Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 13 oktober 2016

Personalia

De heer P.R. (Pieter) Schol vervangt tijdelijk de heer T.C. (Tom) Weerdmeester namens de SP in de raad.

Mevrouw L.L.P.R. (Lies) Roest (GroenLinks) is benoemd tot lid van de Raadscommissie tot Onderzoek van de Rekening.

De gemeenteraad heeft…

… op verzoek van de VVD, D66 en GroenLinks beraadslagingen gevoerd over het standpunt van het college over de wenselijkheid van verplichte anticonceptie voor ‘kwetsbare ouders’;

… beraadslagingen gevoerd over de gemeentelijke voorlichting over het referendum en de Woonvisie en de communicatie met de gebiedsorganisaties rond de toelichtende bijeenkomsten namens het college. Dit op verzoek van SP, Partij voor de Dieren, PvdA, Nida en GroenLinks. De volgende motie van D66, Partij voor de Dieren en Leefbaar Rotterdam is aangenomen:

… het Rotterdamse plan voor de doorontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp 2018 ‘Zorg voor elkaar’ vastgesteld. De fracties dienden 13 moties in. De volgende 9 zijn aangenomen:

… de ‘Sportnota 2017-2020’ met algemene stemmen aanvaard. De volgende moties zijn aangenomen:

… met algemene stemmen de speelvisie ‘Kom naar buiten’ aanvaard. De raad nam de volgende motie aan:

… ingestemd met de externe inhuur van buitengewone opsporingsambtenaren voor het handhavingsteam dat zich richt op het aanpakken van vuil op straat. Dit met algemene stemmen;

… de nota ‘Publieke gezondheid 2016-2020: Rotterdam Vitale Stad’ vastgesteld. De raad aanvaarde de motie met algemene stemmen. De volgende motie is aangenomen:

… ingestemd met de wijziging van het Reglement van orde voor vergaderingen van de raad;

… gedebatteerd over de evaluatie van de gebeurtenissen rond het Feijenoordstadion op 21 februari 2016;

… de ‘Zeiknota: naar een visie op openbare toiletvoorzieningen’ met algemene stemmen aanvaard;

… de geheimhouding van de volgende stukken bekrachtigd:

  • de bijlage behorende bij de collegebrief over de scopewijziging grondexploitatie Spaanse Polder tweede fase
  • het geheime deel van de projectenmonitor Grondexploitaties als onderdeel van de tweede bestuursrapportage 2016
  • de bijlagen die horen bij de collegebrief over het rapport over het feitenonderzoek Boompjeskade 1-14, inclusief de bijbehorende bijlages
  • de brieven van de Stichting BOOR die zijn genoemd in de brief van de voorzitter van de raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport.

Bestemmingsplannen

De raad stelde de volgende bestemmingsplannen (gewijzigd) vast:

  • Collectiegebouw Museum Boijmans van Beuningen
  • Kop van Feijenoord
  • Reijeroord
  • Woningbouw Kaappark.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op www.ris.rotterdam.nlen kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.