Direct naar de content

Genomen besluiten digitale raadsvergadering

Donderdag 15 oktober

Personalia
De gemeenteraad beëdigde de heer K. (Kees) Jonker (SP) tot tijdelijk lid van de gemeenteraad van Rotterdam. De heer Jonker vervangt de heer T. (Taylan) Cicek.

De gemeenteraad wees mevrouw I. (Ingrid) van Wifferen aan tot lid Adviescommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

 De gemeenteraad heeft…

…geheimhouding bekrachtigd van:

  • ‘Concept eindrapportage Scenariovergelijking WBR – september 2020’;
  • de (geheime) brief van burgemeester en wethouders over liquiditeitssteun Warmtebedrijf;
  • bijlage behorende bij de brief van burgemeester en wethouders over herijkte Brugstaat Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen;
  • monitor Grondexploitaties 2e herziening 2020 (geheime deel);

…het advies van de Algemene bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van een verzoek tot openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van documenten inzake Feyenoord City overgenomen;

…het voorstel van de herziene grondexploitatie Stadshart Hoogvliet vastgesteld;

…de welstandsparagraaf ‘Nieuw Kralingen’ vastgesteld;

…het bestemmingsplan ‘Groenenhagen-Tuinenhoven’ vastgesteld;

…de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van de realisatie van het project Ontwikkeling Daniël den Hoedkliniek van toepassing verklaard;

…een investeringskrediet van € 30,2 miljoen ten behoeve van de realisatie van het Huis op Zuid beschikbaar gesteld;

…een zienswijze uitgebracht in het kader van het inpassingsplan Porthos;

…gesproken over de onderzoeksbrief van de Rekenkamer Rotterdam ‘Aandeel zonder belang, onderzoek naar financiële bijdrage in Feyenoord City’. Het raadsvoorstel is aangenomen met amendement ‘Aandeel zonder belang’ (CU-SGP, D66, GroenLinks, VVD). Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…gedebatteerd over het verlenen van noodsteun aan de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde (Diergaarde Blijdorp). Het raadsvoorstel is aangenomen met amendement ‘Leningmonitor’ (CU-SGP, D66, GroenLinks). Daarnaast is motie ‘Behoud banen’ (DENK, Nida) aangenomen;

…gesproken over ‘De Rotterdamse opgave inburgering’. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over ‘het afwegingskader 2021 openbaar vervoer en corona’. De motie ‘Behoud Sterk Openbaar Vervoer’ is raadsbreed ingediend en met algemene stemmen aangenomen;

…op verzoek van GroenLinks een tweeminutendebat gevoerd over ‘Beter sturen op doelen NPRZ’. De volgende moties zijn aangenomen

…op verzoek van PvdA een tweeminutendebat gevoerd over ‘Code Rood’. De volgende moties zijn aangenomen:

…motie vreemd aan de orde van de dag ‘Hoge huur frustreert ondernemers Markthal’ (PvdA, CDA, DENK, Leefbaar Rotterdam, VVD, Nida) aangenomen;

…motie vreemd aan de orde van de dag ‘Vuur aan de schenen’ (D66, VVD) aangenomen.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.