Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 28 januari 2016

Personalia

De raad nam afscheid van mevrouw S. (Salima) Belhaj (D66). Voor haar verdiensten kreg zij de Erasmuspenning uitgereikt. De heer S. (Stefan) Kroon (D66) is geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad. De heer J.J.P. (Pascal) Lansink-Bastemeijer (VVD) is benoemd als burgerlid van de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte. Ten slotte nam de gemeenteraad afscheid van tijdelijk raadslid P.R. (Pieter) Schol (SP), die mevrouw S.Y. (Sun) van Dijk-van Leeuwen verving.

De gemeenteraad heeft…..

 • het beleidskader jeugd 2015-2020 'Rotterdam groeit' vastgesteld. In het kader staan kinderen, jongeren en hun gezin centraal. Ieder kind verdient het om kansrijk, veilig en gezond op te groeien in Rotterdam. De gemeenteraad nam een motie van NIDA aan; deze vraagt het college de raad een voorstel te doen voor succesvolle projecten gericht op de omgang met de straatcultuur en die in het Rotterdams onderwijs breder uit te rollen, Ook was er brede raadssteun voor een motie van GroenLinks om naast deelname van jongeren aan sport, cultuur en vrijwilligerswerk, ook extra in te zetten op het stimuleren van actief burgerschap en deelname aan politieke besluitvorming;
 • het programma Drugs en Alcohol II "Blijf helder" besproken. Met dit programma wordt ingezet op doorzetten van beleid gericht op het verminderen van drugs- en alcoholgebruik onder jongeren;
 • ingestemd met de inhuur van jeugdige controleurs aclcoholverkoop als buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • gediscussieerd over het actieprogramma 'Eerder thuis'. Het doel van het programma is dat er minder mensen met een psychische beperking instromen in de opvang of beschermd wonen, en verder dat zij sneller doorstromen naar lichtere vormen van ondersteuning. Van uiteindelijk dertien ingediende moties nam de gemeenteraad er zes aan. Algemene steun kreeg een motie van PvdA, NIDA, GroenLinks, VVD, CU-SGP, D66, Partij voor de Dieren en CDA die het college vraagt alle cliënten met een GGZ-indicatie twee maanden voor afloop van de huidige indicatie, actief te informeren zodat zij zich kunnen voorbereiden op een nieuwe indicatie. Ook nam de raad twee moties aan over nachtopvang.  Een motie van Leefbaar Rotterdam, CDA, VVD, D66, en NIDA verzoekt het college onderzoek te doen naar een andere inrichting van de nachtopvang en de raad hiervover voor 1 juli aanstaande te informeren. SP, Partij voor de Dieren en PvdA stemden tegen. De andere motie over nachtopvang kwam van GroenLinks en kreeg raadsberede steun; deze vraagt het collee de tijdelijke uitbreiding van de nachtopvang niet af te bouwen totdat de bezettingsgraad structureel onder de 95% is gezakt. Verder nam de raad een motie aan van Leefbaar Rotterdam, CDA, VVD, PvdA en NIDA om een meldpunt te openen waar Rotterdammers zorgen en signalen over verwarde personen kunnen doorgeven; bedoeling is dat daar direct actie op volgt gericht op benodigde zorg en voorkomen van overlast. De SP en Partij voor de Dieren stemden tegen deze motie. Vervolgens nam de raad met algemene stemmen een motie van de Partij voor de Dieren en de SP aan  die het college vraagt ervoor te zorgen dat mensen met een psychische beperking prioriteit krijgen ingeval van woningtoewijzing bij corporaties; verder vraagt deze motie te zorgen voor zodanige begeleiding, dat woninguitzetting paraktisch onmogelijk is. Ten slotte werd raadsbreed de motie 'Versterk de mantelzorger' aangenomen. Deze motie van CU-SGP, GroenLinks, PvdA, VVD, Leefbaar Rotterdam en D66 vraagt het college het aanbod van psycho-educatie in kaart te brengen en deze educatie op een adequaat niveau te brengen, om mantelzorgers de gelegenheid te bieden passende ondersteuning te geven aan mensen met een zogenoemde openbare GGZ-problematiek;
 • vergaderd over de wensen en bedenkingen rond het principebesluit verzelfstandiging sportvoorzieningen. Een motie van CDA, Leefbaar Rotterdam, VVD en D66 werd met algemene stemmen aangenomen. Deze motie verzoekt het college pas over te gaan tot verzelfstandiging wanneer er een degelijk meerjarenplan is over het onderhoud van de voorzieningen en een sluitend financieel kader, een plan voor verbetering en vervanging, alsook de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en sportverenigingen. Ook een motie van SP en Leefbaar Rotterdam is aangenomen; deze verzoekt het college om bij de uitwerking van de mogeljke verzelfstandiging van het sportbedrijf uit te gaan van de hoogte van de bestaande ambtelijke salarissen voor directeur en directie, zonder hierin ruimte te laten voor bonussen. CDA en VVD stemden tegen deze motie;   
 • het voorstel Uitwerking Toezichtkader stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) en gemeente Rotterdam met algemene stemmen aangenomen;
 • ingestemd met de voortgangsrapportage BOOR, het jaarplan 2016, de begroting 2016-2019 en het Koersdocument 2016-2020. Dit met inachtneming van het aangenomen amendement;
 • het burgerinitiatief voor vier wegdraaibare voetbalgoals in behandeling genomen;
 • ingestemd met het voorstel over looptijden en administratieve opzet van de grondexploitatieportfeuille;
 • de plaatsvervangend directeur Rekenkamer benoemd;
 • de voorzitter en twee leden van kamer III van Algemene Beroepscommissie herbenoemd;
 • ingestemd met het voorstel over grondexploitatie studentenwoningen Burgemeester Oudlaan en ingestemd en e herijking van de grondexplotatie Oudeland (Hoogvliet).

Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Kijk ok eens op onze digitale gebiedsbesluitenkaart http://besluiten010.nl. Op de kaart staan de besluiten die de gemeenteraad van Rotterdam heeft genomen vanaf 27 maart 2014. De besutien zijn gerangscchikt per gebied. Zo is te zien welke besluiten de raad per gebied heeft genomen en ook de beslutien die voor de gehele gemeente gelden.   

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.