Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 17 december 2015

Personalia

De heer drs. J.M. van Midden is beëdigd als raadsgriffier.

Initiatiefvoorstel

De VVD Rotterdam wil besparen op de kosten van afvalinzameling. Daarmee kan op termijn de afvalstoffenheffing voor Rotterdammers dalen. De fractie denkt dat de inzameling van afval goedkoper kan, als de gemeente gaat samenwerken met marktpartijen. De VVD diende hierover een initiatiefvoorstel in. Het college wordt om een reactie gevraagd, waarna het initiatief in de betreffende vakcommissie wordt geagendeerd.

De gemeenteraad heeft….

– op verzoek van diverse partijen gedebatteerd over onderwerpen rondom het thema asielzoekers. Zo wilde de PvdA spreken over onderwijs voor het asielkind. De VVD over de brief van het college over het bestuursakkoord ‘verhoogde asielstroom’ dat de Vereniging van Gemeenten (VNG) met de regering heeft gesloten en de gevolgen voor de stad en wilde Leefbaar Rotterdam debatteren over de huisvesting van maximaal 130 minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Er werden twee moties aangenomen. Een motie van PvdA en SP droeg het college op uiterlijk in januari met een plan van aanpak te komen voor de maatschappelijke begeleiding en integratie van statushouders. Leefbaar Rotterdam en CDA stemden tegen. Daarnaast werd een motie van SP, PvdA, CDA en D66 aangenomen die het college opdroeg om uiterlijk in de eerste twee weken van januari 2016 met een plan van aanpak te komen over maatregelen voor de opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen. Leefbaar Rotterdam stemde tegen;

– op verzoek van GroenLinks een debat gevoerd over het verdwenen fietspad Kruisplein. Een motie van de fractie werd aangenomen. De motie verzoekt het college onder andere inzicht te geven in de mogelijkheden en kosten van het alsnog aanleggen van een vrij liggend fietspad aan de westzijde van het Kruisplein en het corrigeren van de slinger op het Weena. Op een lid van Leefbaar Rotterdam na stemde de raad in met de motie;

– gedebatteerd over de herziening van de bijzondere bijstand. Het college stelt het voeren van een stringenter beleid voor. Zo wordt de bijzondere bijstand alleen verstrekt als het echt noodzakelijk, onvoorzien is en het niet mogelijk is geweest te sparen. De vergoeding wordt alleen verstrekt voor de meest eenvoudige, passende en noodzakelijke voorziening. Afhankelijk van de individuele situatie wordt bekeken of er recht op een vergoeding bestaat en de hoogte hiervan. Zeven moties werden ingediend. Eén daarvan werd aangenomen. De motie van GroenLinks, Nida, PvdA, CU-SGP en Partij voor de Dieren droeg op het komende half jaar te monitoren welke effecten de veranderingen – met name de leenbijstand – in de bijzondere bijstand hebben op de financiële positie van de aanvragers. VVD, SP en D66 stemden mee met de motie;

– het gemeentelijk Rioleringsplan 2016 met algemene stemmen vastgesteld en de conclusies en aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport ‘Leidingen onder druk’ overgenomen en het college opgedragen deze uit te voeren. Daarnaast werden vier moties aangenomen. Een motie die verzocht met een financieringsvorm te komen, waarin lagere gemiddelde woonlasten – over de periode van minimaal 20 jaar – als uitgangspunt worden genomen. CU-SGP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Nida, SP, PvdA en VVD dienden de motie in. D66 en CDA stemden naast deze indieners voor. Drie moties werden met algemene stemmen aangenomen. Een motie van SP en VVD verzocht het college in 2016 prioriteit te geven aan de inspectie van oude riolen in de funderingsrisicogebieden en met een concreet plan te komen voor rioolverbetering en – vervanging in alle risicogebieden. De VVD droeg op te onderzoeken hoe de samenwerking met de drie waterschappen kan worden geïntensiveerd, om meer efficiency in de waterketen te behalen. De vierde motie was van Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks en CU-SGP. De motie verzocht de komende jaren een positief exploitatiesaldo op het product riolen en gamalen in te zetten, om de lening voor het rioolplan versneld af te lossen;

– de 10-maandsbrief en de daarbij behorende wijzingen van investeringskredieten en de begroting 2015 vastgesteld;

– ingestemd met de grondexploitatie Kindercampus Bloemhof;

– ingestemd tot herijking van de grondexploitatie Stadshart Hoogvliet;

– leden van de commissie voor Welstand en Monumenten (her)benoemd;

– de geheimhouding bekrachtigd van de volgende bijlagen van brieven of brieven van het college:

 • Exploitatieoverzicht en toelichting grondexploitatie
 • Vragenlijst Dariuz van de Werkdiagnose van W&I
 • Financieel kader uitvoeringsprogramma Merwe-Vierhavens 2014-2019
 • Stand van zaken Warmtebedrijf
 • Vervolgproces Warmtebedrijf
 • Herziening grondexploitatie Oudeland Hoogvliet.

Bestemmingsplannen

De raad stelde de volgende bestemmingsplannen vast:

 • Hoek van Holland-bedrijventerrein, 1e herziening  
 • Kreekhuizen
 • Carnisse.

Verordeningen

De gemeenteraad stelde de volgende (gewijzigde) verordeningen vast:

 • Toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad, met inachtneming van het aangenomen amendement. GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en Nida stemden tegen de verordening 
 • Subsidieverordening Rotterdam 2014
 • Havenbeheersverordening 2010
 • Bedrijfsreinigingsrecht 2016
 • Afvalstoffenverordening.

De raad stelde de volgende bedrijveninvesteringszones vast:

 • Hilligersberg 2016
 • Kruiskade 2016
 • Lusthofstraat 2016
 • Emmastraat (Rozenburg) 2016
 • Raadhuisplein/Molenweg (Rozenburg) 2016
 • Schiebroek 2016
 • Spaanse Polder deelgebieden 1,2,3 en 4 2016.

Een motie van de VVD werd met algemene stemmen aangenomen. De motie droeg het college op om samen met de ondernemersvereniging Hoek van Holland de haalbaarheid en wenselijkheid van een bedrijveninvesteringszone bij bedrijventerrein De Kulk te onderzoeken.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.