Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 28 mei 2015

Personalia
Mevrouw E.C. (Christine) Eskes werd – na een korte periode van afwezigheid – opnieuw namens het CDA als burgerlid van een commissie (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport) benoemd.

Initiatiefnotitie
Leefbaar Rotterdam diende de initiatiefnotitie ‘Veiligheidsofficier ouderenzorg’ in. De fractie wil dat de gemeente een veiligheidsofficier ouderenzorg aanstelt die de strijd aangaat tegen het bestelen van ouderen in zorginstellingen en in huis. Het initiatief wordt doorgeleid naar de commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid en het college.  

De gemeenteraad heeft…

  • op verzoek van Nida, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks gesproken over het maken van excuses door het college voor de overtreding van de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit naar aanleiding van de aanpak van bijstandsfraude onder specifiek Rotterdammers van Marokkaanse afkomst die door verschillende rechters is veroordeeld. De raad nam een motie van deze partijen aan waarin de gemeenteraad uitsprak het gevoerde beleid betreurenswaardig te vinden. De raad stemde hoofdelijk. Er waren 29 raadsleden voor en 14 tegen;  
  • het koersdocument van het Rotterdamse armoedebeleid besproken. Het college wil dat niet langer de overheid centraal staat bij het oplossen van (financiële) problemen. De burger is eerst zelf aan zet en neemt zelf verantwoordelijkheid. De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot voorzieningen en een adequaat bestaansminimum. Met algemene stemmen werd een motie van SP, Partij voor de Dieren, PvdA en VVD aangenomen. De motie draagt het college op om met een voorstel te komen voor een extra inkomenstoelage voor Rotterdammers met een langdurig laag inkomen en een chronische ziekte en/of beperking. Ook werd het college opgedragen te regelen dat alle relevante organisaties in een wijk toegang hebben tot het maatwerkbudget armoede, bijvoorbeeld via de Vraagwijzer. Dit gebeurde door het aannemen van een motie van SP, PvdA, Partij voor de Dieren en de VVD. Leefbaar Rotterdam stemde tegen. De derde motie die werd aangenomen was van de PvdA en de Partij voor de Dieren. Het college werd verzocht te verkennen wat de mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat grote Rotterdamse supermarkten voedsel dat over de datum is niet langer vernietigen, maar beschikbaar te stellen aan de Voedselbank. Naast de indienende fracties stemden SP, CU-SGP, GroenLinks, Nida en D66 voor;
  • de Nota dierenwelzijn in Rotterdam met algemene stemmen aanvaard. Doel is het dierenwelzijn verbeteren en het bewustzijn onder Rotterdammers vergroten. De huidige gang van zaken is beschreven en aangevuld met nieuwe thema’s als een hardere aanpak van dierenbeulen en het eerder signaleren van dierenmishandeling en verwaarlozing. Er werden 11 moties ingediend. Twee daarvan zijn aangenomen. Een motie van SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks om – in overleg met de gebiedscommissies –  te kijken of er draagvlak is voor een speelzone waar honden los mogen lopen, maar waar wel een opruimplicht geldt. Nida, PvdA, CU-SGP, D66 en enkele leden van Leefbaar Rotterdam stemden voor. Ook de motie van SP, Partij voor de Dieren, Leefbaar Rotterdam, D66 en GroenLinks werd – met algemene stemmen – aangenomen. De motie verzocht het college met de buurgemeenten in overleg te treden over de samenwerking op het gebied van opvang van vogels en wilde dieren in de regio;   
  • PricewaterhouseCoopers als nieuwe accountant aangewezen die belast is met de controle van de jaarrekening, het verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van het verslag van bevindingen.


Voortzetting raadsvergadering op donderdag 4 juni
De gemeenteraad zet zijn vergadering van 28 mei voort op donderdag 4 juni. De voortgezette vergadering begint om 14.00 uur. Agendapunten die in deze voortzetting aan de orde komen, zijn allereerst de kadernotitie ‘Nieuw Rotterdams Welzijn’ en de zienswijze met betrekking tot de begroting 2016 van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vervolgens staat het aangevraagde tweeminutendebat Nieuwe aanbesteding zwembad Schuttersveld van VVD, SP, PvdA, GroenLinks, CU-SGP en Nida op de agenda. Aan de orde komt verder de bespreking van het actieplan Woonoverlast 2015-2019. Vervolgens worden besluiten genomen over het bestemmingsplan Waterstad en de coördinatieregeling Forum. Tot slot komen aan de orde de Rekenkamerrapporten ‘Handelen in vertrouwen’ en ‘Werelden van verschil’. Het eerste onderzoek gaat over integriteitsrisico’s in het subsidieproces en het tweede onderzoek gaat over de naleving van de bij de verzelfstandiging gemaakte afspraken tussen het Wereldmuseum en de Gemeente Rotterdam.

Gewijzigd aanvangstijdstip commissie VOF op 4 juni
In verband met het aanvangstijdstip van de raadsvergadering begint de vergadering van de commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën (VOF) op 4 juni om 9.30 uur. Over deze vergadering ontvangt u maandag 1 juni een extra commissiebericht met nadere informatie.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.