Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 24 november 2016

 Mevrouw I.E. Hoogveld, voorzitter van de stuurgroep Evaluatie Bestuurlijk Model Rotterdam 2016, heeft aan het begin van de raadsvergadering het onderzoeksrapport ‘Een kwestie van kiezen’ overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad. Zie het aparte persbericht voor meer informatie.

Personalia
Mevrouw E.C. Eskes vervangt tijdelijk mevrouw D. Knieriem namens het CDA in de raad.

De heer R.T.J. van der Velden vervangt tijdelijk de heer J.D. van der Lee namens de Partij voor de Dieren in de raad.

Mevrouw B.C. Zandberg is beëdigd tot burgerlid van een commissie voor het CDA.

De gemeenteraad heeft….

… zijn steun uitgesproken voor het voorstel van de begeleidingscommissie over het ‘Verhaal van de Stad’;

… de geheimhouding van de aanvullende brief over ongelijkvloerse kruising Strandweg bekrachtigd;

… op verzoek van de VVD een tweeminutendebat gevoerd over Onderzoek werkcultuur gemeente Rotterdam. De volgende motie van de VVD, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP, PvdA, SP, GroenLinks en Nida is ingediend:

Hier is nog niet over gestemd. De verdere bespreking van het onderwerp is aangehouden tot 15 december a.s.;

… een commissie onderzoek rechtmatigheid raadgevend referendum Woonvisie ingesteld. Als voorzitter is benoemd de heer B.J. van Rij (Leefbaar Rotterdam). Daarnaast zijn als leden benoemd mevrouw A.A. Radjkoemar (PvdA) en de heren S. Kroon (D66), P.R. Schol (SP) en A. Peksert (Nida);

… gedebatteerd over de Evaluatie inkomensondersteunende voorzieningen in het kader van het lokale armoedebeleid.  De volgende motie werd aangenomen:

… de scopewijziging grondexploitatie revitalisering Spaanse Polder 2e fase vastgesteld;

… de wijziging van de Verordening elektronische kennisgeving Rotterdam 2014 vastgesteld;

…  het Subsidiecontroleprotocol behorende bij de Subsidieverordening Rotterdam (SVR) 2014 ingetrokken;

… Bedrijveninvesteringszone Kruiskade 2017 vastgesteld;

… de Geurverordening ten behoeve van de drijvende boerderij Floating Farms in Merwe-Vierhavens (M4H). De volgende motie werd aangenomen:

… ingestemd met opheffing van de gemeenschappelijke regeling voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen, alsook de opheffing van het recreatieschap Midden-Delfland. Verder stemde de raad in met beëindiging van deelname aan de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap IJsselmonde en Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg. Ook met de zienswijze aanpassing gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Rottemeren stemde de raad in;

 … het bestemmingsplan ‘Hart van Zuid, bestuurlijke lus’ vastgesteld. De volgende motie werd aangenomen:

… het Cultuurplan 2017-2020 ‘Reikwijdte & Armslag’ met algemene stemmen vastgesteld. De raad nam vijf moties aan:

 … de Horecanota 2017-2021 vastgesteld en wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Rotterdam en de wijziging van de Legesverordening 2017 vastgesteld. De raad nam de volgende vijf moties aan:

Bij het voorstel tot wijziging van de APV werd het volgende amendement aangenomen:

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nlen kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Ton van Bree, adviseur communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 22 21 37 46 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl.