Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 4 juni 2015

De gemeenteraad zette zijn vergadering van 28 mei voort op donderdag 4 juni. Over de op 28 mei genomen besluiten heeft u al een bericht ontvangen. Hierbij de besluiten die de gemeenteraad op de 4e nam.

De gemeenteraad heeft….

 • de kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn vastgesteld. De fracties van de SP en Partij voor de Dieren stemden tegen. Het Nieuw Rotterdams Welzijn richt zich op het steviger maken van wijknetwerken en ondernemende gemeenschappen en stimuleert eigenaarschap van bewoners. Mensen die aangewezen zijn op meer specialistische en/of langdurige ondersteuning zoals basishulp jeugd, maatschappelijk werk of advies, krijgen snel professionele hulp als hun netwerk deze hulp niet kan leveren. De fracties dienden in totaal 19 moties in. De hieronder vermelde 11 moties werden aangenomen. Klik op de link om de motie te lezen en te zien welke partijen meestemden:
  Motie 1 Naar buurtcoöperaties in zorg en welzijn (D66, VVD, CU-SGP, GroenLinks, SP)
  Motie 2 Welzijn leidt toe naar regulier aanbod sport en cultuur (CDA)
  Motie 3 Rotterdamse reuzen (CDA, CU-SGP)
  Motie 4 Integrale aanbesteding zorg en welzijn (Leefbaar Rotterdam, CDA, VVD)
  Motie 5 Gezamenlijke inschrijving zorg en welzijn bij aanbesteding (Leefbaar Rotterdam, CDA, D66, VVD)
  Motie 8 Meerdere ‘vraagwijzers’ per gebied (SP, D66)
  Motie 14 Gebiedsgericht doen, stedelijk afrekenen (VVD, GroenLinks)
  Motie 15 Meerdere wegen naar Rome (VVD, Nida, SP, GroenLinks)
  Motie 16 Vrijwillig karakter van wederkerigheid waarborgen (GroenLinks)
  Motie 18 Exploitatielasten huiskamers (PvdA, SP, D66, VVD, GroenLinks, Nida, CU-SGP)
  Motie 19 Bottom up meesturen (CU-SGP, D66)
   
 • met inachtneming van het aangenomen amendement ingestemd met de zienswijzebrief waarin wordt aangegeven dat de gemeente Rotterdam kan instemmen met de ontwerp-begroting 2016 van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Partij voor de Dieren en SP stemden tegen het voorstel;
   
 • met inachtneming van het aangenomen amendement met algemene stemmen ingestemd met het actieplan Woonoverlast 2015-2019. Het plan maakt inzichtelijk wat gemeente, politie, corporaties willen bereiken op het gebied van de aanpak van woonoverlast, welke partners daarbij zijn betrokken en welke instrumenten er nodig zijn. Door alle 14 gebiedscommissies is een advies uitgebracht. De uitbreiding met een stedelijk interventieteam met 25 interventiemedewerkers is één maatregel om sneller en doeltreffend ernstige gevallen van woonoverlast te beëindigen. Daarnaast worden Skaeve Huse gerealiseerd waarin hardnekkige overlastgevers geplaatst kunnen worden;
   
 • het Rekenkamerrapport ‘Handelen in vertrouwen’ besproken. De rekenkamer beveelt het college onder andere aan om continu aandacht te geven aan integriteit en een samenhangend, effectief integriteitsbeleid vast te stellen. Met name de juiste uitvoering van beheersmaatregelen in de praktijk moet beter worden nageleefd. De raad nam de hoofdconclusies en aanbevelingen over. Een motie van SP, Leefbaar Rotterdam, Partij voor de Dieren, PvdA, Nida, GroenLinks en CU-SGP werd met algemene stemmen aangenomen. De motie verzoekt de rekenkamer te bezien of en op welke manier de in het rapport uitgesproken vermoedens en signalen van oneigelijke politieke druk nader onderzocht kunnen worden en de raad hierover te informeren;
   
 • het Rekenkamerrapport ‘Werelden van verschil’ besproken. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de naleving van de bij de verzelfstandiging in 2005 gemaakte afspraken tussen het Wereldmuseum en de Gemeente Rotterdam. Zowel de gemeente als het Wereldmuseum zijn niet alle afspraken nagekomen die in het kader van de verzelfstandiging zijn gemaakt. De Rekenkamer deed verschillende aanbevelingen als het ambtelijk en bestuurlijke beleggen en formaliseren van het houden van het metatoezicht op het functioneren van de Raad van Toezicht. Ook werd aanbevolen beter toezicht te houden op het beheer van de gemeentelijke collectie. De raad nam de hoofdconclusies en aanbevelingen over. Er werden drie moties ingediend, waarvan er één werd aangenomen. Dit was de motie ‘Zelfstandig, maar niet los’ van CDA, D66, PvdA en Leefbaar Rotterdam. De motie werd met algemene stemmen aangenomen en draagt het college op om de raad jaarlijks en indien nodig vaker te informeren over het Wereldmuseum en andere structureel vanuit het cultuurplan gesubsidieerde instellingen.


Bestemmingsplannen
De raad stelde met in achtneming van de twee aangenomen amendementen A en B het (herziene) bestemmingsplan ‘Waterstad’ vast met algemene stemmen. De raad stelde ook de coördinatieregeling Forum met algemene stemmen vast. Om dit bouwproject uit te voeren, is een aantal verschillende besluiten nodig voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Deze kennen alle een eigen procedure en doorlooptijd. Coördinatie in deze regeling heeft met name tot doel dat alle voor het project benodigde besluiten gelijktijdig dezelfde procedure doorlopen.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.
 


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.