Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 23 juni 2016

De gemeenteraad heeft…

– op verzoek van VVD, PvdA en CU-SGP beraadslagingen gevoerd over de ‘Communicatie Rotterdamse Milieuzone’. De fracties dienden negen moties in. De volgende drie moties werden aangenomen:

 – de Jaarrekening 2015 met algemene stemmen vastgesteld.In de jaarrekening staat wat het college heeft gedaan en wat het heeft gekost. De raad verleent decharge aan het college voor het gevoerde financieel beheer in 2015. Dit in lijn met het advies van de raadscommissie tot Onderzoek van de rekening (COR) en het oordeel van de accountant. Verder neemt de raad de conclusies en aanbevelingen van de COR over. Zo vraagt de commissie aandacht voor de kwaliteit van het financiële beheer en de organisatie. Drie moties werden aangenomen:

– ingestemd met het Programma Stevige Start. Jaarlijks worden in Rotterdam zo'n 8.000 kinderen geboren. Met dit programma wil de gemeente deze kinderen de beste voorwaarden meegeven om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. De volgende moties zijn aangenomen:

– besloten de motie-Van der Lee ‘Duurzaam agrarisch in ontwikkelgebied Oranjebonnen’ als, door het college, afgedaan te beschouwen;

– ingestemd met de verlenging van de werkingsduur van de schaderegeling HSL met 5 jaar en met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4;

– een voorbereidingsbesluit voor de actualisatie van de Wet ruimtelijke ordening 1 juli 2016 genomen;

– de status van de grondexploitatie Noordelijk Niertje vastgesteld op ‘uitvoering’. De wijk Noordelijk Niertje is nooit afgebouwd en kent nog 1 bouwlocatie. Nu wordt het mogelijk om de ontwikkeling van deze bouwlocatie verder te brengen;

– besloten een gemeenschappelijke regeling Archeologie met de gemeente Nissewaard aan te gaan;

– ingestemd met het samenvoegen van de bestuursrapportages met de kaderbrief respectievelijk de begroting;

– ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2016, begroting 2017, de meerjarenbegroting 2017-2020 en de wijziging bestuur gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard;

– ingestemd met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 van de DCMR en de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond;

– de geheimhouding bekrachtigd van de bijlage bij de collegebrief over het technisch onderzoek datalek en het geheime deel van de projectenmonitor Grondexploitaties.

Verordeningen

De gemeenteraad stelde de volgende (gewijzigde) verordeningen vast:

  • Participatieverordening Rotterdam 2015;
  • Verordening maatregelen en handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ;
  • Verordening leges omgevingsvergunning 2016;
  • Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nlen kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.

Kijk ook eens op onze digitale gebiedsbesluitenkaart (http://besluiten010.nl/). Op de kaart staan de besluiten die de gemeenteraad van Rotterdam heeft genomen vanaf 27 maart 2014. De besluiten zijn gerangschikt per gebied. Zo is te zien welke besluiten de raad per gebied heeft genomen en ook de besluiten die voor de gehele gemeente gelden.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.