Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

5-nov-15

Personalia

De heer P.R. Schol (SP) is benoemd als tijdelijk lid van de raad. De heer R. de Jong (Leefbaar Rotterdam) nam afscheid van de raad.

Initiatiefvoorstel

De VVD diende een initiatiefvoorstel in om minimaal twee regelluwe zones in de stad aan te wijzen, waar Rotterdamse ondernemers meer ruimte krijgen om te ondernemen. De VVD Rotterdam adviseert het college een pilot te starten met regelluwe zones in op z’n minst een tweetal gebieden: de Lusthofstraat en de Zwarte Jansstraat. Bij succes kunnen meer winkelgebieden als regelluwe zone worden aangemerkt. Het voorstel wordt in behandeling genomen.

De gemeenteraad heeft….

  • gedebatteerd over het ‘Plan voor de Beverwaard’ op verzoek van CDA, CU-SGP, D66, Partij voor de Dieren en SP. Dit naar aanleiding van de komst van een asielzoekerscentrum (AZC). De raadsfracties dienden 12 moties in. 5 daarvan behaalden een meerderheid. Er werd een motie aangenomen die het college verzocht om met een plan te komen dat ingaat op de sociale infrastructuur en de fysieke staat van de wijk. Ook moet het plan ingaan op werk, inkomen en schoon, heel en veilig en de financiële onderbouwing van deze onderwerpen. Maatregelen die al snel te realiseren zijn moeten uitgevoerd worden. De motie werd ingediend door CDA, CU-SGP, D66, GroenLinks, PvdA, Nida en SP. Een motie van D66 werd aangenomen. De motie verzocht met een voorstel te komen over hoe om te gaan met nieuwe AZC-verzoeken en de bewoners en de gemeenteraad te betrekken. De SP verzocht het college om snel met corporaties te kijken of hun investeringen in de fysieke staat van de wijk eerder uitgevoerd kunnen worden. Ook of de gemeente hierin kan bijdragen door bijvoorbeeld extra investeringen in de buitenruimte. SP, PvdA en GroenLinks verzochten om een plan voor de huisvesting van statushouders binnen de bestaande sociale voorraad, maar ook in bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen, scholen en andere gebouwen. PvdA en SP droegen het college tot slot op om in overleg met het Rijk aan te dringen op het wegnemen van de door het COA opgelegde beperkingen in het inkoopbeleid;
  • ingestemd met het bestemmingsplan Collectiegebouw Boijmans Van Beuningen. SP, Partij voor de Dieren en verschillende leden van PvdA, D66 en Nida stemden tegen. 8 moties werden ingediend. 4 daarvan werden aangenomen. 3 daarvan waren moties van Leefbaar Rotterdam. Een motie die opdroeg deugdelijke bouwverzekeringen af te sluiten werd met algemene stemmen aangenomen. Ook de motie die opdroeg dat de beheerstichting 40 jaar in de begroting een percentage voor onderhoudskosten reserveert, werd aangenomen. Als er bovenop de getroffen risicovoorzieningen meerkosten zijn die ten laste horen te komen van de gemeente, moet het college deze transparant in de gemeentebegroting verwerken conform de procedures die gelden voor subsidies van culturele instellingen. De vierde motie was van GroenLinks, VVD en CU-SGP. Deze verzocht het college onder andere om voorafgaand aan het go/no go moment aan te geven hoe de uitwerking en dekking van de volledige toekomstvisie op het Museumpark in de komende jaren wordt vormgegeven. Belangrijk daarbij is de uitwerking van de buitenruimte en het groen;
  • de uitgangspuntennota voor het Cultuurplan 2017-2020 met algemene stemmen vastgesteld. De raadsfracties dienden 21 moties in. 6 daarvan werden aangenomen. D66 en Leefbaar Rotterdam verzochten het college te onderzoeken hoe het bereik van cultuureducatie vergroot kan worden en de middelen zo effectief mogelijk ingezet kunnen worden en hieraan beleidsconsequenties te verbinden. Leefbaar Rotterdam droeg het college op instellingen te laten aangeven, bij subsidieaanvragen boven een ton, op welke wijze zij werkgevers en werknemers van Rotterdamse bedrijven en instellingen verleiden om meer betrokken te raken bij het culturele leven. De fractie droeg ook op veelvuldig Rotterdamse hotspots als de Markthal en de stationshal te gebruiken om de Rotterdammer en haar bezoekers kennis te laten maken met cultuuruitingen. VVD en D66 droegen het college op voortvarend de belangen van Rotterdamse culturele instellingen te bepleiten in ‘Den Haag’. PvdA en SP vroegen aandacht voor voldoende betaalbare atelierruimte die noodzakelijk is voor een bloeiend cultureel leven en de rol van de SKAR die panden in beheer heeft. Het college werd op voorstel van de PvdA opgedragen om binnen het programma Leren Loont voldoende ruimte te houden voor subsidieaanvragen van scholen om deze ambitie te realiseren;
  • op verzoek van SP en Nida beraadslagingen gevoerd over uitspraken van wethouder Struijvenberg over Rotterdamse jongeren in de krant;
  • de Tweede bestuursrapportage vastgesteld. SP en Partij voor de Dieren stemden tegen;
  • ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond;
  • de welstandsparagraaf Blankenburgverbinding vastgesteld. GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en VVD stemden tegen;
  • met algemene stemmen besloten een krediet beschikbaar te stellen voor beëindiging van het opstalrecht aan de Jan Kobellstraat 51;
  • de geheimhouding bekrachtigd van de brief van het college over de voortgang Warmtebedrijf en het geheime deel van de Projectenmonitor bij de tweede bestuursrapportage.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.raadsinformatie.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Kijk daar naar de volledige bijdragen van de fracties. Op www.ris.rotterdam.nl kunt u ook alle moties in zien en ook zien wie voor en tegen de moties stemden. Ook zijn daar alle vergaderstukken in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.