Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 16 maart 2017

Personalia

De gemeenteraad benoemde mevrouw E.C. (Christine) Eskes (CDA) als tijdelijk raadslid. Mevrouw Eskes vervangt de heer T. (Turan) Yazir. De heer R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren) is benoemd als burgerlid van een commissie.

De gemeenteraad heeft…

… gedebatteerd over de gebeurtenissen van afgelopen weekend rondom het bezoek van een Turkse minister aan Rotterdam. Dit gebeurde op verzoek van alle fracties;

… naar aanleiding van een tweeminutendebat over de voorgenomen kap van een plataan aan de Adamshofstraat de motie ‘Een Boom is een boom’ (GroenLinks, D66 en SP) aangenomen;

… bij een herstemming de motie-Talbi e.a. ‘Continuïteit hulpverlening’ aangenomen;

… het voorstel met betrekking tot de wegonttrekking van de 1e Staringstraat en 2e Staringstraat met algemene stemmen aangenomen;

… de herijkte grondexploitatie Hudson vastgesteld;

… de relevante wet- en regelgeving voor de accountantscontrole 2016 en 2017 met algemene stemmen vastgesteld.

Verordeningen

De gemeenteraad stelde de volgende (gewijzigde) verordeningen vast:

  • Voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015, met inachtneming van het aangenomen amendement. De motie 'Bedachtzaam omgaan met cultuurhistorie‘ (D66, SP, CU-SGP, PvdA, Nida, GroenLinks) werd eveneens met algemene stemmen aangenomen;
  • Kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving omgevingsrecht Rotterdam 2016.

Bestemmingsplannen

De raad stelde de volgende (herziene) bestemmingsplannen vast:

  • Natuur- en recreatiegebied Schieveen;
  • Woningbouw Stampioenstraat; bij de bespreking van dit bestemmingsplan werd de motie 'Zelfbouw Feijenoord' (VVD) aangenomen;
  • Hoogvliet-Oudeland, eerste herziening;
  • Dijkzigt.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.