Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 2 februari 2017

Personalia

De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van oud-gemeentesecretaris de heer mr. J.G. Bannink. Verder heeft de raad kennisgenomen van het besluit van de voorzitter van het centraal stembureau om het tijdelijk raadslidmaatschap van de heer P.R. (Pieter) Schol (SP) met 16 weken te verlengen.

De gemeenteraad heeft…

… de enquêtecommissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar de ontwikkeling van de afdeling Vastgoed in relatie tot de fraudezaak Boompjeskade (Waterfront), die vorig jaar aan het licht is gekomen. Voorzitter van de commissie is de heer B.J. (Bart-Joost) van Rij (Leefbaar Rotterdam). De onderzoekscommissie bestaat verder uit de heren L.P.M. (Leo) de Kleijn (plv. voorzitter, SP), L.C. (Leo) Bruijn (PvdA), S. (Stefan) Kroon (D66) en A. (Aydin) Peksert (Nida). De raad heeft verder de heer W. de Bel benoemd tot griffier van de onderzoekscommissie. De gemeenteraad stelde ook de onderzoeksvragen van de mini-raadsenquête definitief vast. Zie het persbericht;

… op verzoek van de PvdA, SP en VVD beraadslagingen gevoerd over ‘het opzeggen van het vertrouwen door een coalitiepartij’;

… op verzoek van D66, PvdA, Nida en SP gedebatteerd over de integriteit van Platform Buitenlanders Rijnmond (nu Stichting MeSam). Samen met GroenLinks dienden de fracties een motie in waarin de raad wordt gevraagd zich uit te spreken dat op grond van alle onderzoeken en onderzochte feiten er geen enkele basis bestaat om te twijfelen aan de integriteit van PBR. Deze motie is aangenomen;

… de zienswijze vastgesteld op het ontwerp-programma van eisen van de busconcessies Voorne-Putten en Rozenburg, Haaglanden Streek, Rotterdam e.o. en Haaglanden stad;

… de Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2017 vastgesteld. De volgende drie moties zijn aangenomen:

… het Rekenkamerrapport ‘Geen krimp geven: effecten personele krimp op kwaliteit dienstverlening‘ besproken. De raad nam de conclusies en aanbevelingen over;

… ingestemd met het voorgenomen hoofdlijnenbesluit Verzelfstandiging sportvoorzieningen. De volgende twee moties zijn aangenomen:

… de Omissieregeling Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording vastgesteld;

… ingestemd met de wijzigingen voor grondexploitaties in verband met wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), met inachtneming van het aangenomen amendement;

… de Coördinatieverordening Rotterdam 2017 vastgesteld;

… de geheimhouding bekrachtigd van de financiële informatie uit de bijlage bij de brief van het college over Grex-boekje Hudson (voormalig Convenant Bospolder Tussendijken) en de brief van het college over de uitkomsten van het extern onderzoek Boompjeskade en de bijlagen met de lijsten met debiteuren.

Bestemmingsplannen

De raad stelde de volgende bestemmingsplannen vast:

  • Beverwaard
  • Blijdorp Bergpolder
  • Rotterdam The Haque Airport en Parapluherziening geluidzone RTHA, met inachtneming van het aangenomen amendement
  • Charloisse Lagedijk.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.