Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

16-okt-14

De gemeenteraad heeft….

– op verzoek van GroenLinks, SP, Nida en de Partij voor de Dieren een Tweeminutendebat gehouden over arbeidsmigratie. De partijen vinden het onwenselijk om onderscheid te maken tussen verschillende klassen arbeidsmigranten. Een expat moet dezelfde behandeling krijgen als bijvoorbeeld een kansarme arbeidsmigrant, vinden de fracties. De fracties dienden hiertoe een motie in die ook gesteund werd door PvdA, VVD, CU-SGP. Omdat er evenveel tegen als voor stemmers waren, wordt de motie de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht;

– ook een Tweeminutendebat gehouden over uitspraken van wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie inzake ‘geen tweede Polenhotel’. Dit op verzoek van PvdA. De motie van de fractie waarin het college wordt verzocht afstand te nemen van deze afspraken werd gesteund door de gehele oppositie en twee leden van D66;

– uitgebreid gedebatteerd over de decentralisaties Zorg en welzijn. De raad stelde in dat kader het beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2015-2018 en de Verordening Jeugdhulp Rotterdam 2015 vast. Ook stelde de raad het Wmo-kader Rotterdam 2015 'Rotterdammers voor elkaar' vast. De SP en Partij voor de Dieren stemden tegen het onderdeel Wmo. De verordening Wmo Rotterdam 2015 werd aangenomen. Dit met inachtneming van de verschillende ingediende en aangenomen amendementen bij deze onderwerpen. In totaal werden 29 moties ingediend door de coalitie- en oppositiepartijen. Bijna allemaal – 26 van de 29 – werden die aangenomen. Velen daarvan breed gesteund en met algemene stemmen.


De moties hebben de volgende titels:

Inzichtelijkheid financiële risico’s 3 decentralisaties (VVD)            
Daag de burger uit als aanbieder van zorg (VVD, D66, CDA, GroenLinks)
Niet dichttimmeren maar meebewegen (SP, CDA, NIDA)
Geïntegreerde wijkteams in wijk huisvesten (SP, D66, CDA, GroenLinks, Nida, PvdA)
Flexibele opschaling GGZ (SP, Nida)
Brede Adviesraad inclusief Participatiewet (SP, Nida)
Ervaringsdeskundigen betrekken bij wijkteams (SP)
Groepsgebonden budget (Leefbaar Rotterdam, VVD, CDA, Nida, CU-SGP, D66, SP)
Evaluatie SROI (Leefbaar Rotterdam, VVD, Nida)
Pilot PGB over de schotten heen (Leefbaar Rotterdam, Nida, SP)
Samenwerkingsafspraken in Ondersteuningsplan (Leefbaar Rotterdam, Nida, SP)
Kwaliteitseisen PGB (Leefbaar Rotterdam)
Niet het salaris van de bestuurder maar de zorg moet top zijn (Leefbaar Rotterdam)
Waarschuwingsregister zorg en welzijn (Leefbaar Rotterdam)
Secundaire preventieve schuldenaanpak (Leefbaar Rotterdam)
Zorg en opvang slachtoffers loverboys buiten regio mogelijk maken (PvdA)
– Informeer ouders van Rotterdamse jongeren van diverse komaf over psychologische zorg (PvdA)
Broertjes en zusjes (PvdA, VVD)
Snel een geschikte woning bij mantelzorg (PvdA, Nida, GroenLinks)
Effectieve inzet vrijwilligers (PvdA, Nida)
Pilot aangepaste woningen (PvdA, VVD, Nida, GroenLinks)
Privacy-convenant (GroenLinks, D66)
Geen zorg(en) bij herindicatie PGB (GroenLinks, PvdA)
Taskforce afname bureaucratie (jeugd)zorg en welzijn (CDA, Leefbaar Rotterdam, VVD, D66, Nida)
Online marktplaats voor vrijwilligerswerk (CDA, PvdA, Nida)
Brede WMO-raad met brede taakopvatting (CU-SGP, PvdA, SP)


Kijk, lees en luister naar de bijdrages op www.ris.rotterdam.nl of klik op de link om de moties te lezen. Ook daar het stemgedrag van de partijen is daar na te kijken. Bij de discussie werden de conclusies en aanbevelingen betrokken uit het Rekenkamerrapport Zorg om de jeugd, risico’s invoering decentralisatie Jeugdzorg. Het voorstel daarover werd met inachtneming van de aangenomen amendementen met algemene stemmen aangenomen;

– de Huisvestingsverordening aangewezen gebieden Rotterdam 2014 vastgesteld. Dit in verband met de aanwijzing van delen van Delfshaven voor toepassing van de huisvestingsvergunning op grond van de Rotterdamwet en de verwerking van een aantal technische aanpassingen. Tegen stemden de SP, Partij voor de Dieren, CUSGP, GL en Nida;

– de Rotterdamse vertegenwoordigers in het algemeen bestuur en de adviescommissies van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag benoemd;

– een nieuwe voorzitter benoemd van de Commissie voor Welstand en Monumenten;

– de geheimhouding bekrachtigd van de bijlage die hoort bij het voorstel inzake kredietactualisatie gebiedsontwikkeling Hart van Zuid.

Bestemmingsplannen
Het bestemmingsplan Lloydkwartier vastgesteld. Een motie van Nida, GroenLinks, PvdA, CDA, D66 en Leefbaar Rotterdam werd met algemene stemmen aangenomen. De motie verzoekt het college om in samenspraak met buurtbewoners te zoeken naar alternatieve plekken door bijvoorbeeld ruimte hiervoor te creëren op de kade of geschikte plekken hiervoor te vinden elders in de wijk. Ook stelde de raad het bestemmingsplan Wielewaal-Oost vast. De Partij voor de Dieren en D66 stemden tegen. Een motie van de Partij voor de Dieren, SP, Nida en GroenLinks werd aangenomen. De motie verzocht het college met Woonstad Rotterdam ervoor te zorgen dat nest- en broedgelegenheden worden gerealiseerd in de nieuwbouw in Wielewaal-Oost. Leefbaar Rotterdam en VVD stemden tegen.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.