Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Begrotingsraad 12 november

Personalia

De heer B. van Schaik werd als raadslid geïnstalleerd. De heer P. Meijer werd als tijdelijk raadslid benoemd ter vervanging van mevrouw E. van der Stel. Beide heren komen in de gemeenteraad namens Leefbaar Rotterdam.

De gemeenteraad heeft ….

het afrondende en besluitvormende raadsdebat gevoerd over de begroting. De behandeling van de begroting startte op 8 oktober met de Algemene beschouwingen. Toen gaven de fracties hun politieke reactie op het collegebeleid en de begroting. Daarna volgde de inhoudelijke bespreking in de vakcommissies, waar ook moties konden worden ingediend. Het Collegeprogramma #Kendoe – dat een uitwerking is van het coalitieakkoord van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA – vormt de basis voor de begroting 2016. Net voor de zomer schreef het college in de Kaderbrief dat Rotterdam structureel € 60 miljoen moet bezuinigen en stelde het bezuinigingsmaatregelen voor. Een aanzienlijk deel wordt gerealiseerd door te besparen op de inkoop en te bezuinigen op de gemeentelijke organisatie.

Tijdens dit raadsdebat wilden de fracties van het college, de burgemeester en wethouders, horen waarom ze door de partijen ingediende moties wilden overnemen of afraden en daarover debatteren. Fracties dienden ook nog gewijzigde en nieuwe moties in. De oppositie was kritisch en vroeg nadrukkelijk aandacht voor het armoedebeleid, de zwakkeren in de samenleving, het huisvestingsbeleid, lokale cultuurcentra, duurzaamheid en het financiële beleid. Uitvoerig werd gesproken over het wel of niet investeren in alle delen van de stad en niet alleen in het centrum en over bijvoorbeeld het autoluw maken van de Meent. De VVD diende een alternatieve begroting in. Kijk voor de bijdrages van de tien raadsfracties op de internetsites van de partijen of kijk en luister ze terug via de opnames op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Klik hier voor de tweets van de raadsleden op twitter.

De fracties dienden in het kader van de begroting in totaal 149 moties en 19 amendementen in. Na de nodige toezeggingen van het college werden verschillende moties ingetrokken. Uiteindelijk werden 64 moties aangenomen. Klik door om de bundel van aangenomen moties te openen, te lezen en te zien waartoe ze oproepen of opdragen. Hieronder de titels van de moties en de fractie(s) die de motie(s) indiende(n):

1 – Schone stad (Leefbaar Rotterdam)
3A – Het beste mantelzorg-ondersteuningsidee van Rotterdam (PvdA, NIDA)
8B – Strijd tegen leegstand winkelpanden (CDA, D66)
9A – Evaluatie gebiedscommissies (CDA, Leefbaar Rotterdam)
10 – Toekomstverkenning v.v. Pernis (CDA)
12B – We dronken een glas, deden een plas (Partij voor de Dieren, PvdA)
16A – Pak lichtvervuiling aan (Partij voor de Dieren)
21A – Afvalscheiding op straat (VVD, GroenLinks, SP)
23B – Festivalbeleid parken (VVD, PvdA, NIDA)
28B – Taalniveau bestemmingsplannen (VVD, NIDA, SP, GroenLinks)
32A – Evaluatie gebiedscommissie door de raad (D66, SP, VVD, Partij voor de Dieren, Leefbaar Rotterdam, GroenLinks, PvdA, NIDA, CU-SGP)
33C – Het effect van een startkwalificatie (GroenLinks, VVD, SP, NIDA)
35A – Leraar van het jaar (V)SO (GroenLinks, NIDA)
36A – Verhogen sportcapaciteit (GroenLinks)
40D – Tegemoetkoming reiskosten tegenprestatie (D66, CDA, PvdA, SP, NIDA)
41C – Een vertrouwenspersoon aan tafel (D66, SP, NIDA)
43A – Alle fietsers tegelijkertijd groen (D66, PvdA)
44A – Cultuurbudget op peil (D66)
46B – Gemeentelijke locaties open en transparant in de markt zetten (D66)
47B – Ieder kind voldoende en goede gymlessen (D66, GroenLinks, NIDA, VVD)
48C – Tijdelijke inzet leegstand (D66, CU-SGP)
49C – Sport in de buitenruimte (D66, PvdA, GroenLinks, NIDA)
50B – Verbind de stad via het water (D66, CU-SGP)
51A – Weg met die weesfietsen (D66, Leefbaar Rotterdam)
59A – Aanvraag zorgvolgsysteem (CU-SGP, CDA, SP, GroenLinks)
60B – Evaluatie Rotterdamse Vrijwilligers centrale (CU-SGP, CDA)
75A – Communicatie op locatie (GroenLinks, D66, VVD)
76A – Onderhoud nieuwe buitenruimte geregeld (CU-SGP)
77A – Schone Binnenrotte (Leefbaar Rotterdam)
136 – Geen onomkeerbare stappen de Castagnet (SP)
86A – Geen onomkeerbare stappen Romeynshof (Leefbaar Rotterdam)
90A – Adagia Erasmus inspireren Rotterdammers (GroenLinks, NIDA)
91D – Buddyzorg (PvdA, CDA, GroenLinks, D66, NIDA, VVD)
92A – Samenwerking in de zorg in kaart (D66, SP)
93A – Fietspad Bergweg (GroenLinks, D66, CDA, CU-SGP)
95A – Rotterdamse roetkaart (GroenLinks, Partij voor de Dieren)
96 – Rottefietspad (GroenLinks)
97 – Bamboebos tegen verkeerslawaai (GroenLinks)
99A – Boris bike? Pex-i-pede! (Partij voor de Dieren)
100A – Vreewijk 100 jaar (CU-SGP, SP, CDA, Leefbaar Rotterdam)
101A – geenplektegek (GroenLinks)
102A – Aanpak kantelbuurten IJsselmonde (CU-SGP)
103A – Hark geld binnen voor Essenburgpark (CU-SGP, GroenLinks, D66, SP)
104A – Zonnepanelen voor iedereen bereikbaar (PvdA, NIDA)
105 – RET opgeladen onderweg (NIDA)
106 – Stadsbrede parkeervergunning gehandicapten uitbreiden naar parkeergarages (NIDA)
107 – Rotterdam start-up stad (D66)
109A – Groei toerisme (PvdA,  D66)
110A – Dance (PvdA)
111A – Evaluatie stadwachten (D66, NIDA)
113 – OZB werk ermee (NIDA)
115 – Versnelde invoer Stop&Shop (Leefbaar Rotterdam)
116 – Pilot Huismeester in Seniorencomplex (Leefbaar Rotterdam)
118 – Inzicht financiële sturingsvariabelen (VVD)
121B – Sociaal Inkopen (SP, NIDA, PvdA, GroenLinks)
123A – Behoud(t) voor de stad (SP, GroenLinks)
124A – Inzicht effectiviteit aanpak jeugdwerkloosheid (SP)
126A – Vrijwilligersorganisaties (PvdA)
131 – Meer Rotterdam in Europa (VVD)
137 – Geen onomkeerbare stappen de Zevensprong (SP)
140 – Inzicht inkoop welzijn (VVD)
144a – Ruimte in de binnenstad (CU-SGP)
147 – Er zit iets onder je schoen (Leefbaar Rotterdam, CDA, D66)
148 – Helpende hand (Leefbaar Rotterdam)

De begroting 2016 werd vastgesteld. Tegen stemden Partij voor de Dieren, SP, PvdA, GroenLinks, NIDA en VVD.

Op begroting.rotterdam.nl is de begroting voor 2016 te raadplegen.

De gemeenteraad heeft verder ….

  • ingestemd met het (herziene) voorstel van de gewijzigde structuurvisie ‘Hart van Zuid’ en het bijbehorende bestemmingsplan. Zo komt er een nieuw theater en een nieuw zwembad. Ook het winkelcentrum Zuidplein en Ahoy worden aangepakt. Het project 'Hart van Zuid' kost € 330 miljoen euro. SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks en Nida stemden tegen. De fracties dienden 8 moties in. 3 daarvan werden aangenomen. Een motie van D66 draagt het college op ervoor te zorgen dat bewoners, gebruikers, Veerkracht Carnisse, Ballast Nedam en de gemeente afspraken maken over het voortzetten van de activiteiten op de Carnissetuin elders in de wijk. Dit voordat het plan onherroepelijk wordt en de gebiedscommissie als regisseur in dit proces op te laten treden. Met algemene stemmen is een motie van VVD en Leefbaar Rotterdam aangenomen. De motie draagt het college op om op de Sallandweg – ter hoogte van de onderdoorgang van het Zuiderterras – zodanige maatregelen te treffen dat het woongenot niet wordt aangetast. Tot slot is een motie van VVD, SP en Leefbaar Rotterdam aangenomen. De motie draagt op om bij de uitvoering van de plannen de huidige 40 parkeerplekken te behouden en 20 extra plekken aan te leggen, zodat bewoners met een parkeervergunning van het Zuiderterras daarvan gebruik kunnen maken;
  • de geheimhouding bekrachtigd van de achtergrondinformatie behorende bij het raadsvoorstel over de leningfaciliteit ter versterking van het ondernemersklimaat.

Verordeningen

De gemeenteraad stelde 17 belastingverordeningen vast. Denk hierbij aan de Verordeningen afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerende-zaakbelastingen, algemene legesverordening en de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op www.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.