Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 7 en 9 juli 2015

Personalia

De raad nam afscheid van J.N. (Jeannette) Baljeu (VVD, fractievoorzitter). A.J.M. (Antoinette) Laan volgt haar als voorzitter van de VVD-fractie op. De ontstane vacature wordt ingevuld door J.W. (Jan-Willem) Verheij.

De raad herbenoemde A.M. (Anne Mieke) Zwaneveld tot Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam.

A.J.M. (Antoinette) Laan (VVD) en J. (Judith) Bokhove (GroenLinks) nemen zitting in de werkgeverscommissie van het presidium.

De gemeenteraad heeft….

– de initiatiefnotitie ‘Fietsstrategie’ van GroenLinks in ontvangst genomen. GroenLinks wil fietsers de wind in de rug geven door betere fietspaden, minder fietsendiefstal en meer plekken om de fiets te stallen. Met 25 strategische keuzes wil de fractie van Rotterdam de fietsstad van Nederland maken. De notitie wordt in behandeling genomen door college en de betreffende vakcommissie;

– de Kaderbrief 2015 vastgesteld. In de kaderbrief doet het college een voorstel voor de financiële kaders voor de jaren 2016 tot en met 2019. Om een sluitend financieel beeld te presenteren en uitvoering te geven aan het collegebeleid moet er in totaal € 176 miljoen bezuinigd worden, verspreid over vier jaar. Het college houdt vast aan de koers om Rotterdam de komende jaren sterker, veiliger, levendiger en gezelliger te maken. De bezuinigingen worden voor een groot deel opgelost door besparingen op interne processen binnen de gemeente zoals de inkoop die efficiënter kan, een aantal eenmalige financiële meevallers en door steviger in te zetten op het incasseren van belastingaanslagen.

De fracties hielden politieke beschouwingen. Klik hier om de bijdragen te zien en te beluisteren. Ook op de internetpagina’s van de fracties treft u verschillende bijdragen aan. Kijk hier voor de berichten die over de bespreking zijn verschenen op social media.

De coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA omarmden het voorgestelde beleid van het college en dienden aanvullende moties in. De oppositie was erg kritisch over de gemaakte keuzes en wilde meer weten over bijvoorbeeld de financiële tegenvallers. Fracties misten daarnaast onder andere visie, daadkracht, aandacht voor de Rotterdammers en kwetsbaren, milieu, groen en onderhoud van de buitenruimte en wilden dat er middels de ingediende moties aandacht kwam voor die onderwerpen. De SP diende een alternatieve kaderbrief in.

Er werden 44 moties ingediend en 9 amendementen. Hieronder een lijst van de 18 aangenomen moties en de indienende partijen. Klik op de link om inhoud van de moties en waartoe hij oproept te lezen. Alle moties vindt u hier.

De volledige oppositie die bestaat uit CU-SGP, GroenLinks, Nida, Partij voor de Dieren, PvdA, SP en VVD, stemden tegen de Kaderbrief.

– de nota ‘Integratie 010’ aangenomen en de bij deze nota behorende beleidsregel ‘Volwaardig meedoen in Rotterdam 2016-2018’ vastgesteld. Dit gebeurde na hoofdelijke stemming en met een meerderheid van 21 stemmen voor en 19 tegen. Het college vindt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun integratieproces. De gemeente kan waar nodig faciliteren en ondersteunen. Het beheersen van de Nederlandse taal is de belangrijkste voorwaarde voor een succesvol integratieproces. Kennis en begrip over en naleven van de geldende normen in Nederland is ook nodig. Gelijke behandeling en gelijke kansen zijn uitgangspunt én voorwaarde voor integratie. Een motie ‘Geloven in zelf kiezen’ van D66 en Leefbaar Rotterdam werd aangenomen. Deze verzoekt het college in het uitvoeringsprogramma rond het uitgangspunt ‘acceptatie van andersdenkenden’ aandacht te besteden aan geloofsafvalligheid en vrijheid van levensovertuiging. De raad nam ook een motie aan van GroenLinks en Partij voor de Dieren om in overleg met LHBT-organisaties een prominente plek in het centrum te zoeken voor het aanleggen van een regenboogzebrapad, werd aangenomen. Dit om duidelijk te maken dat Rotterdam een tolerante stad is waar iedereen welkom is, ongeacht geaardheid of overtuiging;

– het beleidskader ‘Zwemmen 2015-2025’ vastgesteld. Het kader geeft onder andere richting aan de keuzes voor opening, sluiting en renovatie van baden, programmering die aansluit bij de vraag van Rotterdammers en specialisaties van zwembaden. Een motie van GroenLinks, VVD en PvdA om zwembaden niet zomaar te sluiten, werd met algemene stemmen aangenomen. Het college wordt verzocht om uiterlijk drie jaar voor het einde van de verwachte levensduur en beargumenteerd, aan te geven of het in de zwembaden Overschie, Oostervant en Zevenkampse Ring wil investeren dan wel wil overgaan tot sluiten;

– het stedelijk kader ‘Dienstverlening’ vastgesteld. De dienstverlening wordt doorontwikkeld. Er komen onder andere verruimde openingstijden in de Stadswinkels en mogelijkheden om vrij in te lopen. Ook wordt de telefonische dienstverlening verbeterd en wordt de digitale dienstverlening uitgebreid. Op lange termijn komen er gemeentebrede servicecentra. Aandacht komt er voor digivaardigheid, laaggeletterdheid en ouderen.  De raad nam drie moties aan. Ten eerste een motie van PvdA, SP en GroenLinks waarin het college wordt verzocht de stadswinkel in het centrum op donderdagmiddagen zo spoedig mogelijk te openen en dit bij het op te stellen businessplan te betrekken. Ten tweede een motie van Leefbaar Rotterdam, VVD, D66, Partij voor de Dieren, PvdA, Nida en SP om een scenario uit te werken dat voorziet in vijf in plaats van vier basisservicecentra, met voor Hoek van Holland en Rozenburg een basisvariant van het servicecentrum met 50% openstelling. Ten derde een motie die opriep om samen met scholen in het voortgezet onderwijs in de nieuwe servicecentra maatschappelijke stageplekken aan te bieden waarbij jongeren ouderen helpen met het aanleren van digitale vaardigheden. Dit was een motie van Leefbaar Rotterdam;

– gedebatteerd over het onderhoud van kapitaalgoederen als speeltoestellen in de openbare ruimte. De nota gaat over het beheer en onderhoud van de bestaande buitenruimte en gaat niet in op herontwerp en herinrichting van esthetische toevoegingen aan de openbare ruimte. De nota werd vastgesteld. De VVD stemde tegen. Drie moties werden aangenomen. Een motie van CU-SGP, Nida en SP die opriep een businesscase uit te werken voor bijvoorbeeld groen, openbare verlichting, spelen en kunst, waarbij de benodigde investeringen op korte termijn worden afgezet tegen de structurele onderhoudslasten op de lange termijn. Tegen stemden PvdA en VVD. Een motie van D66 werd aangenomen. De motie riep op om te onderzoeken hoe de in opdracht van de gemeente te planten bomen bij herinrichtingstrajecten, ook kunnen worden gebruikt om zieke en dode bomen te vervangen. Doel is om prioriteit te geven aan bomen in de wijken waar de groenbeleving laag is. VVD, Leefbaar Rotterdam en enkele leden van PvdA stemden tegen. Een motie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA over het niet weghalen van speelplekken, tenzij er breed draagvlak is werd ook aangenomen. Speelplekken mogen niet verdwijnen zonder alternatief aanbod of maatwerk om in de behoeften van de buurt te voorzien. PvdA en VVD stemden tegen;

– stelde de Eerste Bestuursrapportage 2015 vast. De SP stemde tegen. Met de bestuursrapportages legt het college elke vier maanden verantwoording af over de uitvoering van de begroting. Daarbij doen wij voorstellen tot aanpassing van de begroting en wordt de raad geïnformeerd over de meest substantiële risico's die het financiële beeld kunnen beïnvloeden. 7 moties werden ingediend. Een daarvan werd aangenomen. De SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks droegen het college op ervoor zorg te dragen dat op 1 januari 2016 alle aanvragen voor een WMO- of Jeugdwetvoorziening tijdig en correct wordt afgehandeld. Leefbaar Rotterdam en CDA stemden tegen;

– het Jaarverslag 2014 en de eerste driemaandsrapportage 2015 van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) is met algemene stemmen aangenomen;

– besloten basisschool De Passie Junior in het Plan van nieuwe scholen 2016 – 2018 op te nemen;

– het jaarverslag van de Gemeentearchivaris 2014 vastgesteld;

– het burgerinitiatief ‘Wegdraaibare voetbalgoals’ in behandeling genomen;

– ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard, wijziging van de begroting 2015, de begroting 2016 en meerjaren begroting. SP en Partij voor de Dieren stemden tegen;

– met algemene stemmen ingestemd met de grondexploitatie Heijplaat Het Nieuwe Dorp;

– ingestemd met de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake het project Tramkeerlus eerste fase, Burgemeester Oudlaan. SP, Partij voor de Dieren, CU-SGP, GroenLinks, Nida en VVD stemden tegen;

– met algemene stemmen het investeringskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de aankoop van erfpachtrechten Van Graftstraat;

– gedebatteerd over de situatie op het Vredenoordplein en de locatiebepaling voor het Melanchtoncollege. Een motie van PvdA en Leefbaar Rotterdam, die het college vraagt met de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk in gesprek te gaan en wijkbewoners te betrekken, werd met steun van D66 aangenomen. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de inrichting van het Vredenoordplein, de (verkeers)veiligheid, speelruimte en groen ter plekke;

– de geheimhouding bekrachtigd van bijlagen inzake de erfpachtmaatregel Rotterdam Central District en de kredietaanvraag Maastunnel. De SP stemde tegen de geheimhouding van de erfpachtmaatregel.

Verordeningen

De raad stelde de volgende verordeningen vast:

  • Telecommunicatieverordening
  • Leidingenverordening    

Bestemmingsplannen

De raad stelde de volgende bestemmingsplannen vast:

  • Provenierswijk-Bentincklaan. SP en Nida stemden tegen
  • Sportcampus Rotterdam SP, Partij voor de Dieren en Nida stemden tegen

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.