Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 17 maart 2016

Personalia

De gemeenteraad benoemde de heer N. Berndsen (D66) als lid van de commissie tot Onderzoek van de rekening en de heer S.J.J. Schampers (D66) als lid van de Werkgeverscommissie.

De heren L.C. Bruijn (PvdA), R. Buijt (Leefbaar Rotterdam), M. Heijmen (PvdA), L.P.M. de Kleijn (SP) en dames J. Strörmann (SP) en P.M. Wijntuin (PvdA) zijn 10 jaar onafgebroken lid van de Rotterdamse gemeenteraad.

Initiatiefnotitie

Leefbaar Rotterdam en D66 dienden de initatiefnotitie ‘Levendige en leefbare binnenstad’ in. In de notitie staan maatregelen en ideeën daarvoor, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden, bezoekers, ondernemers en de stad als geheel. Daarnaast hebben de fracties gekeken naar het verminderen van regels. Deze ideeën zijn tot stand gekomen na overleg met horecaondernemers, horecabezoekers, bewoners van de stad en andere belangstellenden. De fracties vragen het college deze verbeteringen mee te nemen in het nieuwe horecabeleid.

De gemeenteraad heeft…

– het programma Duurzaam 2015-2018 ‘Duurzaam dichter bij de Rotterdammer’ vastgesteld. De Partij voor de Dieren en VVD stemden tegen. De focus verschuift van C02-reductie naar schonere lucht, vergroening, schonere energie en energiebesparing (lastenverlichting), droge voeten en het bewuster omgaan met grondstoffen. De fracties dienden in totaal 30 moties en 4 amendementen in. Uiteindelijk werden 13 moties en 2 amendementen aangenomen. Hieronder de titels van de moties en de fractie(s) die de motie(s) indiende(n). Klik op de link om de moties te lezen en te zien waartoe ze oproepen of opdragen.

– zijn commitment gegeven aan de kandidatuur van Rotterdam voor de organisatie van WorldExpo 2025. De Partij voor de Dieren, de SP en een lid van de VVD stemden tegen. Vier moties werden aangenomen. Een motie van CU-SGP en PvdA die om een zorgvuldige inrichting van het proces voor de kandidaatstelling te komen werd aangenomen. Ook een motie van VVD, GroenLinks en PvdA die om een verkenning van een kwaliteitssprong van het OV op Zuid verzocht. De derde motie die werd aangenomen was van de VVD. De motie droeg op een plan te ontwikkelen om de bereikbaarheid van de stad tijdens de eventuele expo ook bereikbaar moet blijven voor de inwoners. Tot slot werd een motie van CDA, PvdA, Nida, D66 en CU-SGP aangenomen die het college verzocht te bewerkstelligen dat ook MKB’ers profiteren van de WorldExpo;

– met algemene stemmen de motie van VVD, Partij voor de Dieren en SP aangenomen die de Rotterdamse Rekenkamer verzoekt per direct te beginnen met het onderzoek naar de informatiebeveiliging van de gemeente. Dit naar aanleiding van de constatering dat door een beveiligingslek gegevens van 25.000 Rotterdammers toegankelijk waren;

– de ontwikkelstrategie Merwe-Vierhavens en de wijziging van de grondexploitatie vastgesteld. De SP en Partij voor de Dieren stemden tegen. Een motie van VVD en PvdA werd aangenomen. De motie droeg het college onder andere op naast de in het Verkeersplan vermelde oeververbinding tussen Merwe-Vierhavensgebied en Rotterdam Zuid verschillende varianten te onderzoeken;

– ingestemd met het voorstel tot omzetting van 70 koopappartementen in 49 markthuur appartementen en 21 koopappartementen in het project Park16hoven-bouwplan Amvest. De Partij voor de Dieren en enkele leden van SP stemden tegen;

– relevante wet- en regelgeving vastgesteld voor de accountantscontrole van de rekeningen 2015 en 2016;

– ingestemd met de aanvraag van een financiële bijdrage van het Rijk over de in 2015 gemaakte kosten voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog;

– de geheimhouding bekrachtigd van de toelichting grondexploitatie bestemmingsplan Parkstad, de risicoanalyse vastgoed businesscase WorldExpo en de grondexploitatie Bouwmarkt Brielselaan.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nlen kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.

Kijk ook eens op onze digitale gebiedsbesluitenkaart (http://besluiten010.nl/). Op de kaart staan de besluiten die de gemeenteraad van Rotterdam heeft genomen vanaf 27 maart 2014. De besluiten zijn gerangschikt per gebied. Zo is te zien welke besluiten de raad per gebied heeft genomen en ook de besluiten die voor de gehele gemeente gelden.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.