Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 18 februari 2016

Personalia

De gemeenteraad installeerde de heer P.R. Schol (SP) als tijdelijk raadslid. Hij vervangt tijdelijk mevrouw J. Strörmann.

Initiatiefvoorstel

De VVD diende het initiatiefvoorstel ‘Rotterdam staat voor de beste hulpverleners van Nederland’ in. De fractie wil dat november wordt uitgeroepen tot de Maand van de Rotterdamse Hulpverlener. In die maand moet in de stad en door Rotterdamse jongeren stil worden gestaan bij het essentiële werk dat hulpverleners dagelijks uitvoeren en hen de onvolwaardige steun, waardering en erkenning te geven die zij verdienen. Het voorstel wordt doorgeleid naar de betreffende raadscommissie en het college wordt alvast om een reactie gevraagd.

De gemeenteraad heeft…

 • op verzoek van de PvdA gedebatteerd over de opvang van extra asielzoekers en extra opvanglocaties in de stad;
 • gedebatteerd over het voorstel van het college over de financiële toets gebiedsontwikkeling Hart van Zuid en de collegebrief over de bibliotheekvestiging. De integrale gebiedsontwikkeling moet de kwaliteitsimpuls leveren die de sociale, culturele en economische positie van wijk, stad en regio zal versterken. Deze financiële toets is nodig om verder te kunnen gaan met realisatie van de plannen. Het voorstel werd aangenomen. De SP en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Een met algemene stemmen aangenomen motie van de SP droeg het college op ervoor te zorgen dat het zwembad ook een doelgroepenbad krijgt, waarbij er voldoende faciliteiten zijn voor ouderen en gehandicapten; 
 • gedebatteerd over de locatiekeuze Skaeve Huse op een braakliggend terrein aan de Soesterbergstraat in Overschie. Het is een woonvoorziening bedoeld voor structurele ernstige overlastgevers die moeilijk plaatsbaar zijn in een instelling en niet te handhaven zijn in een woonwijk. Op de locatie komen 11 units een unit voor de beheerder en de gezamenlijke voorzieningen. Alle ingediende moties, waaronder een motie van de VVD en SP om af te zien van deze locatie, werden verworpen;
 • gesproken over het onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam naar de rechtmatigheid van de besteding van subsidie door Platform voor Participatie en Burgerschap Rotterdam en omstreken. De rekenkamer trok conclusies en aanbevelingen over bijvoorbeeld administratie en toezicht. De raad nam een deel van de conclusies en de aanbevelingen van de Rekenkamer Rotterdam over; 
 • besloten de motie-Strörmann e.a. over ‘Maatwerkbudget armoede breder inzetten en motie-Gonçalves e.a. over ‘Transparantie aanpak armoede achter de voordeur’ als afgedaan te beschouwen;
 • gesproken over het convenant Huisvesting bijzondere doelgroepen met bijbehorende zoneringskaart en buurtsignaleringskaart. Met algemene stemmen werd een motie van SP en Nida aangenomen. De motie verzoekt het college met corporaties en zorgorganisaties te overleggen om vrijkomende woningen in de groene gebieden te reserveren voor bijzondere doelgroepen met ambulante begeleiding en nieuwe open zorgvoorzieningen te realiseren;
 • het addendum ‘Maatschappelijk verantwoord Ondernemen, Integriteit en Social Return’ die hoort bij het beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018 vastgesteld;
 • ingestemd met de herziening en samenvoeging van de grondexploitatie Katendrecht;
 • leden en plaatsvervangende leden benoemd voor de Adviescommissie Vervoersautoriteit en voor Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH);
 • de geheimhouding bekrachtigd van de bijlagen die horen bij de brief van het college over Expo 2025 en de brief over de omzetting koopappartementen in markthuur en koopappartementen in project Park 16Hoven.

Bestemmingsplannen

De raad stelde de volgende bestemmingsplannen vast:

 • Lijnbaan-Coolsingel
 • Putsebocht
 • Natuurcompensatie A4Ds
 • Paradijshof
 • Liskwartier. Een motie van D66, Leefbaar Rotterdam en VVD werd aangenomen. De motie verzoekt het college om samen met de eigenaar van deze ‘hofboog’ te inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de uitstraling van deze boog over het Noorderkanaal. CDA en CU-SGP stemden ook voor.

Verordeningen

De raad stelde de volgende verordening vast:

 • AOW- en jeugdtegoed Rotterdam 2016.

 Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.

Kijk ook eens op onze digitale gebiedsbesluitenkaart (http://besluiten010.nl/). Op de kaart staan de besluiten die de gemeenteraad van Rotterdam heeft genomen vanaf 27 maart 2014. De besluiten zijn gerangschikt per gebied. Zo is te zien welke besluiten de raad per gebied heeft genomen en ook de besluiten die voor de gehele gemeente gelden


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.