Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 2 juni 2016

Personalia

De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van oud-raadslid en -wethouder mevrouw N. van der Pol-van den Dorpel.

De heer A.N. (Anton) Molenaar is benoemd als eerste plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en mevrouw A.J.M. (Antoinette) Laan als tweede plaatsvervanger.

Initiatiefvoorstel

Mevrouw I. van Winden (Leefbaar Rotterdam) diende het initiatiefvoorstel ‘De Rotterdamse Kinderrechten Award’ in. Volgens de fractie worden nog te veel kinderen geconfronteerd met huiselijk geweld of pesten op school. Daarnaast zijn er veel inspirerende, maar onzichtbare, rolmodellen in Rotterdam die zich hard maken voor de aanpak hiervan. De fractie wil dat de gemeente jaarlijks een beloning uitreikt aan personen, stichtingen, scholen, bedrijven of andere organisaties die zich inzetten voor de rechten van het kind. Dit met als doel bewustwording over de rechten van het kind te creëren. Het college wordt om een eerste reactie gevraagd en het voorstel besproken in de raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport.

De gemeenteraad heeft….

– het meerjarenbeleidsplan schulddienstverlening met algemene stemmen aanvaard. De fracties dienden zeven moties in. De volgende vier zijn aangenomen:

– vergaderd over het herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam. Het voorstel werd aangenomen. De Partij voor de Dieren en de VVD stemden tegen. 15 moties werden door de fracties ingediend. Zeven moties werden verworpen en de volgende acht aangenomen:

– gedebatteerd over de erfpachtmaatregel Schiekadeblok. De motie Onderzoek Rekenkamer naar Erftpachtmaatregel Schiekadeblok (Leefbaar Rotterdam, CDA) werd aangenomen;

– de ontwerp-Programmabegroting 2017 en de ontwerp-Meerjarenbegroting 2018-2020 van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas vastgesteld. De Partij voor de Dieren en de SP stemden tegen;

– besloten de motie-Strörmann/Van der Lee ‘Eigen initiatief richting beschut werk’ als afgedaan door het college te beschouwen. De SP en de Partij voor de Dieren stemden tegen;

– een lid van de commissie voor Welstand en Monumenten herbenoemd;

– de geheimhouding bekrachtigd van de bijlagen bij het raadsvoorstel Herstelplan Warmtebedrijf en de bijlage Grondexploitatie Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard.

Bestemmingsplannen

De raad stelde de bestemmingsplan ‘Westzeedijk 399’ vast. Met inachtneming van het aangenomen amendement is ook het bestemmingsplan ‘Forum’ vastgesteld. De SP en de Partij voor de Dieren stemden tegen.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nlen kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.