Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 20 april 2017

Personalia

De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van oud-raadslid de heer D. (John) Marapin.

De heer M.A. (Maarten) van de Donk (VVD) nam afscheid van de raad. Hij wordt opgevolgd door de heer S.J.C. (Simon) Becker.

Initiatiefvoorstellen

Leefbaar Rotterdam diende het initiatiefvoorstel ‘Had ik mezelf toen maar kunnen waarschuwen voor wat ik nu weet…’. De fractie vond een slachtoffer van online seksueel misbruik bereid haar verhaal op papier te zetten. Leefbaar Rotterdam wil een – op Kayleigh’s Love Story geïnspireerde – spot van dit verhaal. Een herkenbare spot gericht op het creëren van bewustwording onder potentiële slachtoffers van online seksueel misbruik en hun ouders.

GroenLinks, PvdA, VVD en Nida dienden het initiatiefvoorstel ‘De 10 voor Taal’ in. Hierin staan tien actiepunten voor een Rotterdam zonder taalachterstand. De indieners willen in vier gebieden en wijken starten met de integrale uitvoering. 2,5 miljoen Nederlanders tussen 16 en 65 jaar zijn laaggeletterd. In Rotterdam is het percentage laaggeletterden nog hoger. Dit heeft grote negatieve effecten voor laaggeletterden zelf én voor de gemeente.

Beide voorstellen worden doorgeleid naar de betreffende raadscommissies en het college wordt alvast om een reactie gevraagd.

De gemeenteraad heeft…

… gedebatteerd over het Stedelijk verkeersplan Rotterdam 2016-2030. De fracties dienden 20 moties in. De volgende zeven zijn aangenomen:

De raad neemt op 11 mei een besluit over het verkeersplan, omdat bij een van de ingediende amendementen de stemmen staakten;

… een besluit genomen over externe inhuur van buitengewoon opsporingsambtenaren;

… het Rekenkamerrapport ‘Hulp buiten bereik: effectiviteit van het schulddienstverleningsbeleid’ behandeld. De rekenkamer concludeert onder andere dat de gemeente er niet in is geslaagd het aantal inwoners met problematische schulden omlaag te brengen. De raad neemt de hoofdconclusies en aanbevelingen over en draagt het college op uitvoering te geven aan de aanbevelingen. De raadsfracties dienden daarnaast nog 13 moties in. De volgende moties zijn aangenomen:

… besloten een pilot uit te voeren naar de begroting en de verantwoording van de begrotingsonderdelen van de commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid (WIPV);

… besloten een verzoek tot opheffing van geheimhouding inzake het onderzoeksrapport ‘uitbesteden of verkopen parkeergarages’ uit 2012 af te wijzen.


Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.