Direct naar de content

Genomen besluiten digitale raadsvergadering

Dinsdag 10 en donderdag 12 november

Op dinsdag 10 november herdacht de gemeenteraad de razzia die op 10 en 11 november 1944 in Rotterdam plaatsvond.

Personalia
De gemeenteraad beëdigde H. (Jet) Valk als burgerlid voor een commissie van de fractie 50PLUS. Mevrouw Valk neemt namens 50PLUS zitting in de commissie Economie, Duurzaamheid, Energietransitie en Mobiliteit.

De raad benoemde de heer S. (Stefan) Kroon tot voorzitter van de commissie voor Verkiezingsaangelegenheden. Daarnaast werd de heer M. (Marco) Heijmen tot lid van de commissie benoemd.

De gemeenteraad benoemde mevrouw drs. E.M. (Esther) Agricola als voorzitter van de commissie voor Welstand en Monumenten voor een eerste termijn van drie jaar met ingang van 10 november 2020.

Begrotingsdebat
Op dinsdag 10 november hebben alle fracties hun politieke reactie op het collegebeleid en de begroting 2021 gegeven. Op donderdag 12 november is er gestemd over de moties en amendementen.

Het college stelt de begroting gericht te hebben op het toekomstbestendig maken van de Rotterdamse economie. Met herstelmaatregelen, extra investeringen en het coronaproof maken van staand beleid wil het college, Rotterdam door de economische, sociale en maatschappelijke crisis leiden. De volledige Begroting 2021 is te lezen op: www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2021/.

De coalitiepartijen zijn positief over de collegevoornemens en de gestelde doelstellingen voor 2021. De oppositiepartijen zijn zeer kritisch op het gestelde beleid. Volgens een aantal fracties is er te weinig rekening gehouden met de effecten van de coronacrisis voor de stad. Een aantal partijen maakt zich hier ernstig zorgen over en wenst snel bericht van het college over de financiële effecten van de coronacrisis. Er is kritiek geuit op het armoedebeleid en beleid rondom werkloosheid.

Bekijk de volledige bijdrages van de dertien raadsfracties terug via het raadsinformatiesysteem.

Aangenomen moties
Op dinsdag 10 november dienden de fracties in totaal 146 moties en 10 amendementen in. Een aantal moties zijn ingetrokken, nadat het college een aantal toezeggingen deed. Uiteindelijk werden de onderstaande 29 moties en 9 amendementen aangenomen:

Aangenomen amendementen

Aangenomen voorstellen

  • Kaders ten behoeve van de aanwending van de verkoopopbrengst Eneco aangenomen met in achtneming van het aangenomen amendement A;
  • de spelregels voor de Rotterdamse Investeringsmotor;
  • de Tweede herziening van de begroting 2020 aangenomen;
  • de begroting 2021 en de meerjarenraming 2020-2024 aangenomen. Er werd tegen de begroting gestemd door 6 van de 13 fracties. Tegen zijn: Leefbaar Rotterdam, DENK, 50PLUS, Nida Rotterdam, SP en PVV;
  • het meerjarenperspectief Grond en Vastgoed 2020 aangenomen.

Verordeningen
De gemeenteraad stelde 17 belastingverordeningen vast. Denk hierbij aan afvalstoffenheffing, parkeerbelasting en omgevingsvergunning.

En verder heeft de gemeenteraad…

…geheimhouding bekrachtigd van:

  • Het Rapport Scenariovergelijking Warmtebedrijf
  • Bijlage behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders over Warmtebedrijf

…het advies van de Algemene bezwaarschiftencommissie naar aanleiding van een bezwaarschrift tot vaststelling van de ‘’Verordening Architect aan zet’’ vastgesteld;

…de tweede wijziging van de Telecommunicatieverordening Rotterdam 2015 vastgesteld;

…een debat gevoerd over het verstrekken van een lening aan Ahoy. Het raadsvoorstel is aangenomen;

…een debat gevoerd over het initiatiefvoorstel-Büyükçifci e.a. over ‘Programma van 010 antiracisme eisen’ en de initiatiefnota- Van Baarle e.a. over ‘Tegen discriminatie, voor gelijkwaardigheid’. Het voorstel is verworpen. Motie ‘Meer daders van racisme en discriminatie vervolgen’ (GroenLinks, PvdA, CDA, DENK) werd aangenomen.

… een debat gevoerd over het toekomstscenario voor het Warmtebedrijf Rotterdam. Het raadsvoorstel is aangenomen. Daarnaast is de motie ‘Publiek kader Warmtebedrijf Rotterdam‘ (VVD, D66, GroenLinks, CDA) aangenomen.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.