantwoordelijkheid overdraagt, diende de PvdA een motie van treurnis in. De motie is verworpen. Naast de indienende partij stemden GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en Nida voor;

… gedebatteerd over de uitwerking van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 en experimenten met gelote wijkraden in de gebieden Delfshaven, Charlois en Prins Alexander, getrapte wijkraden in de gebieden Noord en Feijenoord en kiesrecht voor 16/17 jarigen. Er werden zes moties ingediend. De volgende zijn aangenomen:

De raad stelde, met inachtneming van de aangenomen amendementen, de verordening en experimenten vast en ook de wijziging van het Kiesreglement gebiedscommissies. De VVD, CDA en een lid van de PvdA stemden tegen. Ook de Verordening vergoedingen gebiedscommissieleden 2018 is aangenomen. Het CDA en enkele leden van de VVD en een lid van de PvdA stemden tegen. De aangenomen amendementen hebben onder andere betrekking op gelijke vergoedingen voor de voorzitter en de leden, het benoemen van een technisch voorzitter, het aantal ondersteuningsverklaringen om aan verkiezingen te kunnen deelnemen en het aanwijzen van gebieden waar experimenten plaatsvinden;

… ingestemd met de verantwoording door de enquêtecommissie Boompjeskade over het eindrapport van de commissie. De raad stemde in met de conclusies en aanbevelingen. Primair ligt de oorzaak van de fraudezaak Boompjeskade, waar de gemeente voor ruim € 8 miljoen is benadeeld, bij diegenen die met opzet hebben gehandeld. De vastgoedorganisatie van de gemeente Rotterdam heeft volgens de commissie echter nooit voldaan aan de normen die gelden voor een professionele vastgoedorganisatie. De commissie constateert onder andere tekortkomingen op het gebied van gevolgde werkprocessen, analyses van financiële overzichten, automatisering en bemensing gedurende de hele onderzoeksperiode en de bestuurlijke afwikkeling. De commissie doet negen aanbevelingen. Onder andere wordt geadviseerd om bestaande afspraken en processen na te leven en lopende verbeterplannen uit te voeren. Ook dienen softwaresystemen beter op elkaar aan te sluiten. Verder moeten afspraken over mandaten en autorisaties beter in de systemen worden geborgd en beter worden nageleefd. De raad verleende décharge aan de leden van de enquêtecommissie Boompjeskade. Op donderdag 29 juni debatteren raad en college over de uitkomsten van de raadsenquête Boompjeskade;

… de jaarrekening 2016 vastgesteld en ingestemd met de conclusies en aanbevelingen van de commissie tot Onderzoek van de rekening (COR). Het college legt in de jaarrekening verantwoording af over het beleid dat ze in 2016 heeft gevoerd en over de besteding van de bij Begroting en Herzieningen 2016 vastgestelde middelen. In het onderzoek van de COR staat de vraag centraal of er door het college gehandeld is binnen de, met de gemeenteraad, afgesproken (financiële) kaders. Richting controle 2017 ziet de COR wel verschillende risico’s voor de tijdigheid en kwaliteit van de jaarrekening. Denk hierbij aan de tijdige oplevering van gegevens, de opvolging van aanbevelingen door de COR of accountant, het dossier grondexploitatie en ICT-beheer, inclusief informatiebeveiliging. De externe accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid. De volgende twee moties zijn met algemene stemmen aangenomen:

… op verzoek van de SP en VVD gedebatteerd over het vrachtverkeer op de Volgerweg in Rozenburg. De motie ‘Structurele oplossing vrachtverkeer Rozenburg’ (VVD, PvdA) is met algemene stemmen aangenomen;

… gedebatteerd over de Voorgenomen uitgangspunten voor het Lokaal Mediabeleid 2018-2023. Dit op verzoek van Leefbaar Rotterdam en D66. De moties ‘Een toekomst gericht mediabeleid’ (Leefbaar Rotterdam, D66) en ‘Salarisplafond’ (SP) zijn aangenomen;

… op verzoek van de VVD gedebatteerd over windmolens aan het Hartelkanaal. De motie ‘Geen molens langs Hartelkanaal’ (VVD, PvdA) is aangenomen;

… de motie ‘Verbetering verbinding speciaal onderwijs en wijkteams’ (SP) aangenomen na een debat over dit onderwerp en het signaal dat die verbinding niet altijd goed verloopt;

… besloten een krediet beschikbaar te stellen voor het realiseren van zogenoemde hybride sportvelden;

… leden, de voorzitter en een lid van het college van bestuur van de Stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) (her)benoemd en een lid van de commissie voor Welstand en Monumenten herbenoemd;

… de voorbereidingsbesluiten ‘Actualisatie Wro 2017’ en ‘Schiekadeblok’ genomen;

… het jaarverslag 2016 en voortgangsrapportages van de Stichting BOOR goedgekeurd;

… het beleidskader Aanbieden geheime en vertrouwelijke informatie Rotterdam 2017 vastgesteld;

… de wijziging gemeentelijke regelgeving financieel beheer vastgesteld;

… de geheimhouding bekrachtigd van de projectenmonitor grondexploitaties en de geheime bijlage van de brief van de onderzoekscommissie Boompjeskade.

Verordeningen

De raad stelde de volgende verordening vast:

  • Marktverordening 2017


Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.