Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 26 november 2015

Initiatiefvoorstel en -notitie

De raad nam het initiatiefvoorstel-Wijntuin-Gonçalves (PvdA) ‘Actieplan tegen Arbeidsdiscriminatie’ over. Met dit plan wil de fractie een bijdrage leveren aan de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt en het behoud en de vergroting van de arbeidsdeelname van Rotterdamse ouderen, jongeren en vrouwen. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. Het college wordt onder andere opgedragen om als werkgever het goede voorbeeld te geven en een Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie ter bevordering van diversiteit en innovatie op te richten. Een motie van GroenLinks, Nida, CU-SGP en PvdA is aangenomen. De motie verzoekt het college in nieuwe contracten een clausule op te nemen dat het contract wordt beëindigd als bedrijven strafrechtelijk zijn veroordeeld voor discriminatie. Leefbaar Rotterdam, VVD en een lid van D66 stemden tegen.

Het CDA diende een initiatiefnotitie ‘Niet meer van de ratten besnuffeld!’ in om overlast van ongedierte op straat, bijvoorbeeld ratten, tegen te gaan. De fractie is van mening dat het tijd is voor een strikte aanpak van deze overlast. Dat kan door maatregelen te treffen op het vlak van handhaving en het teweeg brengen van gedragsverandering onder Rotterdammers. De notitie wordt doorgeleid naar de raadscommissie en het college is gevraagd een reactie te geven.

De gemeenteraad heeft….

  • gedebatteerd over het Rekenkamerrapport ‘Inspraak zonder Uitspraak’. Dit is een onderzoek naar de resultaten van interactieve beleidsvorming bij het opstellen en vaststellen van gebiedsplannen. De gebiedscommissies spelen daarin een centrale rol. De rekenkamer constateert verschillende belemmerende factoren. De meeste hoofdconclusies en aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen. De gehele raad wil – met inachtneming van de aangenomen amendementen – dat het college onder andere duidelijke kaders biedt om de interactieve beleidsvorming door de gebiedscommissies beter vorm te kunnen geven. Verder is inzicht in de honorering en uitvoering van wensen per gebied belangrijk en moet systematisch bewaakt worden dat de inbreng van burgers in gebiedsplannen daadwerkelijk in voldoende mate tot uitvoering komt;
  • het voorstel aangenomen over het budget van de gebiedscommissies. Onder andere is besloten dat tot I0% van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies – als en voor zover er sprake is van onderbesteding – wordt meegenomen naar het eerstvolgende jaar. Ook zijn besluiten genomen over de (her)verdeling van meegenomen budgetten;
  • ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond;
  • wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt rond het verstrekken van een lening aan het Cambridge Innovation Centre NL Operations BV. Besloten is een lening te verstrekken. Tegen stemden GroenLinks, SP, VVD, CU-SGP en Partij voor de Dieren;
  • de zienswijzen over het werkwerkplan 2016 van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag vastgesteld met algemene stemmen en met inachtneming van het aangenomen amendement. Ook werd een motie van de VVD aangenomen. De motie draagt op om bij de reeds geplande evaluatie nadrukkelijk te beoordelen of de plannen en voornemens op het gebied van economie passen binnen de beperkte opdracht die in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd. Tegen stemden PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en Nida;
  • de bebouwde kom grenzen van de woonkern Rozenburg vastgesteld;
  • de geheimhouding bekrachtigd van de bijlagen die horen bij het voorstel over de kindercampus Bloemhof en de grondexploitatie Stadshart (Hoogvliet). Op de SP na stemde de raad in met de geheimhouding van de aanvullende informatie behorende bij het raadsvoorstel leningfaciliteit aan CIC NL Operations B.V.

Bestemmingsplannen

De raad stelde het bestemmingsplan Noordelijk Niertje (Oost) vast. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 58 grondgebonden woningen mogelijk in het oostelijk deel van de woonwijk ‘Noordelijk Niertje’ in Kralingen-Crooswijk. Het PvdA, SP, Partij voor de Dieren en een lid van de VVD stemden tegen. De raad besloot op formele gronden het burgerinitiatief Noordelijk Niertje niet als burgerinitiatief te behandelen, omdat het niet aan de vereisten daarvoor voldoet.  

Verordeningen

De gemeenteraad stelde de Verordening leges omgevingsvergunning 2016 en de Controleverordening 2015 vast.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via http://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Op www.ris.rotterdam.nl zijn alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.