Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 23 april 2015

In memoriam

De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van het oud-raadslid mevrouw J.L. (Jolanda) Ton.

Initiatiefvoorstel

Het CDA diende een initiatief in over 'Wijken in balans'. Met het voorstel vraagt de fractie extra aandacht voor wonen in de stad en regio. Door het begrenzen van de sociale woningvoorraad, het binnenhalen van high potentials en het behouden van gezinnen in de stad kan Rotterdam volgens het CDA een aantrekkelijke woonstad worden voor iedereen. Het initiatief wordt in behandeling genomen.

De gemeenteraad heeft….

  • gedebatteerd over het Rotterdams actieplan tegen jeugdwerkeloosheid ‘Jongeren aan de slag 2015-2018’. Het terugdringen van werkeloosheid start met goed onderwijs en opleidingen die aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Jongeren die nu nog aan de kant staan worden op maat geholpen en het samenbrengen van partijen in die arbeidsmarkt. De raad nam drie moties aan. Een motie van de SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks en Nida werd met algemene stemmen aangenomen. De motie riep op te onderzoeken of een jongerenvoucher voor werk in het MKB mogelijk is. Het betreft een eenmalige premie voor het aannemen van een jongere zonder werk, startkwalificatie of met een uitkering. Een motie van GroenLinks, Nida, SP, PvdA en Partij voor de Dieren om EVC (eerder verworven competenties) in te zetten voor jongeren zonder startkwalificatie, werd met algemene stemmen aangenomen. Ook de motie van het CDA en CU-SGP om bij de te sluiten jongerenakkoorden het meester-gezeltraject bij MKB-bedrijven op te nemen, werd aangenomen. De VVD stemde tegen;
  • op verzoek van Nida, SP, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks gesproken over de discriminerende aanpak bijstandsfraude van de gemeente Rotterdam. Een grote campagne naar bijstandsfraude onder Rotterdammers van Marokkaanse afkomst is 3 april 2014 door de rechtbank onwettig verklaard. De Centrale Raad van Beroep heeft op 14 april 2015 de aangevallen uitspraak bevestigd en is de werkwijze van de gemeente dus ook in Hoger Beroep veroordeeld. Het college wil eerst de uitspraak bestuderen, voordat ze reageert. Nida en SP dienden een motie van afkeuring in, omdat de fout niet erkend wordt en er onvoldoende excuses worden gemaakt. Ook GroenLinks en de Partij voor de Dieren steunden de motie. De motie werd verworpen;  
  • gedebatteerd over de Beleidsregel bewonersinitiatieven Rotterdam en nadere regels voor bewonersinitiatieven. Dit zijn richtlijnen voor de gebiedscommissies om bewonersparticipatie te organiseren en de nadere regels die gaan over het faciliteren van bewonersinitiatieven. Een motie van D66 werd aangenomen. De motie verzocht artikel 8 – die gaat over weigeringsgronden – te veranderen in het afwijzen van de subsidieaanvraag als het bewonersinitiatief conflicteert met door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders. Twee leden van de VVD stemden samen met de coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, CDA en D66 voor de motie;
  • het Rekenkamerrapport ‘Gemodder in de polder’ besproken. De raad nam de conclusies en aanbevelingen grotendeels over. Een amendement van SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks dat de ambities voor het gebied in balans dienen te zijn met de beschikbare financiële middelen, werd met algemene stemmen aangenomen. Het rapport betreft onderzoek naar gebiedsontwikkeling in de Oranjebuitenpolder en Bonnenpolder. De balans tussen middelen en ambities moet beter bewaakt worden en investeren in private partijen voor wat betreft de Oranjebonnen. Een motie van Partij voor de Dieren, Nida, CU-SGP, GroenLinks, SP en PvdA werd aangenomen. De motie verzocht het college alleen kleinschalige agrarische ontwikkelingen, bij voorkeur biologische, te overwegen in het verdere verloop van de gebiedsontwikkeling Oranjebonnen. D66 stemde ook voor;
  • de reactie op de ontwerp-programmabegroting 2016 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2017-2019 van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas vastgesteld. De SP en Partij voor de Dieren stemden tegen;
  • de geheimhouding bekrachtigd van de projectenmonitor grondexploitaties die bij de Jaarrekening 2014 hoort en een bijlage over het investeringskrediet Collectiegebouw. De SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden tegen bij dit laatste onderwerp.

Bestemmingsplannen

De raad stelde de bestemmingsplannen ‘Westzeedijk 387’ en ‘Startmotor’ vast. Verder nam de raad een reparatiebesluit over Botlek-Vondelingeplaat, Europoort en Landtong en Maasvlakte 1. GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen het reparatiebesluit.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.