Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 7 juli 2016

Personalia

De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van oud-raadslid mevrouw R. van der Maesen.

Initiatiefvoorstel

De VVD diende het initiatiefvoorstel ‘Te jong om thuis te zitten’ in. Van de niet werkzame groep Rotterdammers is het merendeel 40 jaar of ouder. Het voorstel van de VVD is erop gericht om het perspectief op deelname aan de arbeidsmarkt van deze groep bijstandsgerechtigden te vergroten. Het college wordt om een eerste reactie gevraagd. Daarnaast wordt het voorstel besproken in de raadscommissie Werk en inkomen, participatie en volksgezondheid.

De gemeenteraad heeft ……

– ingestemd met de Voorjaarsnota 2016. De SP, GroenLinks, Nida, PvdA en CU-SGP stemden tegen. De nota is de meerjarige financiële uitwerking van het coalitieakkoord van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA en het collegeprogramma voor de jaren 2016 tot en met 2020. De Voorjaarsnota dienst als basis voor het opstellen van de begroting voor 2017. Bouwen aan een sterkere stad die klaar is voor de toekomst, maar ook bouwen aan een stad die zelf de toekomst maakt. Dat is de opdracht van het college. De coalitie en het college zijn van mening dat ze goed op weg zijn in het realiseren van de afgesproken plannen en ambities. Vooral door een aantal incidentele meevallers is ruimte gevonden voor extra investeringen in onder andere sportvoorzieningen en de buitenruimte.

De zeven oppositiepartijen reageerden zeer kritisch op de voorgestelde koers, die volgens de partijen tekort schiet. Zo vonden fracties bijvoorbeeld dat dit stadsbestuur er niet is voor alle Rotterdammers of oog heeft voor de groeiende armoede in de stad. Ook wordt de voorjaarsnota een kille rekensom gevonden en wordt de werkeloosheid, begeleiding naar werk voor jongeren of integratie niet voldoende aangepakt. Bekijk de volledige bijdragen van alle fracties hier terug of bekijk de fractiesites.

Alle fracties dienden in totaal 80 moties en 5 amendementen in. Daarvan werden de volgende 32 moties aangenomen:

– besloten een raadgevend referendum te houden op 30 november 2016 over de Woonvisie 2030 en in het bijzonder met betrekking tot de voorgenomen vermindering van de goedkope woningvoorraad. Twee leden van de VVD stemden tegen. Op 25 augustus 2016 stelt de gemeenteraad de vraagstelling vast, waarover de Rotterdammers hun stem mogen uit brengen. Met algemene stemmen is de motie Volwaardig woonreferendum (GroenLinks, SP) aangenomen. De motie vraagt af te zien van digitaal stemmen via DigiD en om stembureaus in te richten zoals bij het landelijk referendum eerder dit jaar;

 – het plan van scholen 2017-2019 vastgesteld, met een negatief advies ten aanzien van de stichting van een nieuwe evangelische school;

 – de grondexploitatie Kamgras (Prins Alexanderpolder) vastgesteld;

 – de volgende stukken rond gedrag en integriteit vastgesteld:

  • gedragscode 2016 van de gemeenteraad van Rotterdam, met inachtneming van het aangenomen amendement
  • het Beleidsplan ambtelijke en bestuurlijke integriteit gemeente Rotterdam 2016-2020
  • wijziging van het Protocol behandeling vermoedens niet integer handelen raadsleden Rotterdam 2015
  • vaststelling Gedragscode Rotterdamse bestuurders 2016 en regeling integriteit Rotterdamse bestuurders 2016;

 – het Jaarverslag 2015 van Stichting bestuur openbaar onderwijs Rotterdam (BOOR) en de eerste voortgangsrapportage 2016 goedgekeurd.

Verordeningen

De raad nam de volgende (gewijzigde) verordeningen aan:

– maatschappelijke ondersteuning

– individuele inkomenstoeslag Participatiewet Rotterdam 2016, met inachtneming van de aangenomen amendementen. De motie Communiceren kun je leren (PvdA) werd aangenomen.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.