Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 7 april 2016

Personalia

De raad besloot de heer T.J. Vonk (CU-SGP) als burgerlid toe te laten tot de raadscommissie voor Werk en inkomen, participatie en volksgezondheid.

Mevrouw drs. S.J. Stuiveling (voorzitter) en de heer M.W. van Sluis RA werden benoemd als leden van de Referendumcommissie.

De raad nam afscheid van het tijdelijke raadslid mevrouw E.C. Eskes (CDA) die mevrouw D. Knieriem waarnam.

Initiatiefvoorstel

CDA diende een initiatiefvoorstel ‘Ieder kind verdient een warm gezin’ in. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor (bijna) alle vormen van jeugdzorg. Het voorstel is erop gericht om het aanbod van pleegzorg uit te breiden en te verbreden. Daarnaast vindt de fractie het belangrijk dat er aandacht is voor de ondersteuning en waardering van pleeggezinnen voor het belangrijke, maar vaak ook pittige werk dat zij verrichten voor de Rotterdamse kinderen. Het initiatief wordt besproken in de betreffende commissie en het college wordt alvast om advies gevraagd.

De gemeenteraad heeft…

 • de even zijde van de Strevelsweg aangewezen voor toepassing van de Rotterdamwet. PvdA, SP, GroenLinks, CU-SGP en Nida stemden tegen;
 • de uitgangspunten meerjarenbeleid Bibliotheek vastgesteld, met inachtneming van de aangenomen amendementen. VVD stemde tegen;
 • de gewijzigde Verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014 aangenomen. Een motie van D66 werd aangenomen. De motie wil dat de overige twee leden van de Referendumcommissie – en toekomstige vacatures – worden geworven op basis van een openbare en transparante wervingsprocedure. PvdA, CU-SGP, Nida, CDA en twee leden van de VVD stemden tegen;
 • ingestemd met het in behandeling nemen van het burgerinitiatief ‘nieuwe loslooptijden honden Valkenierspark-Vreewijk’;
 • de uitbreiding van de Grondexploitatie Parkstad, met de looptijd van langer dan 10 jaar, vastgesteld;
 • een investeringskrediet voor de herbestemming Schielandhuis toegekend. De SP stemde tegen;
 • besloten de grondexploitatie Bouwmarkt Brielselaan te openen en de status uitvoering toe te kennen;
 • met algemene stemmen de zienswijze uitvoeringsagenda bereikbaarheid Metropoolregio Rotterdam-Den Haag vastgesteld, met inachtneming van de aangenomen amendementen;
 • ingestemd met de uitwerking van de motie ‘Dicht controlegat Rekenkamer’;
 • het voorstel om de gemeentelijke leningsverstrekking aan de Hippische Alliantie Rotterdam ten behoeve van de tribune CHIO als economische activiteit zoals bedoeld in de Mededingingswet, werd verworpen. Een motie van Leefbaar Rotterdam, GroenLinks, CU-SGP, SP, PvdA en Nida werd aangenomen. De motie verzocht het college om in overleg met de Hippische Alliantie Rotterdam voor de komende periode enige financiële ruimte in de liquiditeit te creëren. Tegen stemden VVD, CDA en D66;
 • de geheimhouding bekrachtigd van de brief over de stand van zaken Warmtebedrijf.

 Bestemmingsplannen

 De raad stelde de volgende bestemmingsplannen vast:

 • Leonidas;
 • Scheurkade. De raad nam een motie van GroenLinks en SP aan. De motie verzocht het college het Havenbedrijf ertoe te bewegen nieuwe bomen te planten ter compensatie voor de bomenkap in het plangebied van bestemmingsplan Scheurkade. Tegen stemden twee leden van Leefbaar Rotterdam, een lid van D66 en de VVD.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.

Kijk ook eens op onze digitale gebiedsbesluitenkaart (http://besluiten010.nl/). Op de kaart staan de besluiten die de gemeenteraad van Rotterdam heeft genomen vanaf 27 maart 2014. De besluiten zijn gerangschikt per gebied. Zo is te zien welke besluiten de raad per gebied heeft genomen en ook de besluiten die voor de gehele gemeente gelden.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.