Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 12 mei 2016

Personalia

Mevrouw D. (Daniëlle) Knieriem (CDA) keerde na een periode van afwezigheid weer terug in de raad. Mevrouw E.C. (Christine) Eskes (CDA) nam haar waar en is opnieuw toegelaten als burgerlid van een commissie.

De gemeenteraad benoemde de heer dr. L. (Linze) Schaap als lid van de Referendumcommissie.

De gemeenteraad heeft…

– het inleidend verzoek voor het houden van een referendum over de Woonvisie geldig verklaard;

– gedebatteerd over de Rotterdamse aanpak statushouders 2016-2020. De volgende twee moties – van de in totaal 11 ingediende moties – werden aangenomen:

Een motie van afkeuring van de SP over de opstelling van de wethouder rond de huisvesting van statushouders werd verworpen. SP, VVD, Nida, Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks steunden de motie. Hier kunt u alle moties en het stemgedrag van de raadsfracties vinden;

– het Fietsplan 2016 met algemene stemmen aangenomen. In totaal dienden de fracties 25 moties in. Daarvan werden de volgende 11 moties aangenomen:

Klik hier voor alle moties en het stemgedrag van de raadsfracties;

– op verzoek van de VVD beraadslagingen gevoerd over de informatievoorziening door het college. De fractie vindt dat de raad afgelopen maanden meermalen niet actief, te laat en niet volledig is geïnformeerd;

– besloten tot wegonttrekking van een deel van d’Arcyweg en een deel van de Maasvlakteweg;

– de Omissieregeling 2016 vastgesteld;

– besloten de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening op het project Skaeve Huse toe te passen. Leefbaar Rotterdam, D66, CDA en CU-SGP stemden voor;

– een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen aan Huis op Zuid;

– de onderzoeksopdracht Evaluatie bestuursmodel Rotterdam vastgesteld;

– ingestemd met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en het meerjarenperspectief 2018-2020;

– ingestemd met de reactie van de gemeente op het OESO-rapport Metropolitan Review Rotterdam The Hague;

– de zienswijze vastgesteld op de voorgenomen deelname van de Metropoolregio in het kapitaal van de RET en HTM;

– de ‘procedure overleg lokaal onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam’ vastgesteld;

– de geheimhouding bekrachtigd van de bijlagen over de grondexploitatie Noordelijk Niertje, de bieding van de RET in het kader van de Concessie Rail Rotterdam en de samenvatting van het onderzoek van FOX IT naar een datalek.

Bestemmingsplannen

De raad stelde de volgende (herziene) bestemmingsplannen vast:

  • Schieveen woningen Oude Bovendijk, met inachtneming van het aangenomen amendement.
  • Molenlaankwartier en Lage Limiet, met inachtneming van het aangenomen amendement
  • Franciscus

 Verordeningen

De gemeenteraad besloot tot intrekking van de volgende verordeningen:

  • Rotterdams Onderwijs Forum 2012
  • BI-zone Emmastraat Rozenburg 2016
  • BI-zone Kruiskade 2016
  • BI-zone Spaanse Polder resp. Deelgebieden 1, 2, 3 en 4 2016

De Verordening BI-zone Hilligersberg 2016 werd gewijzigd.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nlen kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.

Kijk ook eens op onze digitale gebiedsbesluitenkaart (http://besluiten010.nl/). Op de kaart staan de besluiten die de gemeenteraad van Rotterdam heeft genomen vanaf 27 maart 2014. De besluiten zijn gerangschikt per gebied. Zo is te zien welke besluiten de raad per gebied heeft genomen en ook de besluiten die voor de gehele gemeente gelden.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.