Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Algemene beschouwingen en Begrotingsraad 6 en 11 november

In memoriam
De gemeenteraad stond tijdens de vergadering stil bij het overlijden van de heer P. (Pieter) de Ridders. Hij zat van juni 1969 tot september 1982 in de raad namens de Christelijk Historische Unie (CHU).

De gemeenteraad heeft ….
algemene beschouwingen gehouden. Het Collegeprogramma #Kendoe, de begroting 2015, de bijdragen van bijvoorbeeld insprekers en de commissiebehandeling vormen daarvoor de basis.

De coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA sloten het coalitieakkoord. Het collegeprogramma is daar dus een uitwerking van. In het collegeprogramma #Kendoe zijn de ambities uit het coalitieakkoord “Op volle kracht vooruit” uitgewerkt. Wat het college betreft krijgen Rotterdammers meer inbreng en verantwoordelijkheid. Blijft Rotterdam hét laboratorium van Nederland, waar taboes bespreekbaar worden gemaakt en problemen niet uit de weg worden gegaan. Omzien naar elkaar hoort in Rotterdam de gewoonste zaak van de wereld te zijn volgens het college. Het college trof bij het aantreden een grote financiële opgave aan. Zo blijft de vergoeding van het Rijk achter bij het groeiend aantal bijstandsgerechtigden. Daarnaast moest de winstverwachting op de grondexploitaties bijgesteld worden. Om de tegenvallers op te vangen en de nieuwe ambities te realiseren, heeft het college een aantal keuzes moeten maken. Keuzes die direct merkbaar zijn voor Rotterdammers. Het college wil de komende jaren onder andere investeren in meer groen, schonere lucht, onderwijshuisvesting, extra handhavers en in projecten waar mensen die langdurig in de bijstand zitten iets terug doen voor de stad. Er wordt minder geld uitgegeven aan het beheer van de buitenruimte, sport en armoedebeleid. Samen met partners in de stad gaat het college op zoek naar innovatieve financieringsvormen.

Voorafgaand aan de woordvoering van de fracties spraken vertegenwoordigers namens de gebiedscommissies Rozenburg, Charlois en Overschie. Hieronder informatie over de ingediende moties en amendementen tijden de begrotingsbehandeling en in grote lijn de beschouwingen van de oppositie- en coalitiepartijen. Kijk voor de uitgebreide, inhoudelijke bijdragen op de internetsites van de gemeenteraadsfracties of op www.rotterdam.nl/begroting2015. Op deze site staat alle informatie over de begrotingsbehandeling.

  • Ingediende moties en amendementen begrotingsbehandeling

De fracties dienden in het kader van de begroting in totaal 150 moties en 35 amendementen in. Na de nodige toezeggingen van het college werden verschillende moties ingetrokken. 133 moties en 24 amendementen zijn in stemming gebracht. Uiteindelijk werden 73 moties en 4 amendementen aangenomen. Hier staan alle moties en kunt u lezen waartoe ze oproepen, opdragen en de fracties die de moties steunden.

De begroting 2015 werd vastgesteld. Voor waren Leefbaar Rotterdam, D66, CDA en CU-SGP. Tegen stemden PvdA, SP, VVD, GroenLinks, Nida, Partij voor de Dieren.

  • Algemene beschouwingen

De grootste oppositiepartij, de PvdA, is teleurgesteld in het gepresenteerde programma en de begroting. De armoede in Rotterdam is groot, net als het aantal kinderen dat opgroeit in armoede. Ook de dreigende tweedeling in de samenleving baart de fractie grote zorgen. De inhoud van de voorstellen van het college verbeteren volgens de fractie op geen enkele wijze de situatie van de Rotterdammers die geraakt worden hierdoor. PvdA strijdt voor sport, werk en klimaat.
De crisis die al zes jaar de stad hard treft is volgens de SP nog lang niet voorbij. Meer dan 53.000 Rotterdamse gezinnen zitten op het sociale minimum, er is veel werkeloosheid, veel Rotterdammers zitten in de bijstand, hebben schulden of gaan naar de Voedselbank. De SP vindt dat het college komt met een pakket maatregelen dat de voornaamste slachtoffers van de crisis nog dieper de put in helpt. Faciliteiten in de wijk om te kunnen participeren worden afgebroken. De SP ziet veel heil in het energiezuiniger maken van woningen.
De VVD vindt veiligheid belangrijk, goed onderhoud van het wegennet belangrijk, wil een kleine overheid, lastenverlichting en diegene ondersteunen die echt hulp nodig hebben. Wonen moet in alle wijken prettig zijn. Bezuinigen op de buitenruimte is ongewenst en heeft achterstallig onderhoud tot gevolg. Ongewenst zijn ook de bezuinigen op sport, net als het weghalen van geld voor participatie in de gebieden. De plannen rond lastenverlichting zijn een goed begin en investeren in taal en werkgelegenheid gewenst. De auto mag niet als melkkoe gezien worden.
GroenLinks is teleurgesteld in het gebrek aan visie van dit bestuur. Ze ziet het gezond kunnen spelen en oud worden in de stad als uitdaging. Er is onbegrip over het laten varen van de klimaatambities en de herplantplicht. GroenLinks ziet de rekening voor de verlaging van de afvalstoffenheffing terecht komen bij diegene die het niet kunnen betalen. Afvalscheiding kan daarnaast veel innovatiever vorm krijgen. Het beleid moet socialer en er moet meer aandacht zijn voor talent en initiatief.
NIDA vindt verbinding in de stad en saamhorigheid essentieel. Zeker nu de overheid een terugtrekkende beweging maakt. Rotterdammers moeten op elkaar kunnen rekenen en bouwen. Het stadsbestuur moet voor inspirerend leiderschap en het fundament zorgen waar verder op gebouwd kan worden. Vertrouwen en compassie is de basis en dat is wat NIDA mist in de collegeplannen. Net als bijvoorbeeld aandacht voor culturele kracht en diversiteit. NIDA is benieuwd naar de integratienota en heeft het welzijn, het geluk van de Rotterdammers voor ogen. Kwetsbare groepen gaan namelijk onzekere tijden tegemoet.
CU-SGP vraagt zicht af of de stad vitaal genoeg is om de komende versoberingen, transities en aanhoudende crisis op te vangen. De fractie is trots op de 15.500 vrijwilligers en op die Rotterdammers die met het hart op de juiste plek en de handen uit de mouwen het Rotterdam van morgen realiseren. De fractie signaleert dat we de zorg van onze ouderen aan de samenleving toevertrouwen, maar niet de opvoeding van onze kinderen en mist een visie op het armoedebeleid.
De Partij voor de Dieren beoordeelt de prestaties van het college op haar daden voor de dieren, de natuur en het milieu. De fractie is tevreden met de komst van een dierenwelzijnsnota. De fractie vraagt aandacht voor het milieu in de stad en wil luchtvervuiling tegengaan. Denk aan het weren van auto’s in de stad en het overkappen van de ‘s-Gravendijkwal. Het invoeren van het P+R parkeertarief wordt niet gesteund. De fractie begrijpt niet dat het Rotterdam Climate Initiatief is afgeschaft en vindt dat het college zich gedraagt als omgekeerde Robin Hood, stelen van de armen en geven aan de rijken.

De grootste coalitiepartij, Leefbaar Rotterdam, geeft aan dat er doorgegaan wordt met beleid wat goed is, op een andere manier. Met een uitgestoken hand naar de Rotterdammer en pragmatisch. Schoon, heel en veilig blijven topprioriteit. Gefocust wordt op problemen in vijf wijken waar winst te behalen is en er komt een onderwijscode die zich richt op discipline. Lasten voor de Rotterdammer worden verlicht, werk lonend gemaakt en integratie en dierenwelzijn komen op de agenda.
D66 is voor een bruisende binnenstad, innovatie, een open bestuursstijl en wil blijvend inzetten op duurzaamheid. D66 vindt het belangrijk om samen met bewoners initiatieven te ontwikkelen en inspraak te organiseren. De transities binnen Zorg en welzijn spelen vanaf 2015 en moeten veel aandacht krijgen en in goede banen geleid worden. De Wijkteams spelen daar een belangrijke rol in. Participatie van verborgen vrouwen en het thema eenzaamheid staan hoog op de D66-agenda.
Het CDA steekt in op het vroegtijdig wegwerken van achterstanden bij kinderen, wil investeren in de huisvesting van scholen, sportaccommodaties en wil een Rotterdamse leraren CAO. Het CDA wil kansrijke gezinnen aantrekken en huisvesten in de stad en kindvriendelijke wijken. De fractie wil door het verlagen van de belasting de economie impulsen geven. Het MKB verdient bijzondere aandacht net als bijvoorbeeld het actieprogramma eenzaamheid.

De gemeenteraad heeft verder ….
– de motie-Weerdmeester e.a. over de bereikbaarheid van IJsselmonde met tramlijn 20 als afgedaan beschouwd. Leefbaar Rotterdam, CDA, D66 en VVD stemden voor afdoening;
– de Jaarrekeningen 2013 van de (voormalige) deelgemeenten vastgesteld;
– de Tweede Bestuursrapportage 2014 – met inachtneming van het aangenomen amendement – vastgesteld. De SP stemde tegen;
– met algemene stemmen ingestemd met de voorstellen tot vaststelling van de kredietactualisatie en coördinatieregeling Hart van Zuid;
– het beleidskader lokale lasten 2014 -2018 vastgesteld. Tegen stemden VVD, Nida, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en SP;
– met algemene stemmen de gebiedsplannen vastgesteld;
– ingestemd met uitbreiding van het budget Gemeentelijke Ombudsman;
– de geheimhouding bekrachtigd van delen van de Monitor grote projecten Tweede Bestuursrapportage, de Projectenmonitor grondexploitaties in uitvoering en de subsidieaanvraag ESF jeugdwerkeloosheid.

Verordeningen
De gemeenteraad stelde 18 belastingverordeningen vast. Denk hierbij aan de Verordeningen afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerende-zaakbelastingen, algemene legesverordening en de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op www.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.