Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 29 september 2016

De gemeenteraad heeft….

…  op verzoek van de VVD en de Partij voor de Dieren beraadslagingen gehouden over het ‘zoveelste datalek van de gemeente Rotterdam’. 7 moties werden ingediend. De volgende 6 zijn aangenomen:

… gesproken over de afdoening van het initiatiefvoorstel-Verheij ‘Minder lokale lasten door afvalinzameling en -verwerking goedkoper te maken’. De raad besloot het college onder andere de opdracht te geven om samen met marktpartijen uit te zoeken hoe efficiënter gewerkt kan worden op het gebied van de inzameling en verwerking van afval. Hierbij moet de kennis en ervaring van marktpartijen bij eerdere samenwerkingen met gemeenten gebruikt worden;

… gedebatteerd over het voorstel van het college om de aan de gebiedscommissie IJsselmonde  overgedragen bevoegdheden door het college, de burgemeester en de gemeenteraad in te trekken. De raad besloot de aan de gebiedscommissie overgedragen raadsbevoegdheden niet in te trekken. Het voorstel om een externe voorzitter te benoemen is aangenomen;

… gesproken over de toekomst van bewonersorganisaties en het afdoeningsvoorstel van het college van motie-Belhaj ‘Gebiedscommissies en bewonersinitiatieven’. De raad stemde in met de afdoening;

… gedebatteerd over het Parkeerplan 2016-2018 ‘Parkeren in beweging’ en het Rekenkamerrapport ‘Parkeren herwaarderen’. De fracties dienden 12 moties in over het Parkeerplan. De volgende 5 zijn aangenomen:

Met inachtneming van de aangenomen amendementen is het Parkeerplan aangenomen. De aanbevelingen van de Rekenkamer werden gewijzigd overgenomen;

… het debat over het Rapport van de Rekenkamer ‘Zorg om Zuid’ voortgezet. De conclusies worden door de raad onderschreven en de aanbevelingen aan het college en het dagelijks bestuur, met inachtneming van de aangenomen amendementen, overgenomen. Zo concludeert de Rekenkamer onder andere dat de meeste partners, zoals de gemeente Rotterdam, woningcorporaties en onderwijsinstellingen, een grote inzet en betrokkenheid vertonen bij de uitvoering van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) in de eerste uitvoeringsperiode. Over het algemeen lopen de resultaten van het NPRZ tot nu toe achter bij de voornemens of zijn onbekend. Verder levert de plannings- en verantwoordingssystematiek nog geen volledig navolgbaar beeld van de voorgenomen en gerealiseerde activiteiten. De volgende moties werden aangenomen:

… besloten de coördinatieregeling toe te passen voor het project supermarkt Noorderboulevard;

… wensen en bedenkingen geuit naar aanleiding van het voornemen van het college de American International School of Rotterdam een lening te verstrekken;

… de zienswijze vastgesteld die naar de metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt gestuurd over het regionaal investeringsprogramma ‘Investeren in vernieuwen’, over de financieringsvoorstellen voor de RET voor rollend materieel en in te stemmen met een wijziging van het Treasurystatuut. De volgende motie is aangenomen:

Verordeningen

De raad stelde de volgende verordeningen gewijzigd vast:

  • Verordening op de gebiedscommissies 2014;
  • Rechtpositie wethouders, met in achtneming van het aangenomen amendement.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.