Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 8 oktober 2015

Personalia

De heer B. (Benvenido) van Schaik als lid van de gemeenteraad namens Leefbaar Rotterdam beëdigd. De heer van Schaik neemt mevrouw E. (Esther) van der Stel tijdelijk waar.

De heer W. (Wouter) Boonzaaijer (CU-SGP) benoemd tot burgerlid van de Commissie tot onderzoek van de rekening.

De raad benoemde de heer J.M. (Han) van Midden per 1 december als nieuwe griffier van Rotterdam.

Algemene beschouwingen

De gemeenteraad hield algemene beschouwingen over de Begroting 2016. Op deze eerste dag van de begrotingsbehandeling vond het debat op hoofdlijnen plaats tussen fracties en met het college.

Het college stuurde eind september de begroting 2016 naar de gemeenteraad ter vaststelling. Net voor de zomer schreef het college in de Kaderbrief dat Rotterdam structureel € 60 miljoen moet bezuinigen en stelt bezuinigingsmaatregelen voor waarbij de directe gevolgen voor de Rotterdammers zo beperkt mogelijk blijven en daarnaast bijvoorbeeld de woonlasten te verlagen. Tegelijkertijd kiest het college voor investeringen waar Rotterdam sterker van wordt. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de particuliere woningvoorraad, de Hoekselijn, de reconstructie van de Coolsingel, het Cambridge Innovation Center en het Zuiderziekenhuis. Een aanzienlijk deel van de bezuinigingsopgave van € 60 miljoen wordt gerealiseerd door te besparen op de inkoop en te bezuinigen op de gemeentelijke organisatie. De coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA staat achter de voorstellen en keuzes die gemaakt worden in de begroting.

De oppositiepartijen zijn kritisch. Zo vinden fracties onder andere dat daadkracht en regie in de coalitie en het college ontbreken. Ook op financieel vlak. Zo worden onder meer de reserves uitgeput en wordt er geen rekening gehouden met financiële tegenvallers. De oppositie herkent zich niet in de voorgestelde (woon)lastenverlichting. Er is – volgens een aantal fracties – te weinig aandacht voor minima en kwetsbaren in de samenleving en wijken waar het nodig is. Verfraaiingen van de stad werken niet als de basisvoorzieningen en buitenruimte niet op orde zijn. Verschillende fracties refereren aan het vluchtelingenbeleid dat het college voert. Aandacht wordt gevraagd voor de verhouding sociale huurwoningen en de particuliere woningvoorraad. Verder wordt gevraagd om een positievere waardering van de Rotterdammers en de diversiteit in de stad en om een brug te slaan tussen arm en rijk. Ook wordt aandacht gevraagd voor groen en een schoner milieu.

Oppositiepartijen willen een verandering van beleid en bestuurshouding en daarom nodigen verschillende fracties de coalitiepartijen uit om de resterende termijn van de bestuursperiode gezamenlijk de stad te versterken.

Kijk voor de bijdrages van de tien raadsfracties op de internetsites van de partijen of kijk en luister ze hier terug. Op deze site staan de tweets van de raadsleden op twitter.

Op dinsdag 13 oktober organiseert de gemeenteraad een bijeenkomst waar burgers en instellingen kunnen inspreken over de begroting. In de laatste week van oktober en eerste week van november buigen de raadsleden zich over de verschillende programma's van de begroting in de vakcommissies. Op donderdag 12 november vindt het afrondende debat plaats tussen de raad en het college.

www.rotterdam.nl/begroting2016 ontsluit het laatste nieuws en alle informatie rond de begroting. Ook vindt u hier ook motieoverzichten en links naar de door de partijen ingediende moties.

De gemeenteraad heeft ….

  • het debat voortgezet over het voorstel met betrekking tot de inpassingsovereenkomst A13/A16. Het college stelde vorige raadsvergadering voor het debat aan te houden tot de volgende vergadering om nogmaals met de minister in gesprek te gaan. Dat gesprek heeft er niet voor gezorgd dat er een ander voorstel aan de raad is aangeboden, maar er zijn wel enkele kleine verbeteringen in de inpassing van de weg bewerkstelligd binnen het beschikbaar gestelde budget. De fracties dienden in totaal 7 moties in. Naast de in de vorige vergadering aangenomen motie werden er nog 5 aangenomen. PvdA, VVD en D66 verzochten met een motie niet alleen innovaties op het gebied van het verder terugbrengen van geluidsproductie, maar ook op het verder terugbrengen van zicht- en reukhinder te onderzoeken en zo mogelijk toe te passen. De motie van PvdA, Nida en D66 droeg het college op ervoor zorg te dragen dat Rotterdam niet opdraait voor eventuele extra te maken kosten veroorzaakt door slijtage na intensief gebruik van de dubbellaags ZOAB-fijn en ervoor zorg te dragen dat het ‘saldo-nul-geluid’ van doorslaggevend belang blijft bij eventuele vervanging van deze ZOAB-laag. Een andere aangenomen motie is van PvdA en D66. De fracties droegen het college op ervoor zorg te dragen dat de gebiedscommissies die geaffecteerd worden door de aanleg van de A13/A16 worden betrokken bij het volledige aanlegproces. PvdA, VVD, Leefbaar Rotterdam en D66 verzochten het college ervoor zorg te dragen dat een eventueel resultaatvoordeel wordt geïnvesteerd in een optimale inpassing, waarbij dit voordeel in eerste plaats ten goede moet komen aan de inpassing in het Terbregseveld. Tot slot dienden CU-SGP, Leefbaar Rotterdam, D66, CDA, Nida en PvdA een motie in die het college verzocht direct na vaststelling van het tracébesluit in april 2016 samen met omwonenden en andere belanghebbenden te starten met het opstellen van een inrichtingsplan voor het Terbregseveld en hiermee niet te wachten op de voltooiing van de A13/A16. Tot slot werd er hoofdelijk gestemd over het voorstel met betrekking tot de inpassingsovereenkomst A13/A16. Het voorstel werd met 32 voor en 12 stemmen tegen aangenomen. Op www.ris.rotterdam.nl staan de moties en is aangeven wie voor of tegen stemden. Daar is ook het debat en het stemgedrag terug te kijken;
  • besloten het burgerinitiatief voor de aanschaf van vier wegdraaibare voetbalgoals aan de voetbalvereniging BZC’95/Zuiderpark over te nemen;
  • de verschillende voorgestelde wijzigingen van de volgende gemeenschappelijke regelingen aangenomen:

– Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg;
– Natuur- en Recreatieschap Rottemeren;
– Natuur- en Recratieschap IJsselmonde,
– Grondbank RZG Zuidplas.

De Partij voor de Dieren stemde tegen het onderdeel Voorne-Putten-Rozenburg.

De raad stemde ook in met de voorgestelde zienswijze over de begroting 2016 bij het Natuur- en Recreatieschap Delfland;

  • de geheimhouding bekrachtigd van de bijlage behorende bij de brief van het college over de ontwikkelingsovereenkomst voor de herstructurering van Wielewaal. SP en Partij voor de Dieren stemden tegen. Ook bekrachtigde de raad de geheimhouding van de bijlage van de projectenmonitor behorende bij de tweede bestuursrapportage 2015;
  • de raad heeft waarnemend voorzitters en waarnemend griffiers aangewezen voor de begrotingscommissies. Ook worden burgerleden toegelaten tot begrotingscommissies.

Verordeningen

De raad stelde de Verordening commissie tot Onderzoek van de rekening 2015 vast.De raad stelde ook de Tijdelijke huisvestingsverordening aangewezen gebieden Rotterdam vast. Tegen de laatste verordening stemden SP, Partij voor de Dieren, CU-SGP, GroenLinks en Nida.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via http://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.